Monthly Archive: февруари 2017

Данъчно третиране по ЗДДС на рекламна дейност

                                                            ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2; ЗДДС, чл. 69, ал. 1. ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на рекламна дейност, извършвана от юридическо лице с нестопанска цел,...

Доставка с място на изпълнение извън територията на страната

ЗДДС чл.118, ал.1; ЗДДС чл.17, ал.1             „ХХХ“ ЕООД не е регистрирано по ЗДДС лице. Основно дружеството се занимава с търговия на дребно с риба и други морски храни. Възнамерявате да  купувате риба от...

Увеличаване събираемостта на местните приходи

ЗМДТ – чл.14, ал.4; чл.54, ал.4;ДОПК  –  чл.107, ал.3, изречение 3; чл.122; чл.32.        В запитването описвате следната фактическа обстановка: В Община … има много случаи на починали лица с активни дялове в партиди...

Доброволно погасено от ДЗЛ общинско публично вземане

ЗМДТ – чл.58, ал.1, т.4; ДОПК –ЧЛ.129        Задължено лице, притежаващо валидно ТЕЛК решение, не е декларирало правото си на преференция и е заплащано задълженията си за данък ПС. Поставяте следните въпроси: Как следва...

Дължимостта на ДНИ и ТБО за конкретен недвижим имот

Дължимостта на ДНИ и ТБО за конкретен недвижим имот

ЗМДТ – чл.10, ал.2; ЗМДТ- чл.62, чл.71             В запитването поставяте въпроси относно дължимостта на ДНИ и ТБО за конкретен недвижим имот, като прилагате и копия на документи, касаещи запитването. В производствата по установяване...

Инвестиция на преотстъпения данък

ЗКПО – чл.189б; ЗДДФЛ – чл.48, ал.6          През 2015 година сте закупили електронна автомобилна везна, модел LE5204 с метални платформи и подходи, одобрен тип на EC DK 0199.133, която използвате за нуждите на...

Данъчно третиране на такса по Закона за енергетиката, в сила от 24.07.2015г.

ЗКПО – чл.10; ЗКПО – чл.11; ЗСч – чл.7; ЗЕ – чл.36д, ал.1, т.1; ЗЕ – чл.36е, ал.1, т.1 и ал.3;             Произвеждате електроенергия от възобновяеми източници /зелена енергия/. Според получена от Вас информация,...

Промяна на Наредба Н-18 и Използване на билети до изчепването им

Наредба Н-18, чл.4, т.3         Под Ваше управление са обекти на културно-историческото наследство/музеи, Мемориален комплекс”…..”, възрожденски къщи-музеи и др., в които сте предоставяли услугите-посещение на обект, беседи и др., като срещу заплащана цена сте...

Задължение за регистриране по ЗДДС

          Основната дейност на фирмата е предоставяне на социални услуги – Дом за стари хора, и е регистрирана по Закона за социалното подпомагане, за което е издадено Удостоверение за регистрация № …/08.08.2016г. от Агенция...