петък, ноември 16

Месец: декември 2012

Действията на органите по приходите при декларирана вътреобщностната доставка

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 7; ППЗДДС, чл. 45. Относно: Действията на органите по приходите при декларирана вътреобщностната доставка /ВОД/, когато при осъществен данъчен контрол  се установи, че стоките - предмет на ВОД, не са транспортирани до друга държава членка В настоящото указание на основание чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Закона за националната агенция за приходите се дават насоки за действия на органите по приходите, когато при осъществяване на производства по повод извършени от задълженото лице ВОД се установи, че стоките - предмет на ВОД, не са транспортирани до друга държава членка. Следва обаче да се има предвид, че тези насоки не са изчерпателни и органите по приходите не следва да се ограничават единствено в установяване на описаните в настоящото становище факти и обстоятелства, а и да сле

Задължително здравно осигуряване на чужд гражданин с разрешение за постоянно пребиваване в Република България

Становища на НАП
ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 3; ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6; ЗЗО, чл. 33, ал. 2; ЗЗО, чл. 40а. Относно: Задължително здравно осигуряване на чужд гражданин с разрешение за постоянно пребиваване в Република България Във връзка с писмо вх. № .......................... по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите /НАП/: Изложената в запитването фактическа обстановка е следната : Чуждестранно лице – полска гражданка, с постоянно пребиваване в Република България, подава на 07.08.2012 г. в компетентната ТД на НАП заявление по чл. 40а,    ал. 1 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ за напускане на страната. Налага се да напусне страната за дълъг период от време и желае да бъде освободено от заплащане на здравноосигурителни вноски на основание чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО. Въз о

Подаване на искане за освобождаване от данък върху превозните средства на лек автомобил на лице с намалена работоспобност

Становища на НАП
ЗМДТ, чл. 58, ал. 1, т. 4; ДОПК, чл. 103; ДОПК, чл. 104; ДОПК, чл. 107. Относно: чл. 103, чл. 104  и чл. 107 ДОПК В отговор на въпроса относно начина на процедиране при подаване на искане за освобождаване от данък върху превозните средства на лек автомобил на лице с намалена работоспобност над 50 %  /чл. 58, ал. 1 т. 4 ЗМДТ/ за изтекли данъчни периоди и възможността за подаване на коригираща декларация по чл. 104 ДОПК , изразяваме следното становище: В чл. 54, ал. 1 ЗМДТ е предвидено задължение за собствениците на превозни средства да подават декларации  пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, за притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им.  По същия начин – с подаване на декларация в двумесечен срок, се предявява и правото на освобо

Данък при дарение на имущество между братя и сестри и техните деца

Становища на НАП
ЗМДТ, чл. 47, ал. 1, т. 1 Относно: Прилагане на чл. 47, ал. 1, т. 1 ЗМДТ В отговор на поставения върос Ви уведомяваме: По силата на действащия чл. 47, ал. 1 ЗМДТ при дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2, както следва: 1. от 0,4 до 0,8 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца; 2.  от 3,3 до 6,6 на сто - при дарение между лица извън посочените в т.1. В т. 1 определено попадат даренията между братя и сестри и между брат/сестра на родител и племенник  /дете на брат или сестра/ и обратно, между племенник и брат или сестра на негов родител.  В подкрепа на това становище бихме посочили  редакцията на чл. 47, ал. 1, б. „б”, в с

Прилагане на чл. 244 и чл. 245 от Закона за корпоративното подоходно облагане

Становища на НАП
ЗКПО, чл. 244; ЗКПО, чл. 245. Относно: Прилагане на чл. 244 и чл. 245 от Закона за корпоративното подоходно облагане По повод писма на Дирекции ОУИ – гр. София и гр. Пловдив, касаещи съдебната практика на Върховния административен съд (ВАС) и административните съдилища (АС) при решаването на еднородни спорове относно прилагането на чл. 244 и чл. 245 от ЗКПО и предвид становищата, изразявани до настоящия момент в писма на ЦУ на НАП изх. № 37-00-2/30.04.2007 г., № 24-31-374/31.12.2007 г. № 37-00-89/14.05.2008 г. и  № 24-34-153/25.11.2008 г., Ви уведомявам за следното: Според установената към момента последователна съдебна практика на АС и ВАС базовото условие за дължимост на окончателен данък върху хазартната дейност с хазартни съоръжения е същите да бъдат експлоатирани, така както е пос

Данъчен кредит при придобиването на стоките и услугите във връзка с изпълнението на дейностите по проект

