петък, ноември 16

Месец: февруари 2017

Данъчно третиране по ЗДДС на рекламна дейност

Данъчно третиране по ЗДДС на рекламна дейност

Становища на НАП
                                                            ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2; ЗДДС, чл. 69, ал. 1. ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на рекламна дейност, извършвана от юридическо лице с нестопанска цел, във връзка с Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. по мярка “Популяризиране на пазарите на трети страни”, средства за която се осигуряват чрез Държавен фонд “Земеделие”          Сдружение “………………” (сдружението) е юридическо лице с нестопанска цел. Същото за извършваната от него независима икономическа дейност е регистрирано по ЗДДС.         В запитването е посочено, че целите на сдружението са промотиране и рекламиране на вина, произведени от членовете му.         В съответствие с решени
Ред и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители

Ред и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители

Становища на НАП
ЗКПО - чл.204, т.2, буква „б"; ЗКПО - чл.209, ал.1; ЗКПО - с § 1, т. 34 от ДР; Наредба №7 от 2003 - чл.2, ал.2; Наредба №7 от 2003 - чл.23, ал.3; КТ – чл.293 и чл.294 Провели сте Общо събрание на работниците и служителите в дружеството, на което сте взели следните решения: - Съгласно Решение №1 предоставяте ваучери за храна в размер на 60 лева на целия персонал, назначен по трудов договор, както и по договор за управление и контрол, според списъчния състав, изготвен на база месечна ведомост за работна заплата. Размерът на придобивката не обвързвате с отработеното време. На постъпилите през месеца служители и работници предоставяте ваучер също в размер на 60 лева. Спрямо напусналите през месеца прилагате разпоредбата на чл.14, ал.4 от Наредба №7 от 2003 година за условията и реда за издава
Доставка с място на изпълнение извън територията на страната

Доставка с място на изпълнение извън територията на страната

Становища на НАП
ЗДДС чл.118, ал.1; ЗДДС чл.17, ал.1             „ХХХ“ ЕООД не е регистрирано по ЗДДС лице. Основно дружеството се занимава с търговия на дребно с риба и други морски храни. Възнамерявате да  купувате риба от България и да я продавате на пазар в Румъния на физически лица. Рибата ще се транспортира в хладилен камион, собственост на дружеството и ще се продава директно от камиона, поради което считате, че няма да имате обект на територията на Румъния. За закупената риба  дружеството ще притежава фактура и документ за произход на стоката.  В тази връзка поставяте следните въпроси: Как следва  да се отчитат продажбите? Следва ли дружеството да има ЕКАФП? За дружеството следва ли регистрация по ЗДДС по реда на специалните режими за регистрации по ЗДДС?             При така изложената факт
Увеличаване събираемостта на местните приходи

Увеличаване събираемостта на местните приходи

Становища на НАП
ЗМДТ - чл.14, ал.4; чл.54, ал.4;ДОПК  -  чл.107, ал.3, изречение 3; чл.122; чл.32.        В запитването описвате следната фактическа обстановка: В Община … има много случаи на починали лица с активни дялове в партиди за недвижими имоти и превозни средства. Предприети са мерки за издирване на наследниците, част от които не могат да бъдат намерени, а други не предприемат съответните действия относно подаване на декларации по ЗМДТ. Предприета е и процедура по чл.51 от ЗН.        Отправяте молба за методически указания как да се процедира в случая, с оглед поддържането на актуална база данни за местните данъци и такси и увеличаване събираемостта на местните приходи.        При смърт на физическо лице лицата, имащи качеството на наследници по закон, получават имуществото на починалия по силата
Доброволно погасено от ДЗЛ общинско публично вземане

Доброволно погасено от ДЗЛ общинско публично вземане

Становища на НАП
ЗМДТ - чл.58, ал.1, т.4; ДОПК –ЧЛ.129        Задължено лице, притежаващо валидно ТЕЛК решение, не е декларирало правото си на преференция и е заплащано задълженията си за данък ПС. Поставяте следните въпроси: Как следва да се постъпи с доброволно погасено от ДЗЛ общинско публично вземане, преференция по повод, на което не е била декларирана? Следва ли да се възстановят доброволно платените задължения?           По поставените от Вас въпроси има изразено становище от изпълнителния директор на НАП с изх.№24-31-36/26.05.10г., което може да бъде намерено на сайта на агенцията www.nap.bg, в системата „Въпроси и отговори“.          Относно момента, от който следва да се ползва визираната в чл.58, ал.1, т.4 от ЗМДТ преференция за лица с намалена работоспособност от 50 до 100 % при данъка

