петък, ноември 16

Месец: март 2017

Корекция на ползвания данъчен кредит

Корекция на ползвания данъчен кредит

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 45, ал. 1; ЗДДС, чл. 45, ал. 3; ЗДДС, чл. 45, ал. 4; ЗДДС, чл. 45, ал. 7; ЗДДС, чл. 79, ал. 1; ЗДДС, чл. 86, ал. 1; ЗДДС, чл. 86, ал. 3; ДР на ЗДДС, § 1, т. 5.       Дружеството е с основна дейност месопреработване. Притежава недвижими имоти – търговски обекти, които отдава под наем. През 2016 г. дружеството придобива чрез възлагане за строеж сграда, която има обособена част за търговска дейност и жилищна част, която ще отдава под наем на физически лица. За строежа на сградата строителят е издал фактура с начислен данък върху добавената стойност (ДДС).             Поставените в запитването въпроси по същество са следните: Налице ли е основание за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит, при условие, че част от сградата се използва за облагаеми доставки, а другата ч
Определяне размера на ползвания данъчен кредит

Определяне размера на ползвания данъчен кредит

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 10, ал. 2; ЗДДС, чл. 45, ал. 1; ЗДДС, чл. 45, ал. 3; ЗДДС, чл. 45, ал. 4; ЗДДС, чл. 45, ал. 7; ЗДДС, чл. 79, ал. 1; ЗДДС, чл. 79, ал. 6.             Дружеството е собственик на апартаменти, придобити под формата на непарична вноска от две други дружества, които придобиват същите апартаменти под формата на непарична вноска от строителя на сградата, в която се намират - въведена в експлоатация с Разрешение за ползване от 22.06.2010 г. Дружеството (дружеството-правоприемник) има намерение да продава апартаментите или да отдава същите под наем на физически лица под режим освободени доставки. В запитването е посочено още, че липсва информация относно размера на ползвания от строителя данъчен кредит за апортираните апартаменти.             Поставените в запитването въпроси са следните
Ползване на отстъпка от 5 % при заплащане на данък върху превозните средства

Ползване на отстъпка от 5 % при заплащане на данък върху превозните средства

Становища на НАП
                                                            ЗМДТ, чл. 60   Правилото, установено в чл. 60, ал. 1 ЗМДТ е, че при плащане в срок до 30 април на целия размер на данъка за текущата година се начислява отстъпка от 5 %. Съответно отстъпка не се начислява при плащане след тази дата, дори и плащането да е направено в двумесечния срок от придобиване на превозното средство.             Ако едно лице е придобило превозно средство през периода м. януари - м. април и е платило размера на данъка за текущата година в срок до 30 април, но след изтичане на двумесечния срок за деклариране /когато се изисква/ и плащане на данъка - чл. 60, ал. 2 ЗМДТ, отстъпка от 5 % не се признава и се начислява лихва, тъй като лицето не е изпълнило задължението си за плащане в законовия двумесечен срок
Решението обявило за противоконституционна на санкцията при негласуване

Решението обявило за противоконституционна на санкцията при негласуване

Конституционен съд
Р Е Ш Е Н И Е  № 3 - София, 23 февруари 2017 г. конституционно дело № 11/2016 г. съдия-докладчик Гроздан Илиев Конституционният съд в състав: Борис Велчев –председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова- Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Мариана Георгиева разгледа в закрито заседание на 23.02.2017 г. конституционно дело № 11/2016 г., докладвано от съдията Гроздан Илиев.               Производството е с основание по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България. Делото е образувано по искане на омбудсмана на Република България на основание чл. 150, ал. 3 от Конституцията за обявяване на противоконституционност на чл. 242а (Нов - Д