събота, октомври 20

Декларация за Едноличен търговец, който е осигурен върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение

 

КСО, чл.6, ал.10;

Наредба № Н8/29.12.2005г. ,чл.3, ал.5 ;

Фактическа обстановка: Едноличен търговец е  осигурен върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение и е подавал декларация образец 1 с код 23.

Въпрос: Правилно ли е подавана декларацията?

На основание чл.6, ал.10 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:

1.  доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;

2.осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;

3. доходи за работа без трудово правоотношение.

Сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се уреждат с Наредба № Н8/29.12.2005г.

Съгласно указанията за попълвене на декларация образец 1, код 23 се попълва за самоосигуряващите се лица, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигуренивърху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение, и осигурителният им стаж се зачита на основание чл.9, ал.8 от КСО.

Самоосигуряващите се лица, които са заявили осигуряване за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица и са осигурени по трудово правоотношение върху максималния месечен осигурителен доход, подават месечни данни в качеството си на самоосигуряващи се лица  с попълнен код 12 в точка 12 „Вид осигурен”.

Дните в осигуряване през месеца се попълват в т.16,4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен  стаж”.

На основание чл.3, ал.5 от Наредба № Н-8, декларация образец № 1 не се подава за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.

С оглед цитираната разпоредба няма пречка да заличите подадената от Вас декларация с код 23 и да подадете декларации образец 1 за всеки един от месеците на 2010г., през който сте осигурен върху максималния  месечен размер на осигурителния доход по трудово правоотношение.