вторник, октомври 16

Sключване на договор за продажба на скреч карти на момента лотарийна игра

ЗДДС, чл.48                            

  В запитването е посочено, че от „Е” ООД е постъпило предложение за сключване на договор за продажба на скреч карти на момента лотарийна игра „Изтрий и спечели”, представляваща хазартна игра по смисъла на Закона за хазарта (ЗХ). От приложеното към запитването писмо от управителя на „Е” ООД продажбата на лотарийните билети ще се извършва от името и за сметка на организатора – „Е” ООД, като за извършената услуга букмейкърите и корпоративните клиенти ще получават възнаграждение.

Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам  следното становище:

 Съгласно определението, дадено в чл.49 от Търговския закон (ТЗ), посредникът е търговец, който по занятие посредничи за сключване на сделки. При посредническия договор посредникът дължи свързването на страните и подпомагането им да сключват договори помежду си. Възнаграждението, което се дължи на посредника, се уговаря за свързване на страните, които ще сключат договор.

Когато лице действа от чуждо име и за чужда сметка , за целите на ЗДДС, са налице две доставки:

– между доверителя и третото лице,

– между посредника и доверителя.

В този случай сумата, която заплаща третото лице на посредника за продажбата на лотарийните билети, няма характер на доставка, извършена от посредника. Тази сума е дължима за доставка, по която доставчик е доверителя, в конкретния случай «E» ООД. В тази връзка, от страна на доверителя не следва да се издава данъчен документ за извършената продажба на лотарийни билети и съответно доставката не се отразява в дневника за продажбите и справка-декларацията на посредника.

По отношение на доставката между посредника и доверителя («Р» АД и «Е» ООД) е налице доставка на услуга, по която изпълнител е посредника, а получател доверителя. За извършената доставка с предмет посредническа услуга, се издава данъчен документ по реда и в сроковете на чл.113 от ЗДДС, като издаденият документ следва да намери отражение в дневника за продажби и справка- декларацията на посредника. Въпреки, че чрез посредническата услуга, посредникът извършва услуги, чрез които съдейства за провеждането на хазартни игри, същата не представлява «хазарт» по смисъла на чл.48 от ЗДДС. Същите са облагаеми доставки по смисъла на чл.12 от ЗДДС и за «Р» АД възниква задължение за начисляване на данък върху добавената стойност.