събота, октомври 20

Счетоводно отчитане на дружество с дейност – професионален домоуправител

Професионален домуправител
Професионален домуправител

Дружеството осъществява дейност професионален домоуправител и като такъв има сключени договори с Етажната собственост и получава ежемесечно възнаграждение. В договора е заложена цената на услугата на самостоятелен обект, която се фактурира съгласно договора в края на месеца на името на цялата етажна собственост.

Платените суми от собствениците  на самостоятелни обекти в етажната собственост обхващат режийна разходи – ел.енергия, асансьор, асонсьорен сервиз, почистване, такса професионален домоуправител, фонд „Ремонт и обновяване“, който е задължителен съгласно чл. 50 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/. Тези суми се инкасират в офисите на дружеството, „Българси пощи“ ЕАД и „Ипей“ АД. Дружеството осъществява дейността си под търговското име „БГ Домоуправител“. Под същото търговско име работят още няколко фирми на база сключени договори с „….“ ЕООД за инкасиране на суми. Предмет на договорите е възложителят възлага, а изпълнителят приема със свои сили и средства да събира от името и за сметка на възложителя суми от абонатите. Разработен е специален софтуер за отчитане и разпределение на сумите, постъпили от гражданите, срещу което същите получават фискален бон, като на същия се вижда плащането към коя фирма е и коя етажна собственост. Дневните и месечните отчети от фискалните устройства са по департаменти на самите фирми, което води до проверка на облагаеми обороти относно регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. Уточнено е в запитването, че с Протокол № …/27.10.2016г. е проключила проверка, в резултат на която са установени прецизно приходите от дейността на фирмата /такса домоуправител/ и приходите от инкасирането на суми от граждани.

В тази връзка се иска разрешение от НАП да се издава „системен бон“ при плащане на суми от всеки съсобственик на етажни собствености. Посочено е, че по аналогичен начин практикуват „Български пощи“ ЕАД, инкасирайки суми за ВиК, ЕВН и „……“ ЕООД.

Предвид неизяснената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададеният от Вас въпрос,  изразяваме следното принципно становище:

Съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта.

Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства.

Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г. задължава всяко лице да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Според чл.25, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба №Н-18 на МФ  независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД  за всяка продажба на лицата по чл.3, ал.1 – за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1, като фискалната касова бележка се издава при извършване на плащането. Лицата по чл.3 са длъжни едновременно с получаване на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка.

Видно от гореизложеното, в общия случай  Наредба №Н-18/2006 г. на МФ свързва момента на   издаването на фискална касова бележка с този на плащането. В конкретния случай регистрирането и отчитането на платените суми от членовете на етажната собственост следва да се извърши чрез фискална касова бележка от ФУ в момента на плащане на същите от съответния клиент.

            В Наредба № Н-18/2006г. не се съдържа изричен  текст, предвиждащ използването на конкретно определен вид фискално устройство или система специално от търговците. С оглед на това, в случая са приложими общите разпоредби, регламентиращи  реда  за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация.

Следва да се има предвид разпоредбата на чл. 6 от Наредба № Н-18/2006г., съгласно която задълженото да използва ФУ лице може да регистрира и отчита извършваните от него продажби с интегрирана автоматизирана система за управление на търговска дейност / ИАСУТД  / при условията и реда на глава осем от наредбата. Право да използва ИАСУТД за всеки отделен търговски обект има лице, което за съответния обект притежава издадено от БИМ свидетелство за съответствие на системата с изискванията по тази наредба. Документите за регистрирани продажби, издадени от ИАСУТД, имат надпис „СИСТЕМЕН БОН“ /чл. 58, ал. 1 от Наредбата/. Системните бонове за регистрирани продажби, издадени от ИАСУТД, са и фактури по смисъла на ЗДДС, ако отговарят на изискванията на ЗДДС.

 Допусната с чл. 6 от Наредбата възможност за регистриране и отчитане на оборотите от продажби, чрез използване на одобрена за съответния търговски обект интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, е налице в следните два случая:

  1.Когато задълженото лице отговаря едновременно на следните условия:

      – регистрира и отчита оборотите от извършени продажби на стоки или услуги чрез одобрена за съответния търговски обект ИАСУТД;

                 – има реализирана дистанционна връзка с НАП за ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване съгласно приложение № 17 на търговския обект, за който е одобрена системата;

                – реализирани на територията на Република България инвестиции по смисъла  на  Закона  за  насърчаване  на  инвестициите,   които   надхвърлят  левовата равностойност на 5 000 000 евро / чл. 53, ал. 1 от Наредбата /;

  1. Когато задълженото лице отговаря едновременно на следните условия:

      – регистрира и отчита оборотите от извършени продажби на стоки или услуги чрез одобрена  ИАСУТД с един централен сървър и разположена на него КЛЕН, свързани в мрежа с всичкитърговски обекти, от които се извършват продажбите;

        -има реализирана дистанционна връзка на централния сървър на системата с НАП за ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване съгласно приложение № 17 за всеки търговски обект в мрежата от търговски обекти, за които е одобрена системата;

                   – разполага с повече от 500 търговски обекта или извършва транспортни услуги чрез вътрешни и международни превози на повече от 1 500 000 пътници годишно и има над 50 броя превозни средства за осъществяване на тези услуги / чл. 53, ал. 2 от Наредбата /.

   Изпитването на ИАСУТД се извършва в реални условия  на мястото за експлоатация на системата в обекта или на мястото на експлоатация на сървъра и най- малко в 5 на сто от свързаните с него обекти, избрани на случаен принцип, като се следи за осъществяване на пълен контрол върху продажбите на стоки или услуги и изпълнението на изискването за ежедневно автоматично предаване на данни при дневното приключване към НАП по  реализираната дистанционна връзка.

   Инсталирането на специален  софтуер на дружеството за отчитане и разпределение на сумите, постъпили от гражданите, служи за вътрешно организиране на работата и за Ваш фирмен контрол на продажбата на услугите, но не отговаря на условията за използване на ИАСУТД.

  От изложеното в запитването не става ясно с колко търговски обекта разполага дружеството. Предвид на това и с оглед гореизложеното, само в случай, че същото отговаря на посочените условия в чл. 53, ал. 1 или ал. 2 от Наредба № Н-18/20006г., ще е налице възможност за регистриране и отчитане на продажбите чрез „СИСТЕМЕН БОН“, издаден от ИАСУТД.