вторник, октомври 16

Осигурява събственик на търговското дружество с постоянно пребиваване в трета страна

Регламент 883/2004, чл. 13, § 3;

Регламент 987/2009, чл. 16.

                                                                      

Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № ……………….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), изразявам следното становище по отношение на задължителните осигурителни вноски:

Предвид описаната от Вас фактическа обстановка регистрирано е търговско дружество в България ………………. ЕООД. Едноличният собственик на дружеството е с постоянно пребиваване в Унгария, където също осъществява трудова дейност като служител в унгарска фирма.

В тази връзка са поставени следните въпроси:

1.      Къде и как следва да се осигурява събственикът на търговското дружество – в България или Унгария.

2.      По кое законодателство следва да се осигурява лицето – на Унгария или на България.

3.      Къде следва да се плащат осигуровките.

За да се установи дали е налице основание за социално и здравно осигуряване в България спрямо едно лице, попадащо в обхвата на координационните регламенти е необходимо първо да се определи кое е приложимото за него законодателство.

Приложимото законодателство се определя според разпоредбите на Дял IIот Регламент 883/2004 (прилага се от 01.05.2010 г.)

Вследствие от определяне на приложимото законодателство се определя и държавата–членка, в която се дължат задължителните осигурителни вноски, съгласно законодателството на тази държава.

Основното правило при определяне на приложимото право е, че лицата са подчинени на законодателството на държавата–членка, на чиято територия полагат труда си.

В Дял IIот Регламент 883/2004 са предвидени изключения от основното правило за различни хипотези. Една от тях е осъществяване на дейност в две или повече държави-членки, какъвто е конкретния случай.

За да се приложат правилата при определяне на приложимото законодателство по отношение на лицата, осъществяващи дейност в две или повече държави–членки, преди всичко е необходимо да се дефинира дали са заети или самостоятелно заети за труда, полаган на територията на съответните държави.

В случай че собственикът на дружество …………… ЕООД извършва дейност на територията на България в качеството на самостоятелно заето лице (самоосигуряващо се лице) и едновременно с това дейността му в Унгария като служител в унгарското дружество се третира като дейност на заето лице съгласно унгарското законодателство, приложение намира чл. 13 параграф 3 от Регламент 883/2004.

Съгласно тази разпоредба лице, което обичайно осъществява дейност като заето лице и дейност като самостоятелно заето лице в различни държави-членки, е подчинено на законодателството на държавата-членка, в която то осъществява дейност като           заето лице (т.е. в тази хипотеза за лицето ще е приложимо унгарското законодателство за социална сигурност и задължителните осигурителни вноски за него ще са дължими в Унгария, ако там осъществява дейност в качеството си на заето лице).

Следва да имате предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 16 от Регламент 987/2009 във всички случаи, когато едно и също лице упражнява дейности в две или повече държави-членки, то уведомява за това компетентната институция на държавата-членка по пребиваване.

При условие, че пребивате по смисъла на регламента в Унгария, Вие следва да уведомите унгарската компетентна институция по приложимо право за обстоятелството, че осъществявате дейност на територията на две или повече държави-членки.

Институцията на държавата-членка по пребиваване незабавно определя законодателството, приложимо спрямо съответното лице като взема предвид разпоредбите на чл. 13 от Регламент 883/2004 и чл. 14 от Регламент 987/2009.

Приложимото законодателство се удостоверява чрез формуляр А1 (Удостоверение относно законодателството в областта на социалната сигурност), издаван от институцията на държавата-членка, чието законодателство е определено като приложимо за съответното лице.

В случай, че Ви бъде издаден такъв формуляр от унгарската компетентна институция, той ще удостовери, че Вие сте подчинен на унгарското законодателство за социална сигурност и сте освободен от прилагане на законодателствата на съответните други държави–членки.