МСС8 – Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

54. Настоящият стандарт влиза в сила за годишните финансови отчети, които обхващат периодите, започващи на или след 1 януари 2005 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Когато предприятието прилага настоящия стандарт за период, започващ преди 1 януари 2005 г., то трябва да оповести този факт.