петък, ноември 16

Месец: януари 2013

Какво е данъчното третиране на получените суми от  чуждестранна фирма с клон България.

Становища на НАП
ЗДДФЛ, чл.35, т.6 Отправили сте  писмено запитване  до  Дирекция ОУИ-…. свързано с приложението на  Закона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /. Според фактите от запитването получавате пенсия от бившия си работодател „…….-Лондон, чрез клона му в София като член на „Корпоративната нефинансирана  пенсионна схема”. От издадения документ от дружеството на …04.2007 г. е видно,  че плащанията в годишен размер на ………… евро годишно ще бъдат за сметка на българския клон. В същото писмо е упоменато, че въпросната пенсия, влязла в сила от …...09.2006 г., подлежи на облагане с данък върху личните доходи съгласно приложимите закони на България.  Издадена Ви е служебна бележка от …………….- клон за изплатени доходи по чл.35 от Закона за облагане доходите на физическите лица, като същ

Следва ли придобитият доход да се намалява с 40 на сто разходи при определяне наоблагаемия доход?

Становища на НАП
ЗДДФЛ, чл.29 Отправили сте писмено запитване до  Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” заведено в регистъра на дирекцията с вх.№…...04.2012 г., в което  сте описали следната фактическа обстановка: Между…………., като възложител и ФЛ, като изпълнител е сключен граждански договор за създаване на произведение на науката към научно-изследователски проект по Седма рамкова програма на ЕС. Изпълнителя е местно физическо лице, преподавател във висше учебно заведение с научна степен доктор и дохода, който получава по силата на договора е от създаване на произведение на науката. Към запитването не е приложен сключения между страните договор. Поставили сте въпросите: 1. Следва ли придобитият доход да се намалява с 40 на сто разходи при определяне на облагаемия доход? 2. Следва ли върху

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващи се лица

Становища на НАП
        КСО – чл.6, ал.8 Според изложеното, започнали сте да упражнявате дейност като самоосигуряващо се лице от 23.12.2011 г. и сте получили доход до края на годината по голям от 2000 лв. Във връзка с това поставяте въпроса: как следва да се определи окончателния размер на осигурителния доход за м.декември 2011 г. и какво следва да се впише в колона 5.2 от Таблица 1 от Справката за  окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г., максималния месечен размер на осигурителния доход или пропорционалната част според броя на отработените дни ? При така изложената фактическа обстановка и действащата нормативна база,  изразявам следното становище: Съгласно чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване/КСО/ лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или

Полученият доход от награда подлежи ли на облагане с данък?

Становища на НАП
ЗДДФЛ, чл.35, т.6   Отправили сте  писмено запитване  до  Дирекция ОУИ-…. свързано с приложението на  Закона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /.             Според фактите от запитването през м. ноември 2011 г., сте получили награда от Кмета на гр….. на основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА за отличен успех в Медицинския колеж към Медицинския университет –……... Въпросът който поставяте е: Полученият доход от награда подлежи ли на облагане с данък?   При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите изразяваме следното становище: Доходите на местните физически лица са обект на облагане по реда на ЗДДФЛ. Предвид разпоредбата на чл.6 от ЗДДФЛ местните физически лица са носители на задължението за данъци

Данъчно третиране по ЗДДФЛ , получен по предварителен договор за продажба или замяна на недвижимо имущество

Становища на НАП
ЗДДФЛ, чл.33, ал.1 ЗДДФЛ, чл.35, т.1 ЗЗД, чл.93 Във Ваше писмено запитване с вх…..2012г. до ТД  на НАП –…, офис …., препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – …. при ЦУ на НАП, заведено под вх.№……...2012 г. сте изложили следната фактическа обстановка:                                                                                                                                                                        Със Заповед №………..2007 г. на Кмета на Община –гр……….., сте получили правото да придобиете земеделска земя от 500 кв.м. по §4 от ЗСПЗЗ, която сте предоставили на друго лице чрез предварителен договор и пълномощно, заверено от нотариус.             Въпросът, който поставяте е следва ли да заплатите данък върху получената сума от ……. лев

Облагаем доход ли се явяват получените субсидии, от какъв източник  и следва ли лицето да подаде ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ?

