събота, октомври 20

Осигуряване по схема за социална сигурност в държава членка на ЕС

ЗЗО, чл.33, ал.2;

Фактическа обстановка: Лице е осигурявано по схема за социална сигурност в държава членка на ЕС.

Въпроси: Как следва да коригира здравноосигурителния си статус за този период?

Може ли да се извърши корекция въз основа представени документи от работодател?

От 01.01.2007г., с присъединяването на Република България към Европейския съюз  започват да се прилагат правилата за координация на социално осигурителните системи, въведени в Европейския съюз с Регламент на Съвета № 1408 от 14 юни 1971г. за прилагане на системи за социална сигурност към наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и Регламент на Съвета № 574 от 21 март 1972г., определящ процедурата за прилагане на Регламент № 1408 от 1971г. Посочените правила са приети на основание чл.42 от Договора за създаване на Европейската общност.

От 01.05.2010г.  започват да се прилагат правилата за координация на социално осигурителните системи, въведени в Европейския съюз с Регламент на Съвета № 883.

На основание чл.33, ал.2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, не са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава –членка.

За коригиране на здравноосигурителния  Ви статус за периодите, през които сте осигурена по схема за социална сигурност следва да представите в компетентната териториална дирекция  на Националната агенция за приходите по постоянен адресЕвропейска здравна карта, в която са отразени периодите на здравно осигуряване.

В случай, че на разполагате с ЕЗК следва да отправите искане да районната здравноосигурителна каса,която ще изиска съответната информация по служебен път.

Приложените от Вас документи не са основание за корекция на здравноосигурителния Ви статус.