Monthly Archive: януари 2013

Какво е данъчното третиране на получените суми от  чуждестранна фирма с клон България.

Какво е данъчното третиране на получените суми от  чуждестранна фирма с клон България.

ЗДДФЛ, чл.35, т.6 Отправили сте  писмено запитване  до  Дирекция ОУИ-…. свързано с приложението на  Закона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /. Според фактите от запитването получавате пенсия от бившия си...

Следва ли придобитият доход да се намалява с 40 на сто разходи при определяне наоблагаемия доход?

Следва ли придобитият доход да се намалява с 40 на сто разходи при определяне наоблагаемия доход?

ЗДДФЛ, чл.29 Отправили сте писмено запитване до  Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” заведено в регистъра на дирекцията с вх.№……04.2012 г., в което  сте описали следната фактическа обстановка: Между…………., като възложител и ФЛ, като...

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващи се лица

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващи се лица

        КСО – чл.6, ал.8 Според изложеното, започнали сте да упражнявате дейност като самоосигуряващо се лице от 23.12.2011 г. и сте получили доход до края на годината по голям от 2000 лв. Във връзка...

Полученият доход от награда подлежи ли на облагане с данък?

Полученият доход от награда подлежи ли на облагане с данък?

ЗДДФЛ, чл.35, т.6   Отправили сте  писмено запитване  до  Дирекция ОУИ-…. свързано с приложението на  Закона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /.             Според фактите от запитването през м. ноември...

Данъчно третиране по ЗДДФЛ , получен
по предварителен договор за продажба или замяна на недвижимо имущество

Данъчно третиране по ЗДДФЛ , получен по предварителен договор за продажба или замяна на недвижимо имущество

ЗДДФЛ, чл.33, ал.1 ЗДДФЛ, чл.35, т.1 ЗЗД, чл.93 Във Ваше писмено запитване с вх…..2012г. до ТД  на НАП –…, офис …., препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – …. при...

Облагаем доход ли се явяват получените субсидии, от какъв източник  и
следва ли лицето да подаде ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ?

Облагаем доход ли се явяват получените субсидии, от какъв източник  и следва ли лицето да подаде ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ?

2_608/27.04.2012 ЗДДФЛ, чл.36 Отправили сте писмено запитване до  Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” –заведено в регистъра на дирекцията с вх….., в което  сте описали следната фактическа обстановка: Пенсионер  сте и получавате пенсия за...

Имат ли право наследниците на възстановяване на  данъка?

Имат ли право наследниците на възстановяване на  данъка?

Имат ли право наследниците на възстановяване на  данъка? ДОПК, чл.126 ДОПК, чл.129, ал.1             Отправили сте  писмено запитване  до  Дирекция ОУИ-……….. свързано с приложението на  Закона за данъците върху доходите на физическите лица...

Отпускане на наследствена пенсия на дете

Отпускане на наследствена пенсия на дете

КСО – чл.4, ал.3, т.1, чл.6, ал.8 НООСЛ – чл.1, ал.3 Според изложеното, дъщеря Ви, която е починала на 23.06.2011 г., е била регистрирана като самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия. Декларирала е започване на...

Прилагане на разпоредбите   на чл.1, ал.3 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Прилагане на разпоредбите   на чл.1, ал.3 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 НООСЛ- чл.1, ал.3 Според изложеното, физическо лице е внасяло осигурителни вноски, като самоосигуряващо се лице – едноличен търговец,  с избран вид на осигуряване „за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професионална болест”....

Може ли да се третират като разходи за дейността разходи за честването на юбилей на дружество

Може ли да се третират като разходи за дейността разходи за честването на юбилей на дружество

С Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 17.10.2012г. в Дирекция «ОУИ» е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството чества 60 годишен юбилей. Празника е бил проведен на открито за всички работници. Поставени са следните...