неделя, септември 23

Споразумение за консигнация между българско и чуждестранно дружество

Прилагане на чл.51 и чл.113 от ЗДДС във връзка с ВОД по чл.7, ал.1 и чл.6, ал.2, т.2 от ЗДДС

„“ ЕООД произвежда хидравлични цилиндри и компоненти за тях, от които над 95% са предназначени за извършване на вътреобщностни доставки по чл.7, ал.1 от ЗДДС.

По искане на Корпорация …………. – голям и переспективен клиент на дружеството, с поделения в Испания, Полша, Швеция, Финландия и други страни от Европейския съюз предстои подписванe на Споразумение за  консигнационен склад.

Съгласно условията на Споразумението, стоките на Доставчика, веднъж след като са били съхранени в консигнационен склад, ще останат в легално владение на Корпорация ……, която поема бъдещите рискове.

Собствеността се прехвърля, когато стоките се фактурират въз основа на справка за потребление от консигнационния склад. Ако стоките не бъдат използвани в рамките на  60 дни, собствеността ще бъде прехвърлена автоматично на Корпорация …………… и  „              “ ЕООД ще издаде фактура.

Съгласно указание изх.№ 24-00-27/ 21.04.2007г. на НАП относно правната регламентация на ВОД по чл.7, ал.1 и ал. 4 от ЗДДС, налице е доставка на стока за целите на ВОД по чл.6, ал.2, т.2 от ЗДДС – фактическо предоставяне на стоката по договор, в който е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху нея под отлагателно условие или срок – например договор за консигнация.

Съгласно чл.51, ал.1 от ЗДДС, данъчно събитие при ВОД възниква на датата, на която би възникнало данъчно събитие при доставка на територията на страната по реда на чл.25, ал.2, ал.3, т.1 – датата на която собствеността върху стоката е прехвърлена или на датата на която стоката по чл.6, ал.2 от ЗДДС бъде фактически предоставена.

За ВОД, данъкът става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца през който е възникнало данъчното събитие.

Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС фактура се издава задължително не по-малко от 5 дена от  дата на възникване на данъчното събитие и чл.113, ал.5 независимо от ал.4 при ВОД, фактурата се издава не по-късно от 15 число на месеца, следващ месеца през който е възникнало данъчното събитие.

Условията на Споразумение за консигнационен склад задължават „              “ ЕООД да издава фактури извън сроковете, посочени в чл.113, ал.4 и ал.5 от ЗДДС, което според Корпорация ……. е било допустимо по данъчното законодателство на другите страни от Европейския съюз.

Липсата на пълна хармонизация на европейското и българското данъчно законодателство  и в стремежа да приложи стриктно  ЗДДС и Правилника за неговото приложение, за да изпълни задълженията си като коректен данъкоплатец, дружеството поставя следните въпроси:

Фактическото предоставяне на стоките по Споразумение за консигнационен склад от „“ ЕООД на Корпорация ……………., в което е предвидено  прехвърляне на правото на собственост върху тях под  отлагателно условие и срок може ли да позволи „“ ЕООД да издаде фактури на Корпорация  ……………, когато стоките са изтеглени от косигнационен склад, след срока предвиден в чл.113, ал.5 от ЗДДС не по-късно от 15 число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие, без да бъде в нарушение на ЗДДС и Правилника за неговото приложение?

Във връзка с посочената фактическа обстановка и поставените въпроси, изразявам следното становище:

Съгласно чл.113, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117.

По смисъла на ал.4 на същата норма, фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.

Съгласно чл.113, ал.5 от ЗДДС, независимо от ал. 4 при вътреобщностна доставка, включително в случаите на авансово плащане, фактурата се издава задължително не по-късно от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 51, ал. 1.

Предвид гореизложеното, при осъществяване на вътреобщностни доставки, документирането на същите с фактура е в срокове, различни от доставките на територията на страната.

Доколкото в запитването е посочено, че ще се сключи споразумение за консигнационен склад, следва да се съобразят следните разпоредби на ЗДДС:

Съгласно чл.6, ал. 2, т.4 от ЗДДС, за доставка на стока за целите на този закон се смята и фактическото предоставяне на стока на лице, което действа от свое име и за чужда сметка.

В тази хипотеза попада продажбата на стока по договор за консигнация.

По правната си характеристика договорът за консигнционна продажба е един от специалните видове комисионни договори и към този договор следва да се прилагат правилата за комисионния договор.  При тази сделка, стоката се предава на комисионер/консигнатор, за да я продава „от свое име, но за сметка на консигнанта“ срещу определено възнаграждение. При предаването на стоката за консигнанта не възниква правото да получи плащане за нейната цена, а правото да иска сметка, т.е. плащане на онова, което комисионерът е получил от продажбата на тази стока, а ако тя не е продадена – изцяло или частично – да иска нейното връщане – изцяло или съответната непродадена част.

Независимо от по-специалните условия при такава доставка, за целите на ДДС при нея е налице доставка и произтичат задължения по този закон, независимо от уговорката на страните – указано е, че според споразумението, собствеността ще се прехвърли, когато стоките се фактурират въз основа на справка за потребление от консигнационния склад.

Доколкото в случая са налице договорни отношения с лице с валиден ДДС номер в друга държава членка, следва да се съобразят разпоредбите за вътреобщностна доставка, разписани в ЗДДС:

Съгласно чл.7, ал.1 от ЗДДС, вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

В ЗДДС е предвиден специален ред за документиране на вътреобщностните доставки и при тях не се прилагат общите правила, относими към доставките на територията на страната.

По смисъла на чл.51, ал.1 от ЗДДС, данъчното събитие при вътреобщностна доставка възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната.

Съгласно чл.51, ал.3 от ЗДДС, данъкът при вътреобщностната доставка става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие.

В ал.6 на чл.51 от ЗДДС е предвиден специален ред при доставки с непрекъснато изпълнение на стоки по чл. 7, ал. 1 – 4 с продължителност за период, по-дълъг от един календарен месец. При такава хипотеза, данъчното събитие настъпва в края на всеки календарен месец.

Доставки с непрекъснато изпълнение са доставки по договори, по които доставчикът се е задължил към получателя непрекъснато в течение на определено време да извършва или да не извършва редица еднакви по същество престации – продължително да прави или да не прави нещо.

Доколкото в горната хипотеза данъчното събитие, съгласно чл.51, ал.6 от ЗДДС ще възниква в края на календарния месец, то данъкът ще стане изискуем на 15-тия ден на месеца, следващ месеца през който е възникнало данъчното събитие –чл.51, ал.3 от ЗДДС.

По смисъла на чл.113, ал.5 от закона, независимо от ал. 4 при вътреобщностна доставка, включително в случаите на авансово плащане, фактурата се издава задължително не по-късно от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 51, ал. 1.

Предвид гореизложеното, разпоредбите за вътреобщностни доставки, разписани в ЗДДС,  позволяват издаване на документи за тези доставки в срокове, различни от сроковете за доставки на територията на страната.

Тъй като режимът на ВОД е изключение от общия режим на доставките, които като правило се облагат със стандартна ставка в държавата членка на доставчика, доказването на вътреобщностния характер на доставката е в тежест на доставчика.

Доставчикът следва да притежава документите, посочени в чл.45 от ППЗДДС във връзка с осъществените вътреобщностни доставки.

запитване с вх. № 96-00-306/ 08.11.2016г.