вторник, октомври 16

Документи, с които доставчикът следва да разполага, за да удостовери извършването на вътробщностна доставка

 

ЗДДС, чл.7

ППЗДДС, чл.45                                                                    

В запитването е посочено, че чуждестранна транспортна компания осъществява транспорт по вътреобщностна доставка, която компания е непозната за доставчика, тъй като същият няма договорни отношения, поради това, че договарянето се извършва от лицето – получател на стоката.

В тази връзка  се иска разяснение за действията, средствата и методите, които следва да се предприемат за проучване надеждността на транспортната компания. 

Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам  следното становище:

В чл.45 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) са изброени документите, с които доставчикът следва да разполага за да удостовери извършването на вътробщностна доставка.

 Освен предвидените в ППЗДДС документи, с оглед съдебната практиката на Европейския съюз(Решение по дело С-409/04 Телеос), както и в цитираното в запитването от Вас писмо изх.№ 20-00-53/ 21.02.2011г.  на Изпълнителния директор на НАП може да се изисква от доставчика  да вземе всички мерки, които могат разумно да се изискват от него, за да се увери, че осъществяваната от него операция не го довежда до участие в данъчна измама..

Предвид, че тези мерки не са универсални за всеки случай,а биха могли да имат различен обхват и задълбоченост за различните контрагенти, то преценката относно доказателствата би била от компетентността на органите по приходите в рамките на производство по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.