петък, ноември 16

Месец: октомври 2017

Осигуровки на временно отстранени служители на НАП

Осигуровки на временно отстранени служители на НАП

Становища на НАП
КСО - чл. 9, ал. 3, т. 1 Служители на ТД на НАП Варна са временно отстранени от служба със заповед на изпълнителния директор на НАП на основание чл.100, ал.2 от ЗДСл. Посочени са причините за отстраняването им, а именно, че е образувано досъдебно производство. Възстановени са на работа със заповед на изпълнителния директор на НАП. Поставяте следните въпроси: 1. Дължи ли работодателят осигуровки за периода, през който лицата са били временно отстранени от работа? 2. В какъв срок са дължими осигуровките? 3. В какъв срок следва да бъдат подадени декларации обр.№1? С оглед изложената в запитването фактическа обстановка, предвид сега действащата нормативна база, изразявам следното становище: Съгласно чл.100, ал.1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) държавният служител може
Данъчно облагане на услуга по освидетелстване и технически надзор на кораби

Данъчно облагане на услуга по освидетелстване и технически надзор на кораби

Становища на НАП
ЗКПО - чл.4, ал.2; ЗКПО - чл.12, ал.5, т.4; ЗКПО - чл.13; ЗКПО - чл.195, ал.1; ЗКПО - §1, т.9 на ДР;  ДОПК - Глава шестнадесета, раздел III, чл. 135 и сл. ; чл.195, ал.1 от ЗКПО ЕАД е класификационна организация, която извършва дейности по освидетелстване и технически надзор на кораби, издаване на съответните документи съгласно международната практика, както и други дейности, свързани с основния предмет на Регистъра. Дружеството е сключило  договори за инспекторски услуги с чуждестранни фирми, които разполагат с компетентни , признати от ЕАД инспектори за осъществяване на присъщите му дейности от негово  име. За извършените услуги и за дължимото възнаграждение  ЕАД получава фактури от чуждестранните контрагенти. Поставяте следните въпроси във връзка с изложените факти и обстоятелства:
Здравно осигуряване на украински  бежанец при сключен трудов договор

Здравно осигуряване на украински бежанец при сключен трудов договор

Становища на НАП
  ЗЗО – чл. 33, ал. 1, т. 4, чл. 34, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 7;  Наредба № Н-8/2005 г. – чл. 3, ал 2, т. 7      Здравно осигуряване на украински гражданин, подал молба за закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, при сключен трудов договор От съдържанието на писмото, приложенията към него и след направена справка в информационната система на НАП се установява, че на 31 май 2016 г. „…….“ ООД e сключил трудов договор с украински гражданин, подал молба за закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, производството по която към този момент не е приключило. Същият има издадена регистрационна карта на чужденец със срок на валидност до 2 юли 2016 г., от която е видно, че той е в производство по определяне на държавата, компетентна за разглежд
Oсигурителни вноски при уволнение

Oсигурителни вноски при уволнение

Становища на НАП
КСО – чл. 9, ал. 3, т. 2 и ал. 5;  НЕВДПОВ – чл. 1а, ал. 1 Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи Фактическа обстановка: Със заповед № ЧР-21-55/15.11.2010 г. на Началника на РИО ……….. трудовото правоотношение на К.Б.И. с ЕГН ………. в качеството й на директор на ……….. е прекратено. Със заповед № ……..14.05.2012 г. на министъра на образованието и науката гимназията е закрита, без да е определен правоприемник, само е посочено, че задължителната документация за учениците трябва да се съхранява в СОУ ………, а имуществото, което е общинска собственост, е предоставено на същото училище с последваща заповед на кмета на общината. С решение на ПРС от 28.05.2015 г., потвърдено с решение на ПОС от 13.08.2015 г., и след издадено определение на ВКС