петък, ноември 16

Доставка на услуга по митническо обслужване и складиране на стока

Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е с предмет на дейност митническо складиране, обработка на товари, изготвяне на митнически документи и цялостно митническо обслужване, транспорт и логистика.

Поставен е следният въпрос:

При изготвянето и оформянето на документи по внос на стоки има ли основание дружеството да издаде фактура с нулева ставка на данъка, тъй като услугата по обмитяването е част от митническите сборове върху които се начислява ДДС при внос на стоки?

Предвид изложеното в запитването и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:

Съгласно чл. 36а, ал. 1 от ЗДДС /в сила от 01.01.2014 г./, облагаема с нулева ставка е доставката на свързани с внос услуги, като комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, когато стойността им е включена в данъчната основа по чл. 55 от същия закон.

Видно от посочената разпоредба, нулевата ставка се прилага само ако съответният разход е включен в данъчната основа при вноса на основание чл. 55 от ЗДДС, поради което трябва безспорно да бъде доказано, че разходът е включен като увеличение в данъчната основа при вноса.

Предвид гореизложеното, когато свързана с вноса на стока услуга, каквато например е доставката по митническо представителство, се предоставя директно на вносителя, вписан в митническия документ или друг документ за внос, доставчикът прилага разпоредбата на чл. 36а от ЗДДС и чл. 36а от ППЗДДС.

Съгласно чл. 36а, ал. 2 от  ППЗДДС, когато данъкът на основание чл. 82, ал. 1 от закона е изискуем от доставчика по доставката, за прилагането на нулева ставка в случаите по чл. 36а, ал. 1 от закона доставчикът следва да разполага със:

  1. фактура за доставката;
  2. писмена декларация от получателя по доставката, на чието име е оформен вносът; в декларацията получателят задължително посочва номера на документа, с който е оформен вносът, и описание как е формирана данъчната основа по чл. 55 от закона (стойността на всяко едно увеличение се посочва отделно).

Видно от горните разпоредби, в декларацията, изготвена от вносителя в качеството му на получател по доставката,  освен че се посочва номерът на документа, с който е оформен вносът, се вписва и всяко увеличение,  като следва да е виден размерът на разходите за доставките на свързани с вноса услуги, като транспорт, комисионна, опаковка и застраховка. Такова съдържание на декларацията следва да се счита достатъчно за целите на приложението на 36а от ЗДДС, независимо че няма утвърден образец на същата.

Съгласно чл. 36а, ал. 3, т.1 от ЗДДС, когато преди настъпване на обстоятелствата по ал. 1 на същата разпоредба за доставката е издаден документ с начислен данък със ставката по чл. 66, ал. 1, т. 1 от закона, размерът на начисления данък се коригира за издадени фактури и известия – по реда на чл. 116 от закона. Корекция на начисления данък по чл. 36а, ал. 3, т. 1 от закона се извършва след снабдяване с горепосочените документи. В тези случаи дружеството – доставчик следва да анулира издадената фактура с начислен данък и да издаде фактура с нулева ставка на данъка съгласно чл. 116 от ЗДДС.

Запитване с вх. № 96-00-195/ 07.07.2017 г.