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 3, ал. 5; ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2; ЗДДС, чл. 69, ал. 1; ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 2; ЗДДС, чл. 71; ДР на ЗДДС, § 1, т. 15, буква „б”. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във Ваши запитвания, постъпили в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 06-00-9/14. 06. 2012 г. и вх. № 06-00-9/02. 08. 2912 г., е изложена следната фактическа обстановка: Областна администрация ………….е партньор в одобрен проект „………………… – Прилагане на иновативни мобилни приложения, стимулиране на развитието на иновационни услуги в сектора на туризма” на Главна дирекция „Предприятия и промишленост” на Европейската комисия. Целта на проекта е да бъде улеснен достъпът до обектите на културното и природното наследство в реги

Възможността за промяна на деклариран вече избор на облагане по реда на чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ.

Становища на НАП
ЗДДФЛ - Чл. 29а, ал.3, 4 и 5; ДОПК - Чл.103 и чл.104;         ОТНОСНО: Възможността за промяна на деклариран вече избор на облагане по реда на чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ.             В отговор на направеното от Вас запитване, постъпило в  Дирекция „ОУИ” … от 08.11.2012 год., Ви уведомяваме за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: Вие сте регистриран земеделски производител /ЗП/, без регистрация по ЗДДС. Подали сте декларация по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ, с която сте избрали да се облагате като едноличен търговец. Задавате въпроса: Поради това, че погрешно сте подали тази декларация,  желаете да Ви информираме каква е възможността тя да бъде анулирана и да не облагате доходите си по този ред. При така изложената фактическа обстановка съобразявайки относимата но

Осигуряване на лице, което извършва дейност на две различни основания по чл. 4 от КСО

Становища на НАП
КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7 и ал. 3, т. 2, чл. 6, ал. 3 и ал. 10; ДОПК – чл. 10, ал. 4 и чл. 17, ал. 1, т. 2 и 5, б. „б” и „в” ОТНОСНО:  Осигуряване на лице, което извършва дейност на две различни основания по чл. 4 от КСО – като изпълнител по договор за управление и контрол на търговско дружество и като самоосигуряващо се лице в качеството му на негов собственик В отговор на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – …….. от 07.11.2012 г., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте собственик на еднолично търговско дружество /ЕООД/ и негов управител. Имате сключен писмен договор за възлагане управлението на дружеството и определено месечно възнаграждение. Основната дейност на управляваното от Вас дружество е извършване на счетоводни услуги, но тъй като не сте

Осигуряване на пенсионер, работещ по трудово и без трудово правоотношение

Становища на НАП
КСО: чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6; чл. 4, ал. 6; чл. 6, ал. 10; ЗЗО: чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „а”- „в”; чл. 40, ал. 1, т. 6 ОТНОСНО: Осигуряване на пенсионер, работещ по трудово и без трудово правоотношение Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. …. с вх. № …………../05.11.2012 г., Ви уведомяваме за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Пенсионер, работещ по трудово правоотношение, получава възнаграждение и по граждански договор в размер под минималната работна заплата. Интересувате се, за това лице, дължими ли са осигурителни вноски върху възнаграждението по гражданския договор. Предвид изложеното, отговаряме следното по отправеното ни запитване: Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, които полагат т

Облагане на доходи от дялове в колективни инвестиционни схеми

Становища на НАП
ЗКПО, чл. 12, ал. 2; ЗКПО, чл. 12, ал. 3; ЗКПО, чл. 12, ал. 4; ЗКПО, чл. 12, ал. 10; ЗКПО, чл. 27; ЗКПО, чл. 47а; ДР на ЗКПО, § 1, г. 3; ДР на ЗКПО, § 1, т. 4; ДР на ЗКПО, § 1, т. 6; ДР на ЗКПО, § 1, т. 21; ДР на ЗКПО, § 1, т. 22; ЗДДФЛ, чл. 6; ЗДДФЛ, чл. 7; ЗДДФЛ, чл. 8, ал. 3; ЗДДФЛ, чл. 8, ал. 8; ЗДДФЛ, чл. 8, ал. 12; ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 3; ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1, т. 12; ЗДДФЛ, чл. 38; ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 1, т. 2; ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1, т. 1; ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1, т. 3; ЗДДФЛ, чл. 52, т. 2; ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 5, буква „б”; ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 11. Относно: Облагане на доходи от дялове в колективни инвестиционни схеми В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – … и препратено по компетентност в Дирекция „Данъ