петък, ноември 16

Месец: юни 2013

Следва ли ……… да издава фактури в случаите, когато при заплащане на цената за справките, чрез банки на територията на страната, лицата не посочват данни за издаване на фактурите?

Следва ли ……… да издава фактури в случаите, когато при заплащане на цената за справките, чрез банки на територията на страната, лицата не посочват данни за издаване на фактурите?

Становища на НАП
 ЗДДС, чл. 3, ал. 1;   /  ЗДДС, чл. 3, ал. 2;   / ЗДДС, чл. 12, ал. 1;  / ЗДДС, чл. 21, ал. 1; ЗДДС, чл. 21, ал. 2; /  ЗДДС, чл. 26; ЗДДС, чл. 113. Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при издаване на справки за образувани изпълнителни дела от Централния регистър на длъжниците в Република България  Във връзка с големия дял на необслужени задължения на юридически или физически лица и поради необходимостта да се поддържа база данни за тях е създаден ЦРД с решение на Общото събрание на ………….. през 2009 г., от който се издава “Справка за образувани изпълнителни дела”. Същият представлява национална база данни на заведените в страната изпълнителни дела при частните съдебни изпълнители (ЧСИ). ЦРД не е публичен регистър и всяко юридическо или физическо лице мо
Държавно обществено осигуряване на лице, работещо по договор, сключен на основание чл. 114 от КТ

Държавно обществено осигуряване на лице, работещо по договор, сключен на основание чл. 114 от КТ

Становища на НАП
3_3190/19.10.2012 г. КСО, чл. 4, ал. 2 Относно: държавно обществено осигуряване на лице, работещо по договор, сключен на основание чл. 114 от Кодекса на труда (КТ) Съгласно изложеното в запитването служител на Община ………….. работи по основен трудов договор, сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ. В същото време лицето работи при друг работодател при условията на чл. 114 от КТ. Във връзка с участието на Община ……….. в проект, финансиран от Структурните фондове, се поставя въпроса служителят подлежи ли на осигуряване за всички осигурени социални рискове по сключения трудов договор по чл. 114 от КТ по реда на чл. 4, ал. 1, т. 6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)? При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на КСО (обн. ДВ, бр.110/1999 г., посл. изм. ДВ бр
Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на чуждестранно юридическо лице без място на стопанска дейност в страната

Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на чуждестранно юридическо лице без място на стопанска дейност в страната

Становища на НАП
3_ 3395/08.11.2012 г. ЗКПО, чл. 12, ал. 5, т. 1 ЗКПО, чл. 195, ал. 1 и ал. 2 ЗКПО, чл.201, ал. 4 ЗКПО, § 1, т. 7 и т. 9 от ДР ЗКПО, чл. 202, ал. 2, т. 1 ЗКПО, чл. 13 ОТНОСНО: прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на чуждестранно юридическо лице без място на стопанска дейност в страната В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка, поради което в проведения допълнително телефонен разговор и в изпратено писмо за предоставяне на допълнителна информация беше уточнено, че чуждестранно юридическо лице извършва дейност, свързана с посредничество при възстановяване на недължимо внесени данъци от физически и юридически лица в САЩ. Чуждестранното юридическо лице няма място на стопанска дейност в страната, но във връзка с осъществяване на дейност
Необходимо ли е да попълва данъчна декларация през 2013 г. за получената от принудително отчужден имот?

Необходимо ли е да попълва данъчна декларация през 2013 г. за получената от принудително отчужден имот?

Становища на НАП
ЗДДФЛ – чл. 13, ал. 1, т. 12 ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДФЛ на обезщетение при отчуждаване на имот В отговор на направеното от Вас запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” …. от 30.10.2012 год., Ви уведомяваме за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: през месец февруари 2012 г. сте получили обезщетение, за принудително отчуждаването на Ваш имот за изграждането на обект „ХХ”. Обезщетението е определено с постановено Решение на Върховен административен съд на Република България. Задавате въпроса: Необходимо ли е да попълвате данъчна декларация през 2013 г. за получената от Вас сума. При така изложената фактическа обстановка съобразявайки относимата нормативна уредба в сила към 2012 г., изразявам следното становище: В чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ е предвидено, че облагае

Осигуряване на съдружници в търговски дружества 2

Становища на НАП
2_878/ 01.06.2012 г. КСО – чл.4, ал.3, т.2 НООСЛ - чл.2, ал.3 ОТНОСНО : Осигуряване на съдружници в търговски дружества Според изложеното от 2006 г. сте съдружник и управител на две дружества с ограничена отговорност. До момента се осигурявате като самоосигуряващо се лице и в двете дружества, като общият осигурителен доход не надхвърля 2000 лв. Във връзка с изложеното поставяте въпроса: имате ли право да се осигурявате като самоосигуряващо се лице в двете дружества ? При така изложената фактическа обстановка и действащата нормативна база, свързана с осигурителното законодателство, изразявам следното становище: Осигуряването на съдружниците в търговски дружества се осъществява в зависимост от вида на упражняваната трудова дейност. Когато съдружник в търговско дружество е вписа

Следва на задълженото лице да му бъдат възстановени здравни осигуровки за периода 2000 г. – 05.2011 г., внесени на основание чл.40, ал.1,т. 2 от ЗЗ?

