вторник, октомври 16

Прилагане на ЗДДС – двойно данъчно облагане

Правно основание: ЗДДС, чл. 2, ал. 3; ЗДДС, чл. 13, ал. 2;  ЗДДС, чл. 62, ал. 1;  ЗДДС, чл. 91, ал. 1;  ЗДДС, чл.168;   ДР на ЗДДС, § 1, т. 17;  ППЗДДС, чл. 101, ал. 3.

Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Физическо лице придобива ново моторно превозно средство – лек автомобил, от дилър от Германия. Според посоченото във фактурата към сумата (покупната цена) е включен и платен ДДС. При внасяне на новозакупения автомобил на територията на страната (извършване на вътреобщностното придобиване на ново превозно средство),  лицето следва да заплати  отново ДДС.

            Поставеният в запитването въпрос, по същество е следният:

            При условие, че ДДС е платен в Германия, плащането му на територията на България не представлява ли двойно данъчно облагане?

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл.10, ал.1, т.10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:

В ЗДДС (съответно Директива 2006/112/ЕО), се съдържат специални разпоредби по отношение на данъчното третиране на вътреобщностна доставка и вътреобщностно придобиване на ново превозно средство.

Съгласно чл. 2, т. 3 от ЗДДС, с данък върху добавената стойност се облага всяко възмездно вътреобщностно придобиване на нови превозни средства с място на изпълнение на територията на страната. Мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е на територията на страната, когато стоките пристигат и превозът им завършва на територията на страната, на основание чл. 62, ал. 1 от ЗДДС. За вътреобщностно придобиване, според чл. 13, ал. 2 от ЗДДС, се смята и придобиването на ново превозно средство, което се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, независимо дали доставчикът е данъчно задължено лице за целите на ДДС в друга държава членка. Задължително условие, за да е налице придобиване на ново превозно средство е и превозното средство да отговаря на дефиницията, дадена в § 1, т. 17 от ДР на ЗДДС, според която нови превозни средства са моторни превозни средства с обем на двигателя над 48 куб. см или с мощност над 7,2 киловата, предназначени за превоз на пътници или товари, за които е налице едно от следните условия:

аа) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече 6 месеца считано от датата на първата им регистрация, или

бб) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 6000 км.

            На основание чл. 168 от ЗДДС всяко нерегистрирано по същия закон лице, което извърши вътреобщностно придобиване на ново превозно средство по чл. 13, ал. 2, е длъжно да декларира вътреобщностното придобиване в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването е станал изискуем. Декларирането се извършва с подаването на декларация по образец (приложение № 19 от ППЗДДС) в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където лицето подлежи на регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Към декларацията се прилага копие от документа, издаден от доставчика, който задължително съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 3-15 от закона (чл. 101, ал. 3 от ППЗДДС).

            Съгласно чл. 91, ал. 1 от ЗДДС при вътреобщностно придобиване на ново превозно средство по чл. 13, ал. 2 от същия закон, от нерегистрирано по този закон лице данъкът се внася от лицето в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването е станал изискуем. Данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където лицето е регистрирано или подлежи на  регистрация по ДОПК и се смята за внесен на датата, на която сумата е постъпила в съответната сметка.

            В този смисъл, при условие, че лице, което не е регистрирано по реда на ЗДДС извърши вътреобщностно придобиване на ново (по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ЗДДС) превозно средство, мястото на изпълнение на придобиването е на територията на страната и лице платец на данъка е лицето, което извършва придобиването.

            Предвид изложеното до тук, в случай, че при вътреобщностно придобиване неправомерно е начислен ДДС от доставчика, същият би следвало да възстанови сумата на данъка на получателя като недължимо платена, и да извърши корекция на издадения данъчен документ (да анулира погрешната и издаде нова фактура).