вторник, октомври 16

ДДС за получената ремонтна услуга, предвид разпоредбата на чл.31, т. 3 от ЗДДС

 

чл. 21, ал. 2 от ЗДДС

чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС

чл. 31, т. 3 от ЗДДС

 

Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:

….. е регистрирано по ЗДДС лице и е получател на услуга за ремонт на хеликоптер БЕЛ-206В, извършен от дружество установено в Германия.

Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:

Налице ли е основание…. да приложи нулева ставка на ДДС за получената ремонтна услуга, предвид разпоредбата на чл.31, т. 3 от ЗДДС?

Предвид изложената фактическа обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:

Общото правило за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга, когато получател по същата е данъчно задължено лице се съдържа в разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и това е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, независимо дали същият е лице от държава членка или извън нея. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където  получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект.

В конкретния случай, доколкото получените услуги не попадат в изключенията, посочени в чл. 21, ал. 4 от ЗДДС и чл. 23, ал. 1 от ЗДДСи в запитването липсва информация услугата да е предназначена за обект на….., намиращ се извън територията на страната, за определяне мястото на изпълнение на посочените услуги е приложима разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и това е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, независимо дали доставчикът е лице от държавачленка или трета страна.

По силата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС,  когато  доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема,  данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги – когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗДДС. От текста на разпоредбата е видно, че за да се определи получателя на услугата като лице платец на данъка, следва да са изпълнени едновременно следните условия:

1. получателят на услугата  е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗДДС;

2. доставчикът на услугата  е данъчно задължено лице, което не е установено в страната;

3. услугата е с място на изпълнение на територията на страната;

4. услугата е  предмет на облагаема доставка.

            Предвид гореизложеното, …..е лице платец на данъка и в тази връзка за същото възниква задължение за начисляване на данъка, чрез издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС и включването му в отчетните регистри по ЗДДС за данъчния период, през който е издаден.

Съгласно разпоредбата на чл. 31, т. 3 от ЗДДС доставката на услуги по строителството, поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, с изключение на посочените в т. 2, буква „в” от същата разпоредба са определени като доставки облагаеми с нулева ставка на данъка.

Когато за получената доставка е приложима нулева данъчна ставка, съгласно чл.38б, ал. 1  от ППЗДДС  получателят по доставката следва да разполага с документите посочени в чл.27, ал. 2 от ППЗДДС, удостоверяващи  обстоятелствата за облагане с тази данъчна ставка.  Независимо, че за определени случаи се прилага нулева данъчна ставка, по силата на чл. 81, ал. 6 от ППЗДДС получателят по доставката следва да издаде протокол по чл. 117 от ЗДДС, в който като основание за прилагане на нулевата данъчна ставка следва да се посочи и съответната разпоредба от  ЗДДС или ППЗДДС, според която за доставката е приложима въпросната ставка.

Издаденият протокол, съгласно  т.2.2.1. от писмо изх. № 20-00-98/11.03.2010 г. (публикувано на адрес www.nap.bg) на изпълнителния директор на НАП се отразява  в отчетните регистри  и в справка декларацията, както следва:

1) в дневника за продажби и СД – данъчната основа на получената доставка се посочва в колона 14 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 от ЗДДС) и тъй като не е начислен ДДС за тази получена доставка се посочва нула в колона 15 (начислен ДДС за получени доставки по к.14), съответно в справката-декларация в клетка 12 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 от ЗДДС) и клетка 22 (начислен ДДС за получени доставки по чл. 82, ал. 2-5 от ЗДДС)

2) в дневника за покупки и СД  се отразява в зависимост от наличието на право на приспадане на данъчен кредит, като при право на пълен данъчен кредит за доставката, данъчната основа се отразява в колона 10 (данъчна основа на получените доставки по чл. 82, ал.2-5 от ЗДДС с право на пълен данъчен кредит) и начисленият ДДС за тази получена доставка се посочва в колона 11 ( ДДС с право на пълен данъчен кредит), съответно в справката-декларациядле в клетка 31 (данъчна основа на получените доставки по чл. 82, ал. 2 -5 от ЗДДС с право на пълен данъчен кредит) и клетка 41 (ДДС с право на пълен данъчен кредит кредит).

            Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)   се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.