Становища на НАП
2_1273/06.08.2012 г. ДОПК - чл.112; чл.113; чл.128, ал.1; чл.129, ал.3; КСО - чл.4, ал.3, т.2; чл.4, ал.4; чл.4, ал.6; чл.6, ал.7; ЗЗО - чл.40, ал.1, т.2; чл.40, ал.1, т.4; чл.40, ал.1, т.6; С Разпореждане № …………... на районно управление „Социално осигуряване” - Пенсионен отдел, на физическото лице е отпусната лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване за периода от 07.07.2010 г. до 01.10.2014 г. …………… е собственик на предприятие на едноличен търговец и обща регистрация по ДОПК от 02.01.2002 г. За периода 2002 г.– 2010 г. предприятието на едноличния търговец е действащо, като за резултатите от стопанската си дейност, задълженото лице е подавало годишни данъчни д

Преустановяване внасянето на осигурителни вноски от лице по чл.4, ал.3, т.2 от КСО

Становища на НАП
3 _ 3223/23.10.2012 г. КСО чл.94, ал.2 КСО чл.4, ал.6 ЗЗО чл.40, ал.1, т.2 Относно: преустановяване внасянето на осигурителни вноски от лице по чл.4, ал.3, т.2 от КСО, на което е отпусната пенсия Според изложеното в запитването, лицето е регистриран едноличен търговец и се осигурява като самоосигуряващо се лице. Предстои му пенсиониране през месец ноември 2012 година. В тази връзка се поставя въпроса от коя дата може да упражни правото си да прекрати осигуряването си? При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО, ДВ бр. 110/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 58/2012 г.), Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица на МС (НООСЛБГРЧМЛ, ДВ бр. 21

Здравноосигурителни вноски за периодите на незаконно уволнение

Становища на НАП
2_1432/ 27.09.2012 г. КСО-чл.9, ал.3, т.2 ЗЗО–чл.40,ал.5 ОТНОСНО : здравноосигурителни вноски за периодите на незаконно уволнение Според изложеното в запитването, през м.декември 2011 г. сте възстановена на работа със съдебно решение след незаконно уволнение през 2009 г. За периода от м.март до м.ноември 2011 г. не сте здравно осигурена. Във връзка с изложеното поставяте въпроса: длъжен ли е работодателя да поеме задължението за здравно осигуряване за периода, през който не сте осигурена и на какво законово основание ? Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл.4, ал.1, т. 1, 2, 3 и 4 и чл.4а, ал.1 са били без работа поради уволнение, което е признато за

Осигуряване на лице, което извършва дейност на две различни основания по чл. 4 от КСО – като изпълнител по договор за управление и контрол на търговско дружество и като самоосигуряващо се лице в качеството му на негов собственик

Становища на НАП
КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7 и ал. 3, т. 2, чл. 6, ал. 3 и ал. 10; ДОПК – чл. 10, ал. 4 и чл. 17, ал. 1, т. 2 и 5, б. „б” и „в” ОТНОСНО: Осигуряване на лице, което извършва дейност на две различни основания по чл. 4 от КСО – като изпълнител по договор за управление и контрол на търговско дружество и като самоосигуряващо се лице в качеството му на негов собственик В отговор на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – …….. от 07.11.2012 г., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте собственик на еднолично търговско дружество /ЕООД/ и

При достигане на оборот от 50 000.00лв. следва ли да се регистрира дружеството по ЗДДС?

Становища на НАП
3_3441/14.11.2012г. ЗДДС, чл.47 ЗДДС, чл.73 ЗДДС, чл.96 Относно: данъчно третиране на дейността на застрахователен агент съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в него ЕООД е с основен предмет на дейност – „Застрахователно посредничество”. Има сключен договор за застрахователно агентство със ЗД „АБС”АД, за дейността по който получава комисионна, като доставката на посредническата услуга счита за освободена на основание чл.47, т.2 от ЗДДС. Дружеството има сключен и друг договор със ЗД „АБС”АД за изключително представителство за област…….. По повод изпълнение на този договор се извършва ликвидационна дейност на преписки по щети на обявени пред него застрахователни събития по застраховки на застрахователя, изплащане на обезщетения по щети