петък, ноември 16

Месец: октомври 2012

Ползване на облекчение по чл. 61м, ал. 1, т. 1 ЗМДТ при патентния данък при наето лице

Становища на НАП
ЗМДТ, чл. 61м, ал. 1, т. 1 Относно: Ползване на облекчение по чл. 61м, ал. 1, т. 1 ЗМДТ при патентния данък при наето лице                      В отговор на поставения въпрос относно ползване на облекчение по чл. 61м, ал. 1, т. 1 ЗМДТ при извършване на дейността „търговия на дребно” при наемане на лице, което почиства магазина /чистач/, Ви уведомяваме:           Условие за ползване на облекчението по чл. 61м, т. 1 ЗМДТ е лицето, извършващо патентна дейност, да притежава 50 и над 50 % намалена работоспособност, дейността да се извършва лично и да не наема работници за тази дейност, т.е. дейността да се извършва единствено и  само  от лицето.              Терминът „търговия на дребно” не е дефиниран в действащото законодателство. Легално определение на този термин намираме в отменения Зако

Данъчни аспекти при ползване на услугата Кеш пулинг между свързани лица

Становища на НАП
ЗКПО, чл. 15; ЗКПО, чл. 43, ал. 3; ДР на ЗКПО, § 1, т. 1, буква „б”; ДР на ДОПК, § 1, т. 10, буква „в”; ЗДДС, чл. 46, ал. 1, т. 1; ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 1; Наредба № Н-9, чл. 3, т. 3. Относно: Данъчни аспекти при ползване на услугата Кеш пулинг между свързани лица            Фактическа обстановка: “……..” ЕАД (Е) е дружество от групата на Е, което проявява интерес към техниката на Кеш пулинга при управлението на парични средства в своята дейност и при отношенията си с други членове от групата на Е на територията на България. Кеш пулингът представлява система от двустранни договори между Лидер на Кеш пулинга – Е, и Участници в Кеш пулинга – дружества от групата на Е. В Кеш пулинга ще участват само български дружества от групата на Е, които са местни лица за данъчни цели на България. Учас

Деклариране и заплащане на такса за битови отпадъци за имоти

Становища на НАП
ЗМДТ, чл. 62; ЗМДТ, чл. 64. Относно: Деклариране и заплащане на такса за битови отпадъци за имоти, данните за които представляват класифицирана информация                  В отговор на поставения  въпрос Ви уведомяваме:   В чл. 10, ал. 1 ЗМДТ са дефинирани недвижимите имоти, които подлежат на облагане с данък върху недвижимите имоти, такива са: разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията. С данък се облагат и застроените земеделски и горски земи, по силата на чл. 10, ал. 3 с.з. В чл. 10, ал. 2 - 4 ЗМДТ са регламентирани недвижимите имоти, които са изк

Прилагане на § 25, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗМДТ

Становища на НАП
ПЗР на ЗИДЗМДТ, § 25, ал. 2 Oтносно: Прилагане на § 25, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗМДТ                    В отговор на въпроса относно начина на определяне на задълженията за такса за битови отпадъци за 2011 г. за недвижими имоти на предприятия след отмяната на решение № 695 по протокол № 1 от 25.01.2011 г. на Общинския съвет на община ----------- в частта му относно определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2011 г. за имоти на предприятия, изразяваме следното становище:            На 25.01.2011 г. в законоустановения срок, общинският съвет ..................е приел решение № 695 по протокол № 1 от 25.01.2011 г., с което одобрява план-сметка за разходите и определя размера на таксата за битови отпадъци за 2011 г. за недвижимите имоти на физически лица и предприятия. С Решение № 10615

Прилагане на разпоредбите на част четвърта от ЗКПО

Становища на НАП
 ЗКПО, чл. 204;   ЗКПО, чл. 209. Относно: Прилагане на разпоредбите на част четвърта от ЗКПО  Фактическа обсатновка: „………” ООД е предприятие, което осигурява временна работа при условията на раздел VІІІв, глава пета от Кодекса на труда /КТ/. За осъществяването на тази дейност на дружеството е издадено удостоверение за регистрация №4/16.03.2012 г. от министъра на труда и социалната политика на основание чл. 74е, ал. 1 и чл. 74к, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/. „………..” ООД изпраща служители за изпълнение на временна работа в предприятие ползвател под негово ръководство и контрол по реда на глава пета, раздел VІІІв от КТ. Предприятието ползвател предоставя на всички свои служители ваучери за храна в натура - социална придобивка, като наетото за временна работа от „………….” О

