петък, ноември 16

Месец: декември 2008

Данъчно облекчение за младите семейства

Данъчно облекчение за младите семейства

Счетоводство
Със създадения нов член (чл.22а,ЗДДФЛ) се дава правото на млади семейства да намалят данъчната си основа с разходите, които правят по теглените от тях ипотечни кредити. За разход ще се признават платените лихви по кредити до 100 000 лв. За да се възползват от това облекчение семействата трябва да са със сключен граждански брак. Съпругът или съпругата, на чието име трябва да е сключения договор за ипотечен кредит, трябва да не е навършил/ла 35г. към датата на договора. Също така ипотекираното жилище трябва да е единствено за семейството. Семействата трябва да представят пред данъчните копия от свидетелството за сключен граждански брак,справка за имотното състояние (за теглилия кредита), договора за ипотечния кредит, погасителния план (заверен от банката отпуснала кредита) и документи удосто
Увеличава се необлагаемата стойност на недвижимите имоти от догодина.

Увеличава се необлагаемата стойност на недвижимите имоти от догодина.

Счетоводство
Увеличена е данъчната оценка на недвижимите имоти, които няма да се облага с данък. От 1680 лв. тя става 2520 лв.. Всички имоти с данъчна оценка под тази няма да се облагат с данък сгради от догодина. Също така са намалени и границите, в които общинските съвети могат да определят данъка. Общинарите ще могат да се ширят само в границата от 0.5 до 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. За 2009 г. първата вноска ще е от 1 март до 31 април, а след това както е определено в закона на четири равни вноски в следните срокове: от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължим.

Закон за счетоводството

Счетоводство
Закон за счетоводството Обн., ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 91 от 25.09.2002 г., бр. 96 от 29.10.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 102 от 20.12.2005 г., в сила от 20.12.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., изм. и доп., бр. 63 от 4.08.2006 г., в сила от 4.08.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 29.12.2006 г. Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (1) Този закон урежда: 1. изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводните системи (счетоводствата) в предприятията; (още…)

Задължения по ЗЗО (Закон за здравното осигуряване)

Счетоводство
Заглавие: Задължения по ЗЗО (Закон за здравното осигуряване)Място на провеждане: НАПОписание: 1. Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, през предходния месец. 2. Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които са подлежали на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО през предходния месец и не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от ЗЗО. 3. Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за предходния месец. 4.Внасяне от възложителя на дължимите здравноосигурителни вноски за предходния месец за лицата, които работят без трудови правоотношения. 5. Внасяне на здравноосигурителните вноск

Задължения по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица)

Счетоводство
Заглавие: Задължения по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица)Място на провеждане: НАПОписание: 1. Внасяне от работодателя(възложителя) на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.Date: 2008-12-10

Задължения по Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Счетоводство
Заглавие: Задължения по Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателяМясто на провеждане: НАПОписание: 1. Внасяне от работодателя във фонд „ГВРС” на вноските, за начислени през месец Декември възнаграждения, които не са изплатени до края на месеца.Date: 2008-12-31

Задължения по ЗДДС

Счетоводство
Заглавие: Задължения по ЗДДСМясто на провеждане: НАПОписание: 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетните регистри и магнитен носител. Внасяне на дължимия ДДС за месец ноември. 2.Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за месец ноември. (Първият работен ден след 14.12.2008г. е 15.12.2008г.)Начална дата: 2008-12-05Крайна дата: 2008-12-14