петък, ноември 16

Месец: март 2009

СС № 1 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

СС № 1 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Счетоводство
СС № 1 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Цел СС 1 определя базата за представяне на финансови отчети с общо предназначение, за да се осигури възможност за сравнимост на финансовите отчети на предприятието с тези за предходни периоди и с финансовите отчети на други предприятия. Обхват 1.1. Този стандарт се прилага при изготвяне на финансовите отчети с общо предназначение и определя формата, структурата и съдържанието на съставните части на финансовия отчет. 1.2. Финансови отчети с общо предназначение са тези, чиято цел е да отговарят на нуждите на външните потребители - акционери (съдружници), заемодатели, доставчици, клиенти, персонал, държавни органи и други. 1.3.
Разчети в застрахователните дружества

Разчети в застрахователните дружества

Счетоводство
Разчетите в застрахователните дружества свързани със застрахователната дейност са: 1.    Разчети с клиенти по застраховки 2.    Разчети с със застрахователни брокери и застрахователни агенти 3.    Разчети с кореспонденти от чужбина 4.    Разчети по регресни искове 5.    Разчети с преки застрахователи 6.    Разчети с трети лица по застраховки 7.    Разчети със съзастрахователи 8.    Разчети с цеденти и презастрахователи 9.    Вътрешни разчети на застрахователите В счетоводството на ЗПАД „Родопи” са извършени следните операции: 1.    Сключени са застраховки Карго за превозвания товар и ГО на МПС на превосното средство (камион) с фирма Авто транс. Застраховките са сключени в централния офис. Сумите от застрахователните премии са преведени по банков път. Премия от карго застраховка – 2110лв.
Разходи на застрахователите

Разходи на застрахователите

Счетоводство
Разходите за застрахователни плащания са всички плащания на застрахователя и на презастрахователя по поети ангажименти към застрахованите лица или цеденти, обословени от осъществяването на застрахователния риск или сбъдването на условието по договора за сключена застраховка или презастраховка. Разноските са част от плащанията на застрахователя. Част от всички негови разходи, които са свързани с издръжката на застрахователната дейност. Те се включват в калкулирането на всеки вид застраховка в добавката за разноски. v    В зависимост от значението им и функционалната роля в процеса на съзастраховане и реализацията на застрахователния продукт, разходите биват: Ø    Основни Ø    Допълнителни v    В зависимост от отнасянето им към застраховките, разходите биват: Ø    Преки Ø    Косвени v    В з

Приходи на застрахователите

Счетоводство
Приходите биват от: 1. Застрахователна дейност - Пряко застраховане - Активно презастраховане - Пасивно презастраховане 2. Други дейности - Приходи от дейност свързана с продажбата на ДА, отдаване под наем на ДА и други услуги, които не са свързани със застраховането. - Финансови приходи - Извънредни приходи Приходите са: 1. В общото застраховане това е застрахователната премия, която застрахованият трябва да плати за целия период на покритие на застраховката. 2. В животозастраховането се признава като приход сумата, която застрахования или застраховащия, трябва да плати през отчетния период. 3. При съзастраховането - частта от общата застрахователна премия определена в договора за съзастраховане и зависеща от поетата част от застрахователното покритие. 4. При активното презас

МСФО 4 Застахователни договори

Счетоводство
Обхват Предприятието трябва да прилага МСФО 4 по отношение на: (а) застрахователни договори (включително презастрахователни договори), които то издава, и презастрахователни договори, които притежава; (б) финансови инструменти, които то издава с допълнителни, негарантирани доходи. МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване изисква оповестяване на финансови инструменти, включително финансови инструменти, които съдържат такива доходи. МСФО 4 се прилага по отношение на всички застрахователни договори (включително презастрахователни договори), които предприятието издава и към презастрахователните договори, които притежава, с изключение на определени договори, обхванати от други МСФО. Той не се прилага по отношение на други активи и пасиви на застрахователите, като например финансови активи и ф

