събота, октомври 20

Отчитане на приходи, получени от извършване на дейността пране на постелъчен инвентар по реда на Наредба № Н-18/2006 г. на Министерство на финансите

 

Наредба № Н-18/2006г., чл. 3, ал. 1;

Наредба № Н-18/2006г., чл. 4, т. 3;

Наредба № Н-18/2006г., чл. 39а;  

Относно: Отчитане на приходи, получени от извършване на дейността пране на постелъчен инвентар по реда на Наредба № Н-18/2006 г. на Министерство на финансите

                                                      

Според изложеното в запитването, лицето в качеството си на едноличен търговец извършвапране на постелъчен инвентар, която дейност има сезонен характер.       

В тази връзка се поставят следните въпроси:

1.      Приходите платени в брой, които се получават от дейността, следва ли да се отчитат с касов апарат?

2.      Могат ли получените приходи от тази дейност да бъдат отчитани чрез билети?    

           

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС, обн. ДВ бр.63 от 4 август 2006г., посл. изм. ДВ. бр.54 от 17.07.2012 г.), Наредба № Н-18/2006 г. на МФ (обн. ДВ бр.106 от 27 декември 2006г., посл. изм. бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) изразяваме следното становище:

На основание чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.По смисъла на §1, т.41 от ДР на ЗДДС „търговски обект” е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо, че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.

Лицата, респективно дейностите, които са освободени от задължително регистриране на оборотите от продажби чрез ФУ, са изброени в чл. 4 и чл. 5 от Наредба № Н-18/2006 г.

По силата на чл. 4, т. 3 от Наредба № Н-18/2006г. не е задължено да регистрира чрез ФУ продажбите си лице, което извършва продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (НУРОКЦК), приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. ; изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за бланкови билети, квитанции и др., които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра – един за клиента и втори за лицето по чл. 3.

В чл.11, ал.1 от НУРОКЦК е посочено, че лице, което иска да отпечатва ценни книжа извън тези по чл.10, подава до министъра на финансите писмена заявка, в която посочва вида на ценните книжа, наименованието, единния идентификационен код от Агенцията по вписванията, седалището и адреса на управление на заявителя, както и адрес за кореспонденция. Към заявката по ал.1 се прилагат заверено копие от лиценза (разрешение, удостоверение за регистрация) за извършване на съответния вид дейност, ако такъв се изисква; макет (проект) на ценните книжа, върху който задължително се отбелязва наименованието на издателя и актуално удостоверение за търговска регистрация – в случаите, когато вписването в регистъра на Агенцията по вписванията все още не е извършено. Съответно в чл.18 от НУРОКЦК е посочено, че лицата, чиито заявки са одобрени и желаят да отпечатат ценни книжа, представят пред избраната от тях печатница по чл. 3 писмо, в което са означени: видът, количеството, номиналната стойност, изисквания относно издаваните ценни книжа и други, ако има такива и копие от писмото по ал.1 се представя на Министерството на финансите.

Следователно, акоразполагате с билети или други удостоверителни знаци (квитанция, талон и др.) за извършваната от лицето услуга – пране на постелъчен инвентар,  издадени по реда на НУРОКЦК и отговарящисъвкупно на горепосочените условия, то за тази си дейност същото  попада сред кръга на освободените от задължението да издават фискална касова бележка лица. В този случай издаваният документ ще може  да служи като документ за плащане за извършена услуга, заместващ фискалната касова бележка и няма да е необходимо да се  въвежда в експлоатация фискално устройство.

В случай, че лицето избере да отчита оборотите си чрез билети или други удостоверителни знаци, следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 39а от Наредба № Н-18/2006 г. лицата, извършващи продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги съгласно чл. 4, т. 3 от Наредбата, водят книга (регистър) за дневните продажби на билети/удостоверителни знаци. Книгата (регистърът) съдържа брой на продадените билети, начален и краен номер на продадени билети по номинали и общ оборот за деня. Освен това тези лица следва да съхраняват в търговския обект книгата (регистърът) за дневните продажби на билети/удостоверителни знаци и копие от документ за получените ценни книжа, издаден по реда на НУРОКЦК.

Важно е да се отбележи, че ако издаваните от лицето билети или други удостоверителни знаци не отговарят едновременно на изброените в чл. 4, т. 3 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ изисквания, не са издадени по реда на НУРОКЦК или в случай, че извършвате и продажби на стоки (напр. препарати за пране, напитки, храна и др.), лицето е задължено да използва за отчитане на продажбите си фискално устройство.