Monthly Archive: юни 2013

Следва ли ……… да издава фактури в случаите, когато при заплащане на цената за справките, чрез банки на територията на страната, лицата не посочват данни за издаване на фактурите?

 ЗДДС, чл. 3, ал. 1;   /  ЗДДС, чл. 3, ал. 2;   / ЗДДС, чл. 12, ал. 1;  / ЗДДС, чл. 21, ал. 1; ЗДДС, чл. 21, ал. 2; /  ЗДДС, чл. 26;...

Държавно обществено осигуряване на лице, работещо по договор, сключен на основание чл. 114 от КТ

3_3190/19.10.2012 г. КСО, чл. 4, ал. 2 Относно: държавно обществено осигуряване на лице, работещо по договор, сключен на основание чл. 114 от Кодекса на труда (КТ) Съгласно изложеното в запитването служител на Община ………….....

Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на чуждестранно юридическо лице без място на стопанска дейност в страната

3_ 3395/08.11.2012 г. ЗКПО, чл. 12, ал. 5, т. 1 ЗКПО, чл. 195, ал. 1 и ал. 2 ЗКПО, чл.201, ал. 4 ЗКПО, § 1, т. 7 и т. 9 от ДР ЗКПО, чл....

Необходимо ли е да попълва данъчна декларация през 2013 г. за получената от принудително отчужден имот?

ЗДДФЛ – чл. 13, ал. 1, т. 12 ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДФЛ на обезщетение при отчуждаване на имот В отговор на направеното от Вас запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” …. от 30.10.2012 год.,...

Следва на задълженото лице да му бъдат възстановени здравни осигуровки за периода 2000 г. – 05.2011 г., внесени на основание чл.40, ал.1,т. 2 от ЗЗ?

Следва на задълженото лице да му бъдат възстановени здравни осигуровки за периода 2000 г. – 05.2011 г., внесени на основание чл.40, ал.1,т. 2 от ЗЗ?

2_1273/06.08.2012 г. ДОПК – чл.112; чл.113; чл.128, ал.1; чл.129, ал.3; КСО – чл.4, ал.3, т.2; чл.4, ал.4; чл.4, ал.6; чл.6, ал.7; ЗЗО – чл.40, ал.1, т.2; чл.40, ал.1, т.4; чл.40, ал.1, т.6; С Разпореждане...

Преустановяване внасянето на осигурителни вноски от лице по чл.4, ал.3, т.2 от КСО

Преустановяване внасянето на осигурителни вноски от лице по чл.4, ал.3, т.2 от КСО

3 _ 3223/23.10.2012 г. КСО чл.94, ал.2 КСО чл.4, ал.6 ЗЗО чл.40, ал.1, т.2 Относно: преустановяване внасянето на осигурителни вноски от лице по чл.4, ал.3, т.2 от КСО, на което е отпусната пенсия Според...

Здравноосигурителни вноски за периодите на незаконно уволнение

Здравноосигурителни вноски за периодите на незаконно уволнение

2_1432/ 27.09.2012 г. КСО-чл.9, ал.3, т.2 ЗЗО–чл.40,ал.5 ОТНОСНО : здравноосигурителни вноски за периодите на незаконно уволнение Според изложеното в запитването, през м.декември 2011 г. сте възстановена на работа със съдебно решение след незаконно уволнение...

Осигуряване на лице, което извършва дейност на две различни основания по чл. 4 от КСО – като изпълнител по договор за управление и контрол на търговско дружество и като самоосигуряващо се лице в качеството му на негов собственик

Осигуряване на лице, което извършва дейност на две различни основания по чл. 4 от КСО – като изпълнител по договор за управление и контрол на търговско дружество и като самоосигуряващо се лице в качеството му на негов собственик

КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7 и ал. 3, т. 2, чл. 6, ал. 3 и ал. 10; ДОПК – чл. 10, ал. 4 и чл. 17, ал. 1, т. 2 и...

При достигане на оборот от 50 000.00лв. следва ли да се регистрира дружеството по ЗДДС?

При достигане на оборот от 50 000.00лв. следва ли да се регистрира дружеството по ЗДДС?

3_3441/14.11.2012г. ЗДДС, чл.47 ЗДДС, чл.73 ЗДДС, чл.96 Относно: данъчно третиране на дейността на застрахователен агент съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в него ЕООД е с основен предмет...