петък, септември 22News That Matters

Как следва да се коригира справката – декларация по ЗДДС за месец ноември 2011 г.?

 

ДДС, чл.126, ал.3                                                          

В дирекция ,,Обжалване и изпълнение на управлението” е постъпило Ваше писмено запитване, относно  прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Фактическата обстановка изложена в запитването е следната:

През месец ноември 2011 г. дружеството е придобило стоки, доставени от Гърция. Придобиването на стоките е отразено в отчетните регистри, но е допусната грешка в името и идентификационния номер на доставчика.

Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния  въпрос:

Как следва да се коригира справката – декларация по ЗДДС за месец ноември 2011 г.?  

Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:

В ЗДДС е предвидена възможност за корекции на грешки при декларирането в случаите на неотразяване или неправилно отразяване на данъчни документи. Когато грешките са установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, те се поправят на основание чл.126, ал.2 от ЗДДС, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново справка-декларация и отчетни регистри по чл. 124 от ЗДДС.

В разпоредбата на чл. 126, ал. 3 от ЗДДС е уреден начинът на извършване на корекции на допуснати грешки в подадени справки-декларации и VlЕS – декларации вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните peгистри, когато същите грешки са установени след изтичането на срока за подаване на декларациите.

Когато грешката се дължи на неотразяване в отчетните регистри на документи съгласно чл.126, ал.3, т. 1 от ЗДДС същата се коригира от задълженото лице чрез извършване на необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включване на неотразения документ в съответния отчетен регистър за данъчния период на установяване на грешката.

В разпоредбата на чл.126, ал.3, т.2 от ЗДДС са регламентирани случаите, когато грешката се дължи на неправилно отразяване на документи в отчетните регистри. Инициативата за коригиране в случая е на задълженото лице, което писмено уведомява компетентния opган по приходите в съответната ТД на НАП. Действия за промяна на задължението по ЗДДС за съответния данъчен период се предприемат от органа по приходите. В тези случаи се прилагат общите правила на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Поради това, че разпоредбата на чл.126, ал.3 от ЗДДС се отнася до случаи, при които е налице промяна на данъчната основа, то за посочената в запитването фактическа обстановка следва да се извърши корекция по общия ред на ДОПК.

           Съгласно чл.103, ал.1 от ДОПК при установяване на несъответствия между съдържанието на подадената декларация и изискванията за попълването й или несъответствия между данните в декларацията и данните, получени от органите по приходите от трети лица или администрации съгласно изискванията на данъчното и осигурителното законодателство за подаване на декларации или информация, извън случаите по чл. 101, ал. 4 от ДОПК и чл. 102, ал. 4 от ДОПК, подателят се поканва да отстрани несъответствията в 14-дневен срок от получаването на съобщението.

На основание чл.103, ал.2 от ДОПК отстраняването на несъответствията се извършва с подаване на нова декларация. Подаването на новата декларация, извършено в срока по чл.103,  ал. 1  от  ДОПК,  ползва  подателя,  независимо  от

чл. 104, ал. 3 от кодекса.

Съгласно чл.103, ал.3 от ДОПК в случаите, когато несъответствията се отнасят до данни, съдържащи се в регистъра по чл. 81, ал. 1 от ДОПК, те се отстраняват от служител на съответната териториална дирекция, за което на лицето се изпраща уведомление в 14-дневен срок от отстраняване на несъответствието.

Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не можете да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал. 3 от ДОПК.

           

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *