вторник, октомври 16

Регистрация по ЗДДС на адвокат, който е назначен от съда за синдик

ЗДДС, чл.96

В запитването е посочено, че лице упражнява дейност като адвокат и същевременно е назначено от съда за синдик на търговско дружество, обявено в несъстоятелност. В тази връзка е поставен въпрос дали това лице подлежи на задължителна регистрация по реда на чл.96, ал.1 от ЗДДС, ако доходите от адвокатската дейност не надхвърлят посочения в чл.96, ал.1 от ЗДДС праг, а сумата от доходите от адвокатска дейност и от тези като синдик надхвърлят посочения праг.

            Предвид изложеното в запитването и относимата към зададените въпроси нормативна уредба изразявам следното становище:

             По смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Дефиниция на понятието „независима икономическа дейност“ е дадено в ал. 2 на чл. 3 от закона – независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.

Изрично като дейност, която не представлява независима икономическа дейност, в чл. 3, ал. 3 от ЗДДС е посочена дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение или по правоотношение, приравнено на трудово, както и уредената в закон дейност на физическите лица, които не са еднолични търговци, по управление и контрол на юридически лица.

Видно от посочените законови текстове, в обхвата на данъчно задължените лица по ЗДДС попадат физическите лица, в случаите при които извършваната от тях дейност отговаря на критериите за независима икономическа дейност по ал. 2 на чл. 3 от ЗДДС и не е в изключенията на ал. 3 на същата разпоредба.

            Правомощията на синдика в производството по несъстоятелност са регламентирани в чл. 658 от Търговския закон (ТЗ), и произтичат от съдебното решение за откриване на процедурата по несъстоятелност и от назначаването му като орган на несъстоятелността. Синдикът не е в трудови, служебни или граждански правоотношения с предприятието – длъжник, а същият извършва представителство и управление в изпълнение на правомощията си по чл. 658 от ТЗ, легитимирани с издаденото от съда по несъстоятелността решение.  Синдикът осъществява правомощията си  съобразно с развитието на производството по несъстоятелност и постановеното от съда. В този случай по силата на изричната разпоредба на чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, дейността, уредена в закон и свързана с управление и контрол срещу възнаграждение  не е независима икономическа дейност, в резултат на което възнаграждението не се включва в облагаемия оборот по смисъла на чл.96, ал.2 от ЗДДС.