Дължимостта на ДНИ и ТБО за конкретен недвижим имот

Становища на НАП
ЗМДТ – чл.10, ал.2; ЗМДТ- чл.62, чл.71             В запитването поставяте въпроси относно дължимостта на ДНИ и ТБО за конкретен недвижим имот, като прилагате и копия на документи, касаещи запитването. В производствата по установяване на местни данъци и такси служителите на общините имат правата и задълженията на органи по приходите /чл.4, ал.3 ЗМДТ/. Доколкото поставените от Вас въпроси са свързани с конкретна фактическа обстановка, вероятно по повод на производство за установяване размера на местни данъци и такси, същите разполагат с оперативна самостоятелност при неговото осъществяване.             С настоящото писмо изразяваме принципно становище по въпроси, повдигнати във връзка с прилагането на разпоредби на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), като облагането следва да бъде изв
Инвестиция на преотстъпения данък

Инвестиция на преотстъпения данък

Становища на НАП
ЗКПО – чл.189б; ЗДДФЛ – чл.48, ал.6          През 2015 година сте закупили електронна автомобилна везна, модел LE5204 с метални платформи и подходи, одобрен тип на EC DK 0199.133, която използвате за нуждите на стопанството. Поставяте въпрос: описаното съоръжение ще бъде ли разглеждано като инвестиция на преотстъпения данък за 2014 година при условията на чл.189б от ЗКПО.             Във връзка с изложените обстоятелства и предвид действащото към настоящия момент данъчно-осигурително законодателство, изказваме следното становище:          При извършена справка в информационната система на Националната агенция за приходите /НАП/ е установено, че предприятието  на ЕТ „……………..“ е декларирало в годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за календарната 2014 година че е: - регистриран земеде
Данъчно третиране на такса по Закона за енергетиката, в сила от 24.07.2015г.

Данъчно третиране на такса по Закона за енергетиката, в сила от 24.07.2015г.

Становища на НАП
ЗКПО – чл.10; ЗКПО – чл.11; ЗСч – чл.7; ЗЕ – чл.36д, ал.1, т.1; ЗЕ – чл.36е, ал.1, т.1 и ал.3;             Произвеждате електроенергия от възобновяеми източници /зелена енергия/. Според получена от Вас информация, считано от 24.07.2015 г., за произведената от „Солар-КР“ ЕООД електроенергия, последното следва да прави вноска в размер на 5% към националната агенция за приходите /НАП/. Във връзка с горното поставяте въпроси: По коя банкова сметка и параграф следва да превеждате дължимите суми? С каква декларация следва да се обяви пред НАП дължимата вноска? Внесените от дружеството суми ще представляват ли разход за него? Къде може да получите повече информация по този въпрос?         Във връзка с изложеното и предвид действащото към настоящия момент данъчно-осигурително законодате
Промяна на Наредба Н-18 и Използване на билети до изчепването им

Промяна на Наредба Н-18 и Използване на билети до изчепването им

Становища на НАП
Наредба Н-18, чл.4, т.3         Под Ваше управление са обекти на културно-историческото наследство/музеи, Мемориален комплекс”…..”, възрожденски къщи-музеи и др., в които сте предоставяли услугите-посещение на обект, беседи и др., като срещу заплащана цена сте издавали билети, с трайно отпечатана номинална стойност и защитни елементи, които сте закупували от НАП.  Предвид, че сте закупили голямо количество билети в началото на годината, които ще останат неизползвани след промяната в Наредба Н-18/2006 г. в чл.4, т.3,  поставяте въпроса възможно ли е да бъдат същите използвани до изчерпването им, без да се налага издаване на касови бонове.         В запитването не посочвате статута на всяка една от структурите, които представлявате. В запитването не сте посочили Булстат и  адреси за кореспон
Задължение за регистриране по ЗДДС

Задължение за регистриране по ЗДДС

Становища на НАП
          Основната дейност на фирмата е предоставяне на социални услуги – Дом за стари хора, и е регистрирана по Закона за социалното подпомагане, за което е издадено Удостоверение за регистрация № …/08.08.2016г. от Агенция за социално подпомагане. Задължено ли е дружеството да се регистрира по ЗДДС след достигане на оборот от 50 000 лв. за 12 последователни месеца или може да се позове на гл.Четвърта – Освободени доставки – Доставки, свързани със социални грижи и осигуряване – чл.40 от ЗДДС. Приложено е копие от Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги.           Съгласно чл.96, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок