вторник, октомври 16

Данъчни последици по ЗДДС за дружеството във връзка с продажба на имотите

чл.45, ал.3 от ЗДДС

§1, т.5 от ДР на ЗДДС

чл.66, ал.1 отППЗДДС

В запитването е посочено, че:

Дружеството е придобило на 15.06.2006 г. недвижими имоти – офиси и паркоместа в бизнес сграда, която е с разрешение за ползване от 07.06.2006 г. Дружеството отдава под наем закупените активи при условията на оперативен лизинг и ги отчита като инвестиционни имоти, съгласно МСС 40. За закупените имоти дружеството е ползвало данъчен кредит. Дружеството има намерение да продаде инвестиционните имоти, които вече не са „нови сгради” съгласно §1, т.5 от ДР на ЗДДС.

 Въпросът, който се поставя е:

1.      Ще възникнат ли данъчни последици по ЗДДС за дружеството във връзка с продажбата на имотите?

Предвид гореизложеното и съобразявайки относимата към него нормативна уредба, изразяваме следното становище:

Доставката на сгради или на части от тях, които не са нови е освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. Независимо от това, съгласно ал.7 на същия член в случаите на доставка по ал. 3 доставчикът може да избере доставката да бъде облагаема. В случай, че доставчикът приложи разпоредбата на чл.45, ал. 3 от закона и извърши доставката на имотите като освободена, то следва да се извърши корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл.79, ал.6 от ЗДДС. Съгласно същата разпоредба, независимо от ал. 1 и 3, за стоките или услугите, които са дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, лицето дължи данък в размер, определен по следната формула:

1. за недвижимите вещи:  ДД = ПДК х 1/20 х БГ, където

ДД е дължимият данък;

ПДК – размерът на ползвания данъчен кредит;

БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелствата по ал. 1 или 3, включително годината на настъпване на обстоятелствата, до изтичане на 20-годишния срок, считано от годината на упражняване правото на данъчен кредит включително.

Съгласно чл.66, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност/ППЗДДС/ корекциите по чл. 79, ал. 1 и 3 от закона се извършват чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:

1. номер, дата;

2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;

3. основание за извършване на корекцията;

4. описание на стоката или услугата;

5. размер на ползвания данъчен кредит;

6. брой години по чл. 79, ал. 6 от закона;

7. размер на дължимия данък по чл. 79, ал. 6 от закона.

Съгласно ал.2 от същия член протоколът по ал. 1 се издава най-късно последния ден от данъчния период, през който са възникнали обстоятелствата за извършване на корекцията.