събота, октомври 20

Определяне размера на ползвания данъчен кредит

ЗДДС, чл. 10, ал. 2; ЗДДС, чл. 45, ал. 1; ЗДДС, чл. 45, ал. 3; ЗДДС, чл. 45, ал. 4; ЗДДС, чл. 45, ал. 7; ЗДДС, чл. 79, ал. 1; ЗДДС, чл. 79, ал. 6.

            Дружеството е собственик на апартаменти, придобити под формата на непарична вноска от две други дружества, които придобиват същите апартаменти под формата на непарична вноска от строителя на сградата, в която се намират – въведена в експлоатация с Разрешение за ползване от 22.06.2010 г. Дружеството (дружеството-правоприемник) има намерение да продава апартаментите или да отдава същите под наем на физически лица под режим освободени доставки. В запитването е посочено още, че липсва информация относно размера на ползвания от строителя данъчен кредит за апортираните апартаменти.

            Поставените в запитването въпроси са следните:

  1. Как следва да се определи размера на ползвания данъчен кредит за целите на дължимата от дружеството корекция на ползвания данъчен кредит?
  2. Може ли дружеството-правоприемник да използва цената, формирана в заключението по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ) на вещите лица, която представлява стойност, формирана от строителни работи, строителен надзор, такси, право на строеж за целите на определяне на размера на ползвания данъчен кредит?

            Предвид изложената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), изразявам следното становище:

Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗДДС при извършване на непарична вноска в търговско дружество лицето, което получава стоките или услугите, е правоприемник и на всички права и задължения по същия закон във връзка с тях, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задълженията за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит. Предвид това, в тези случаи дружеството-правоприемник следва да извърши корекция на приспаднатия от праводателя данъчен кредит, в случай, че са налице законовите основания за това.

В тази връзка, следва да се има предвид, че съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки или услуги и впоследствие ги използва за извършване на освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит. Независимо от ал. 1 и 3 на чл. 79 от ЗДДС, за стоките или услугите, които са дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), лицето дължи данък в размер, определен по формулите, посочени в ал. 6 на същата разпоредба, съответно за недвижимите вещи – т. 1 и за всички останали стоки или услуги – т. 2.

Според регламентираното в чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена доставка е и доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. Освободена доставка е и отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец – чл. 45, ал. 4 от ЗДДС. В случаите на доставка по чл. 45, ал. 1, 3 и 4 от ЗДДС доставчикът може да избере тя да бъде облагаема, на основание ал. 7 от същата разпоредба.

Предвид изложеното, при условие, че дружеството-правоприемник има намерение да използва придобитите апартаменти за извършване на освободени доставки на стоки и услуги (не е упражнило правото си на избор по чл. 45, ал. 7 от ЗДДС), за него ще възникне задължение за извършване на корекция по реда на чл. 79 от ЗДДС. В зависимост от това, дали  апартаментите, предмет на непаричната вноска, са дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО, дължимият данък ще се определи съгласно чл. 79, ал. 6 от ЗДДС, съответно при условие, че не са дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО (представляват имоти за продажба и се отчитат като стоково-материални запаси), приложима би била ал. 1 от същата разпоредба.

В тази връзка при условие, че за дружеството-правоприемник възникне задължение за извършване на корекция на основание чл. 79 от ЗДДС, същото следва да се снабди с необходимите документи, удостоверяващи размера на данъчния кредит, ползван от праводателя, респективно от строителя на сградата, в която се намират апартаментите.   

Следва да се има предвид, че оценките на недвижимите имоти и вещните права,  направени от вещи лица за целите на ТЗ са правно ирелевантни в случая. По отношение на правото на приспадане на данъчен кредит, съответно задължението за корекцията му, относими са стойностите, формирани като данъчна основа на активите при преобразуващия, отчуждителя или апортиращия.

ZDDS_24-35-23