вторник, октомври 16

Продажба продукти през електронна платформа „Амазон“ на пазар в САЩ и Канада

Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството планира до продава продукти през електронна платформа „Амазон“ на пазар в САЩ и Канада. За целта, дружеството ще се регистрира на тази електронна платформа и ще заплаща ежемесечна такса, както и такса за всеки продаден през електронната платформа продукт на американска фирма с ДДС номер в ЕС с префикс „EU“. Тази компания ще издава ежемесечни фактури на българското дружество за заплатената от него такса към „Амазон“.

Поставени са следните въпроси:

  1. Услугата с доставчик с европейски ДДС номер и издадената за това фактура следва ли да се разглежда като ВОП на услуга за целите на ДДС или не?
  2. Ако това се разглежда като ВОП на услуга, как следва да бъде въведен този ДДС номер в дневника за покупки и дневника за продажби при изготвяне на справката-декларация по ЗДДС при условие, че в системата за проверка на ДДС номер префикс „EU“ липсва?

Предвид изложеното в запитването и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:

За да е налице ВОП, едно от задължителните условия е  предмет на доставката да е стока.

Когато предмет на доставката е услуга, следва да се съобразят разпоредбите на ЗДДС, относими към доставка на услуга.

В конкретния случай, българското дружество ще е получател по доставка на услуга от чуждестранен доставчик.

За да се определи правилното третиране по ЗДДС е необходимо да се определи мястото на изпълнение на тази доставка. Съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.

Предвид този текст, тази доставка на услуга ще е с място на изпълнение на територията на страната – мястото, където е установен получателят по доставката – „“ ООД. В този смисъл, ще е необходимо да се съобрази разпоредбата на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС. Съгласно тази норма,

– когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и

– доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема,

– получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6,

данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги.

В този смисъл, „“ ООД като получател по услуга има задължение за начисляване на данък. Следва да се издаде протокол по чл.117, ал.1, т.1 от ЗДДС, който да се отрази съгласно чл.86, ал.1 от закона в дневника за продажби.

Правото на приспадане на данъчен кредит ще е налице, при условията на чл.69, ал.1, т.3 от ЗДДС. Когато услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне  изискуемия от него данък като платец по глава осма.

В отчетните регистри /дневник за продажбите и дневник за покупките/, в колона „Идентификационен номер на контрагент“ се въвежда:

– идентификационния номер на контрагента за целите на ДДС, издаден от друга държава членка /вкл. знака на държавата членка/,

– идентификационния номер на контрагента по смисъла на §1 от ДР на ППЗДДС, когато контрагентът не е регистрирано по закона лице,

– код „999999999999999“ в случаите, когато контрагентът е чуждестранно лице /физическо или юридическо/, което няма регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и ЗДДС или няма ДДС номер, с който лицето е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

писмено запитване с вх. № 96-00-205-2/ 09.08.2017 г.