вторник, октомври 16

Месец: март 2018

Връчване на искова молба и съдебни съобщения при спазване на разпоредбите на Закона за пощенските услуги

Връчване на искова молба и съдебни съобщения при спазване на разпоредбите на Закона за пощенските услуги

СЪД
За да е редовно връчването в този случай следва да се извърши съгласно разпоредбите на Закона за пощенските услуги- чл.36, ал.2 и при съобразяване с общите правила, изготвени от Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ и по-конкретно чл. 5 от Общите правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети. Според него в случай, че при посещение на адреса писмото не може да бъде доставено поради отсъствие на получателя или на лице от посочените в чл.5,ал.2 в пощенската кутия се оставя писмено служебно известие с покана получателят да се яви за получаване на пратката в пощенската служба в срок, определен от пощенския оператор, не по-кратък от двадесет дни, но ненадхвърлящ тридесет дни от датата на получаване в пощенската служба за доставяне. Оставянето на такова извест
Обжалване на мълчалив отказ по чл. 173 от ДОПК за погасени по давност публични задължения

Обжалване на мълчалив отказ по чл. 173 от ДОПК за погасени по давност публични задължения

Администрация, Права и задължения
Разпоредбата на чл.268 от ДОПК не урежда хипотезите на мълчалив отказ, поради което при липса на уредба в ДОПК, на основание §2 ДР на ДОПК следва да се приложи разпоредбата на чл.149, ал.3 от АПК, според която когато актът, мълчаливия отказ или мълчаливото съгласие са били оспорени по административен ред, срокът по ал.1, съответно по ал.2, започва да тече от съобщението, че по – горестоящия административен орган се е произнесъл с решение, а ако органът не се е произнесъл – от крайната дата, на която е следвало да се произнесе. Съгласно разпоредбата на чл.266, ал.1 от ДОПК, действията на публичния изпълнител могат да се обжалват от длъжника или третото задължено лице пред директора на компетентната териториална дирекция, чрез публичния изпълнител, който ги е извършил. Съгласно чл.267