Становища на НАП
2_608/27.04.2012 ЗДДФЛ, чл.36 Отправили сте писмено запитване до  Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” –заведено в регистъра на дирекцията с вх….., в което  сте описали следната фактическа обстановка: Пенсионер  сте и получавате пенсия за изслужено време и старост. Произвеждате продукция изцяло за задоволяване на лични нужди и не сте регистриран земеделски производител. През 2011 г. сте получили субсидии по мерки за подпомагане „Схема за единно плащане на площ”/СЕПП/ и „Схема за национални доплащания на хектар земеделска земя”/НДП/. Посочвате, че посочените субсидии са обвързани единствено с изискването  за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. През 2011 г. не сте получили доходи от друга стопанска дейност и от наем. Поставили сте въпросите: 1. Об

Имат ли право наследниците на възстановяване на  данъка?

Становища на НАП
Имат ли право наследниците на възстановяване на  данъка? ДОПК, чл.126 ДОПК, чл.129, ал.1             Отправили сте  писмено запитване  до  Дирекция ОУИ-……….. свързано с приложението на  Закона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ / по повод на подадено искане за възстановяване на данък от наследниците на починало през 2011 г. лице. Лицето е получило доходи от трудови правоотношения и му е удържан авансов данък, без да е съобразено обстоятелството, че същото притежава валидно решение на ТЕЛК със срок на намалената работоспособност …..02.2011 до ……...2012 г. при 100 % НР с чужда помощ. Във връзка с изнесената в запитването фактическа обстановка поставяте следните въпроси: 1.Имат ли право наследниците на възстановяване на  данъка? 2.В случай, че наследниците имат право

Отпускане на наследствена пенсия на дете

Становища на НАП
КСО – чл.4, ал.3, т.1, чл.6, ал.8 НООСЛ - чл.1, ал.3 Според изложеното, дъщеря Ви, която е починала на 23.06.2011 г., е била регистрирана като самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия. Декларирала е започване на трудовата дейност, считано от 01.10.2008 г. и е  определила обхват на осигуряване „за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица”. За  отпускане на наследствена пенсия на детето й, сте направили постъпки за заверка на осигурителната книжка, но сте получили отказ от органите на НОИ, поради невнесени осигурителни вноски в установения размер. Във връзка с изложеното желаете да вземем отношение по така изложените факти с оглед определяне вида на осигуряване. При така изложената фактическа обстановка и действащата нормат

Прилагане на разпоредбите   на чл.1, ал.3 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Становища на НАП
 НООСЛ- чл.1, ал.3 Според изложеното, физическо лице е внасяло осигурителни вноски, като самоосигуряващо се лице - едноличен търговец,  с избран вид на осигуряване „за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професионална болест”. На  27.07.2006 г.  предприятието на ЕТ е заличено и прехвърлено на ЕООД, със същия собственик. Без да е декларирало изрично започване на дейност като собственик на ЕООД, лицето продължава да внася осигурителни вноски за същите осигурени рискове. За периода от 2006г. до 2011 г., осигурителната книжка е заверена от ТП на НОИ, като собственик на ЕООД с обхват за осигуряване - „за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професионална болест”. Сега, лицето подава декларация за прекъсване на дейност, като едноличен търговец от 27.

Може ли да се третират като разходи за дейността разходи за честването на юбилей на дружество

Становища на НАП
С Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 17.10.2012г. в Дирекция «ОУИ» е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството чества 60 годишен юбилей. Празника е бил проведен на открито за всички работници. Поставени са следните въпроси: Може ли да се третират като разходи за дейността: 1.даден обяд на всички работници; 2.разходите направени за участниците в програмата; 3.спечелен автомобил от проведена томбола за работниците; 4.други разходи направени за празника? Предвид липсата на по-голяма конкретност във връзка със зададените въпроси и съобразявайки относимата правна уредба за 2012г., изразяваме следното становище: За да бъде признат счетоводен разход за данъчни цели, Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ поставя изисквания като: същият да бъде документално о