вторник, октомври 16

Възстановяване на здравноосигурителни вноски на наследник

 

ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 4;

ДОПК, чл. 129, ал. 1.

ЗЗО, чл. 40, ал. 5;

ОТНОСНО: възстановяване на здравноосигурителни вноски на наследник

По повод на поставения въпрос е изложена следната фактическа обстановка:

Наследник на починало лице е подала искане за възстановяване на недължимо внесени от страна на наследодателя здравноосигурителни вноски. През периода  01.01.2011 г. – 29.02.2012 г. починалото лице е внасяло здравноосигурителни вноски, на основание чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Междувременно това лице е пенсионирано, като на основание чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО осигуряването му е за сметка на републиканския бюджет върху размера на получаваната пенсия. Тъй като лицето е починало на 24.04.2012 г. съпругата му в качеството на негов наследник отправя искане за възстановяване на недължимо внесените от наследодателя здравноосигурителни вноски, за което е и отправено настоящото запитване.

Възстановяването на суми за данъци и задължителни осигурителни вноски предполага, че същите са внесени без правно основание, т.е са недължимо платени. Преценката относно дължимостта им се осъществява от органа по приходи на компетентната ТД на НАП, в която са направени на базата на нормативните актове по данъчното и осигурително законодателство. В конкретната фактическа обстановка искането за възстановяване на суми за здравноосигурителни вноски е направено от наследника на починалото лице.

Наследственото имущество представлява притежаваните от наследодателя  права и задължения към момента на откриване на наследството. След смъртта на наследодателя тези права и задължения /с изключение на строго личните – например правото на ползване или права и задължения по договори, сключени с оглед личността, които като непрехвърлими се погасяват със смъртта/ премиват към наследниците. Правата и задълженията, включени в наследствената маса, включват и правата на вземания, каквото е  правото да се претендират от държавата сумите, подлежащи на възстановяване на наследодателя съгласно данъчното и осигурителното законодателство, в това число и вноските за здравно осигуряване.

За да бъде упражнено правото на вземане от държавата, наследството първо трябва да бъде прието от наследниците. Подаването на искане от наследника за възстановяване на здравноосигурителни вноски, което вземане на тези недължимо внесени суми е възникнало в лицето на наследодателя, афишира намерение от страна на наследника за приемане на наследството. В тези случаи, в срока по чл. 129, ал. 1 от ДОПК наследникът може да подаде искане за възстановяване или прихващане на суми и при констатиране на недължимост на надвнесени суми, същите следва да му бъдат възстановени в частта, съобразно неговия дял според правилата на Закона за наследството.