вторник, октомври 16

Произвеждане на брикети от дървени въглища и извършвате продажба на същите за Република Македония

чл.28 от ЗДДС

чл.45 от ППЗДДС

В запитването eпосочено, че дружеството Ви произвежда брикети от дървени въглища. Извършвате продажба на същите за Република Македония по глава трета, чл.28 от ЗДДС – облагаема доставка с нулева ставка, но стоката се доставя в Швеция, поради което няма митническа декларация.

Въпросът, който се поставя в запитването е:

1.                   Какво основание за неначисляване на ДДС следва да се посочи във фактурата и с какви документи следва да се докаже доставката?

Предвид гореизложеното и съобразявайки относимата към него нормативна уредба, изразяваме следното становище:

Съгласно чл.28, ал.1, т.1 и 2 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е:

1. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика;

2. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната.

От изложеното в запитването е видно, че стоките не се превозват до трета страна, а до страна членка на ЕС, поради което приложението на чл.28 от ЗДДС не е относимо за конкретния случай.

Съгласно чл.17, ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя. При това положение прилагане на нулева ставка е възможно при извършване на вътреобщностна доставка, съгласно чл.53, ал.1 от ЗДДС. Съгласно ал.2 от същия член документите, удостоверяващи извършването на вътреобщностната доставка, се определят с Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност/ППЗДДС/ и по-точно в чл.45 от ППЗДДС. За наличие на вътреобщностна доставка, съгласно чл.7 от ЗДДС е необходимо да са налице следните предпоставки:

доставка на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка;

– получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

От запитването не става видно дали получателят е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, поради което в случай, че няма такава регистрация, не може да се приложи разпоредбата, даваща право за прилагане на нулева ставка на данъка, във връзка с ВОД на стоки. В този случай, за доставката на стоките до територията на Швеция, с получател по доставката – нерегистрирано за целите на ДДС лице на територията на ЕС, следва да се приложи данък със ставка 20 на сто, на основание чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС.