петък, ноември 16

Месец: ноември 2012

Прилагане на чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване

Становища на НАП
  КСО – чл. 4, ал. 3, т. 2, чл. 6, ал. 7 и 8; НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, а 2 и ал. 6; ДОПК – чл. 37, ал. 1, чл. 105, чл. 106, чл. 107, чл. 118 и чл. 209, ал. 2 ОТНОСНО: Прилагане на чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване             Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – ……… от 14.09.2012 г., Ви уведомяваме за следното:             В запитването посочвате, че след обжалване на ЕР на ТЕЛК по отношение оценката на работоспособността, НЕЛК с ЕР от 07.03.2011 г. Ви е определила 54 % трайно намалена работоспособност. За решението на НЕЛК сте уведомена на 29.12.2011 г. чрез процесуалния си представител До тази дата поради висящия и нерешен все още с влязъл в сила административен акт въпрос за инвалидността, сте продължили да подавате декларации за осигуряването Ви като

Прилагането на ЗДДФЛ и ЗДДС

Становища на НАП
Относно: Прилагането на ЗДДФЛ и ЗДДС Във връзка с постъпило писмено запитване вх. № ……20.09.2012г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, Ви уведомяваме: В запитването е посочено, че дружество е наемател на недвижими имоти, които са собственост на физически лица, регистрирани по ЗДДС. Физическите лица издават фактури по силата на разпоредбите на ЗДДС. Дружеството издава сметки за изплатени суми съгласно изискванията на ЗДДФЛ. Така всеки месец дружеството разполага с два документа за един и същ разход. Въпросът, който се поставя е: Ще бъде ли нарушение, ако физическите лица продължават да издават фактури с ДДС, дружеството да заплаща целия наем, а физическите лица сами да внасят данък от 10% всеки месец и в същото време дружеството да издава сметки за изплатени думи, които са

Прилагане на ЗДДС при интернет търговия по модел dropshipping

Становища на НАП
  ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС В Дирекция «ОУИ»-                 постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-616/ 14.09.2012г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството възнамерява да започне интернет търговия на т.нар. dropshipping модел – изключително разпространен модел на електронна търговия, по който работят най-големите електронни магазини в света. Ще се направи доброволна регистрация по ЗДДС в страната. Предложена е примерна схема на продажбите: физически лица без регистрация по ДДС от Франция  - крайни потребители ще поръчват избрани от тях стоки. Дружеството ще ползва услугите на различни производители – например от Германия, който е регистриран по ДДС. Дружеството изпраща поръчка на немската фирма, която изпраща стоката директно на физическото лице във Франция. Транспор

Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 8 от КСО и чл. 11 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица

Становища на НАП
КСО, чл. 6, ал. 7, ал. 8 и ал. 10 Относно:Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)и чл. 11 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ)  Постъпило е писмено запитване относно приложението на осигурителното законодателство.  С оглед на приложеното копие на справка от информационната система на НАП за осигуряването на лицето ……………….. с ЕГН …………… приемаме, че поставените въпроси в запитването касаят същото лице. Според изложеното в запитването задълженото лице е лекар, който работи по трудово правоотношение, получава доходи от упражняване на свободна професия („Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ”) и такива за положен труд без трудо

Приложение на чл. 11, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Становища на НАП
ЗМДТ,чл. 11; ЗМДТ, чл. 14  Относно: Приложение на чл. 11, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси(ЗМДТ) В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка, а са поставени следните въпроси: 1. В случай, че е учредено вещно право на ползване на ½ ид. ч. от жилищен имот, представляващ апартамент, как следва да се попълни данъчната декларация по чл. 14 от ЗМДТ? 2. Има ли процесуално нарушение в случай, че в данъчната декларация по чл. 14 от ЗМДТ се декларира, че собственика на ½ ид. ч. от имота е и ползвател на ½ ид. ч. от имота? Към писменото запитване са приложени декларация по чл. 14 от ЗМДТ, нот. Акт №….г. и писмо с вх. № …. г. по описа на Община X. В допълнителен разговор беше уточнено, че въпросите, които са зададени са провокирани от обстоятелството, че електронният продук

