неделя, септември 23

Попълване на декларация по чл. 14 от Закон за местни данъци и такси

Попълване на декларация по чл. 14 от ЗМДТ.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество притежава недвижим имот – сграда /производствен обект – печатарска работилница с площ 271,44 кв.м./, ведно със складове и гараж за съхранение на продукция с обща площ 201,97 кв.м. Сградата е изградена по стопански начин и съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация е с обслужващо предназначение – печатница и офис. Според скица на поземлен имот издадена на 23.02.2017 г. , в който е изградена сградата, за начин на трайно ползване е посочено – за друг вид производствен, складов обект. Върху земята е построена сграда със смесено предназначение.

Зададен е следният въпрос:

Следва ли в декларация по чл. 14 от ЗМДТ в раздел II. Сграда и обекти в нея, подточка 1. Предназначение на сградата /определя се според преобладаващото предназначение/ да се попълни клетка „производствена /пром./?

В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразяваме следното становище:

Що се отнася до ЗМДТ, основно правило при оценяване и облагане на недвижими имоти по ЗМДТ е, че то се извършва съгласно предназначението на имотите според одобрения инвестиционен проект и другите строителни книжа.

За всяка отделна сграда в имота се подава отделна част II от декларация по чл. 14 от ЗМДТ. В тази част II се вписва предназначението на сградата /отделната сграда/. В обяснението на т. 1, към част II на декларацията е посочено, че предназначението на сградата се определя от преобладаващото й предназначение.

Съгласно чл. 37, ал. 1 от ЗУТ, сградите на основното застрояване се изграждат съобразно предназначението на урегулираните поземлени имоти, определено в подробен устройствен план. В ал. 2 на цитираната разпоредба е посочено, че сградите на основното застрояване по предназначение са жилищни, производствени, курортни, вилни, обществено-обслужващи и други, както и сгради със смесено предназначение.

От приложеното към запитването удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж, е видно, че сградата е със смесено предназначение, а от удостоверението издадено от главния архитект на Техническа служба към район Западен, сградата е определена като такава със смесено предназначение /жилищно обслужване/ на два и три етажа, като обслужващото предназначение е печатница и офиси.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е издало Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Съгласно изречение второ на чл. 1 от Наредбата, с нея се определят и класификаторът за начина на трайно предназначение на териториите, начина на трайно ползване и предназначение на недвижимите имоти.

В Приложение № 4 към чл. 16, ал. 3 от Наредбата /Класификатор за предназначение на сградите, на съоръженията на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти и на самостоятелните обекти в тях/ под код 490, към т. 3 „Производствени, складови и инфраструктурни сгради“ са посочени сградите със смесено предназначение.

Към запитването е приложено и становище от арх., които е проектант на „Сграда със смесено предназначение“ в УПИ, кв. /нов/ по плана на кв. „“, ул.“…“, гр…….., според което основното предназначение на сградата с административен адрес гр……., , ул.“….“ № ….. е с производствено предназначение – изградени са печатарска работилница, складове и гаражи, рампа за продукция и проход, както и подпокривно пространство за съхранение на продукция, както и административни обекти, които обслужват производствената дейност, т.е. преобладаващата част от сградата е с производствено предназначение.

От всичко изложено до тук и от приложените към запитването документи, може да се направи извод, че в т. 1, към част II на декларация по чл. 14 от ЗМДТ следва да се посочи, че сградата е нежилищна и е с производствено предназначение.

запитване с вх. № …. 01.03.2017 г.