Застраховане

Счетоводство
Предмет на застраховането Най-старата теория за предмета на застраховането приема, че могат да бъдат застраховани вещи или хора. Въз основа на това може да се прави разлика между двете големи области “вещно застраховане” и “лично застраховане”. Но при морския транспорт могат да бъдат предмет на застраховане не само корабът, стоките и хората, а и навлото (възнаграждението за извършване на превоза) и очакваната печалба (разликата в цената на товара на местоназначението му и цената на мястото на тръгването), които могат да бъдат получени, само ако корабът пристигне. Това са бъдещи вземания изложени на опасността да бъдат загубени, които превозвачът и търговецът имат интерес да получат. Обект на застраховането Обект на застраховането е застрахователния интерес като висша форма на мо
Данъчен контрол и данъчно производство

Данъчен контрол и данъчно производство

Счетоводство
1. Данъчен контрол Данъчния контрол се осъществява от органите по приходите, в лицето на Национална агенция по приходите (НАП). Те осъществяват този контрол върху определянето, събирането и отчитането на данъците, таксите и другите държавни вземания. Контролът упражняван от тях, чрез проветки и ревизии, следва да се подчинява на следните принципи описани в Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК): Законност, т.е. органите по приходите и публичните изпълнители действат в рамките на правомощията си, установени от закона, и прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица. Когато в международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на ДОПК, се прилагат разпоредбите на съответния договор. Обективност,

Счетоводно отчитане на инвестиционните имоти при последващо оценяване по модела на Цена на придобиване (по себестойност)

Счетоводство
Увод Всички стопански предприятия работят или развиват своята дейност с цел реализиране на печалба или иначе казано да увеличат своя капитал. Вече увеличен капитала на предприятието, то се стреми да го запази в достигнатите размери или да го увеличи още. Затова предприятието го инвестира в различни активи, които да му донесат бъдеща икономическа полза. Едни от тези активи са именно инвестиционните имоти. Те са регламентирани главно в Международен Счетоводен Стандарт 40 „Инвестиционни имоти” (МСС 40) и Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия – Счетоводен стандарт 40 „Отчитане на инвестиционни имоти” (НСФОМСП СС40), както и в Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), що се отнася до начисляването на aмортизацията им след като е избран модела Цена на п

Мърчандайзинг

Счетоводство
1.Увод Пространственото оформление като израз на специфична форма на визуалната информация и комуникация дава богати възможности за силно и дълбоко запаметяващо въздействие, тъй като борави с предмета, веществения материал. Ролята на дизайнера- оформител е голяма по отношение въздействието на експозицията, обемно- пространственото, пластичното, графичното и кинетичното въздействие. Освен това той е отговорен за умелото подбиране на детайлите, фотосите, текста, схемите, диаграмите и за прецизното техническо изпълнение. Безусловно всички форми на художествено пространственото оформление трябва да притежават качеството привлекателност, да задържат за дълго вниманието, да информират зрителите за съществени стойности на темата и да създават целенасочени познания с цел спечелване на потенциални

Сравнение между баланса на Централна Банка без Паричен Съвет и Централна Банка с Паричен Съвет

Счетоводство
1. Същност на ПС В елементарна форма ПС емитира местна валута само в замяна на резервна валута по фиксирания курс, като неговия баланс включва: в актива – притежаваната резервна валута, инвестирана в различни активи; в пасива – почти еквивалентна стойност на наличните пари в публиката, агентите и ТБ. Изключва се възможността ПС да емитира вътрешен дълг. 2. Прилика и разлики между балансите на ЦБ с ПС и ЦБ без ПС Основните прилики и разлики между балансите на ЦБ и на ПС се открояват при изследане на обобщените баланси на двете институции. Структурните прилики между балансите на типичната ЦБ и на класическия ПС са следните: а) Поддържане на официален валутен резерв в актива. ПС поддържа резервна валута за обезпечение на парите  в обращение в равностойност по фиксирания курс. Резервната валу