Осигуряване по схема за социална сигурност в държава членка на ЕС

Становища на НАП
ЗЗО, чл.33, ал.2; Фактическа обстановка: Лице е осигурявано по схема за социална сигурност в държава членка на ЕС. Въпроси: Как следва да коригира здравноосигурителния си статус за този период? Може ли да се извърши корекция въз основа представени документи от работодател? От 01.01.2007г., с присъединяването на Република България към Европейския съюз  започват да се прилагат правилата за координация на социално осигурителните системи, въведени в Европейския съюз с Регламент на Съвета № 1408 от 14 юни 1971г. за прилагане на системи за социална сигурност към наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и Регламент на Съвета № 574 от 21 март 1972г., определящ процедурата за прилагане на Регламент № 1408 от 1971г. Посочените правила

Прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство за възнаграждение на управителя

Становища на НАП
  КСО, чл. 4, ал. 1, т. 7; КСО, чл. 6, ал. 2; КСО, чл. 6, ал. 3; КСО, чл. 10; КСО, чл. 7, ал. 3; КСО, чл. 6, ал. 10.                             ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство           Във Вашето писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите, с вх. № 24-34-88 от 31.05.2012 г., е изложена следната фактическа обстановка:           Физическо лице е вписано в Търговския регистър като управител на еднолично търговско дружество, на което не е собственик. Лицето е и самоосигуряващо  се лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). В качеството си на управител лицето  упражнява трудова дейност в едноличното търговско дружество в рамките на 20 часа месечно, без да получава  месечно въ

Приложение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2, изр. второ от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

Становища на НАП
  ЗДДС, чл. 26, ал. 2; ППЗДДС, чл. 84 Относно: Приложение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2, изр. второ от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ Според изложеното в запитването, едноличен собственик на капитала на „П” ЕООД е държавата, като функцията на принципал се изпълнява от ресорния министър – министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Дружеството упражнява търговска дейност и е частноправен субект, участващ в гражданския оборот. Към настоящия момент „П” ЕООД има действащи 7 /седем/ договори за наем и три клиентски номера /партиди/ с Е.ОН България. Заплащането на консумираната ел.енергия става след осигурено финансиране от страна на наемателите към „П” ЕООД. Тъй като някой от наемателите закъсняват с плащането на консумираната от тях ел.енергия, Е.ОН България

Отчитане на приходи, получени от извършване на дейността пране на постелъчен инвентар по реда на Наредба № Н-18/2006 г. на Министерство на финансите

Становища на НАП
  Наредба № Н-18/2006г., чл. 3, ал. 1; Наредба № Н-18/2006г., чл. 4, т. 3; Наредба № Н-18/2006г., чл. 39а;   Относно: Отчитане на приходи, получени от извършване на дейността пране на постелъчен инвентар по реда на Наредба № Н-18/2006 г. на Министерство на финансите                                                        Според изложеното в запитването, лицето в качеството си на едноличен търговец извършвапране на постелъчен инвентар, която дейност има сезонен характер.        В тази връзка се поставят следните въпроси: 1.      Приходите платени в брой, които се получават от дейността, следва ли да се отчитат с касов апарат? 2.      Могат ли получените приходи от тази дейност да бъдат отчитани чрез билети?                 При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите

Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюз

Становища на НАП
  ОТНОСНО:  Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюз По повод Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – ………../18.09.2012 г., Ви уведомяваме за следното:         Интересувате се дали документът, който прилагате, представляващ писмо-отговор на Ваше запитване до HMRevenue & Customs – Великобритания, е достатъчно доказателство за да бъде коригиран здравноосигурителният Ви статус за периода от 21.01.2007 г., когато сте регистриран като самостоятелно заето лице, до 10.08.2012 г. – датата, на която е изведено писмото.             Във връзка с изложеното, изразяваме следното становище:             Съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗЗО /нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г. / не са задължително осигурени в Н