Прилагане на чл. 59, ал. 1 ЗМДТ за мотори и мотоциклети

Становища на НАП
ЗМДТ, чл. 59, ал. 1 Относно: Прилагане на чл. 59, ал. 1 ЗМДТ за мотори и мотоциклети                               В отговор на поставения от Вас въпрос  относно прилагането на чл. 59, ал. 1  ЗМДТ Ви уведомяваме:                Данъчното облекчение по чл. 59, ал. 1 ЗМДТ се отнася до всички категории превозни средства, с изключение на изброените в чл. 59, ал. 2 ЗМДТ, тъй като за тях е предвидена специална разпоредба.  Това означава, че преференция по ал. 1 могат да ползват и мотоциклети и мотори. Наличието на катализаторно устройство се удостоверява с документ /паспорт на автомобила или мотоциклета/, издаден от завода - производител или с удостоверение /справка/ от представителството на производителя в България /по марка, модел и № на рамата/, а действащо катализаторно устройство се устан

Осигуряване на събственик на търговското дружество с пребиваване в чужбина

Становища на НАП
Регламент 883/2004, чл. 13; Регламент 987/2009, чл. 16. Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № …………….. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), изразявам следното становище по отношение на задължителните осигурителни вноски: Предвид описаната от Вас фактическа обстановка, регистрирано е търговско дружество в България ……….. ЕООД. Едноличният собственик на дружеството е с постоянно пребиваване в Унгария, където също има фирма, на която е управител. В тази връзка са поставени следните въпроси: 1.      Къде и как следва да се осигурява събственикът на търговското дружество – в България или Унгария. 2.      По кое законодателство следва да се осигурява лицето – на Унгария или на България. 3.      Къде следва да се плащат осигуровките. За да се установи

Начисляване на лихви в ревизия по чл.19 от ДОПК

Становища на НАП
ДОПК, чл. 14, т. 1; ДОПК, чл. 14, т. 2; ДОПК, чл. 14, т. 3; ДОПК, чл. 16, ал. 1; ДОПК, чл. 16, ал. 3; ДОПК, чл. 19, ал. 1; ДОПК, чл. 19, ал. 2; ДОПК, чл. 20; ДОПК, чл. 21.                  Относно: Начисляване на лихви в ревизия по чл.19 от ДОПК Уважаеми колеги, С Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-33-146/26.07.2012 г. е изложена следната фактическа обстановка: Възложена е ревизия на основание чл. 19 от ДОПК на управител на дружество, относно задължения на дружеството, вменени с ревизионен акт – ДДС и лихва. При вменяване на задълженията на дружеството на управителя ревизиращият екип приема, че е налице отговорност за несъбраните задължения за главница и лихва по ревизионния акт на дружеството. Предвид практика на ……. административен съд  /две решения/, съгласно която отговорн

Прилагане разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО при търговска отстъпка

Становища на НАП
 ЗДДС, чл. 6, ал. 3, т. 2; ЗДДС, чл. 26, ал. 1; ЗДДС, чл. 26, ал. 2; ЗДДС, чл. 26, ал. 5; ЗДДС, чл. 27, ал. 1; ЗДДС, чл. 69; ДР на ЗДДС, § 1, т. 8; ЗКПО, чл. 16, ал. 1; ДР на ЗКПО, § 1, т. 13; ДР на ЗКПО, § 1, т. 14; ДР на ДОПК, § 1, т. 3; ДР на ДОПК, § 1, т. 8.                                                                    Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Фактическа обстановка: Дружеството се занимава с търговия на едро с напитки и е в процес на подготовка на нов образец на договор за продажба на стоки, на база на който да бъдат сключвани конкретните договори за доставка. Търговците на дребно, с които ще се сключват тези договори, няма да бъдат свързани с дружеството лица. Съгласно

Прилагане на ЗДДС по проекти финансирани от Европейската комисия

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 3, ал. 5; ЗДДС, чл. 69; ЗДДС, чл. 70, ал. 1. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във Ваше запитване, препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-34-100/04. 07. 2012 г., е изложено следното: ……………………………………………………….…………………..е юридическо лице, регистрирано по реда на ЗДДС. При изпълнение на дейностите по проекти, финансирани от Европейската комисия или от трети страни, по които ……..е бенефициент, се извършват плащания към фирми, доставчици на стоки или услуги с включен в тях ДДС. В същото време ……… няма възможност да възстановява по пряк или косвен начин включения във фактурите ДДС. Поставеният в запитването въпрос, по същество е следният: Възстановим или невъзстановим (по пряк или косвен