петък, ноември 16

Връчване на искова молба и съдебни съобщения при спазване на разпоредбите на Закона за пощенските услуги

За да е редовно връчването в този случай следва да се извърши съгласно разпоредбите на Закона за пощенските услуги- чл.36, ал.2 и при съобразяване с общите правила, изготвени от Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ и по-конкретно чл. 5 от Общите правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети. Според него в случай, че при посещение на адреса писмото не може да бъде доставено поради отсъствие на получателя или на лице от посочените в чл.5,ал.2 в пощенската кутия се оставя писмено служебно известие с покана получателят да се яви за получаване на пратката в пощенската служба в срок, определен от пощенския оператор, не по-кратък от двадесет дни, но ненадхвърлящ тридесет дни от датата на получаване в пощенската служба за доставяне. Оставянето на такова известие предполага, че получателят пребивава на посочения адрес и поради това ще бъде уведомен за писмото, като връчването не е могло да се извърши поради временното му отсъствие от адреса. В случая не може да се направи извод, че при връчването на пратката са спазени изискванията на чл.5 от Общите правила


Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е  

гр.ЛОВЕЧ, …………….. г. ЛОВЕШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД       граждански състав   в     закрито съдебно заседание на двадесет и седми февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:        

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАНИЧКА КОНСТАНТИНОВА

като разгледа докладваното от съдията  ч.т. дело № 18  по описа за 2017 година,  за да се произнесе, взе предвид:

            Производството е по реда на чл.406 във вр. с чл.404,т.1 ГПК във вр. с чл51,ал.1 ЗМТА.

Съдът е сезиран с молба с Вх.№ 1379/23.02.2017 година, подадена от „София Комерс Кредит Груп” АД, *****, седалище и адрес на управление гр.София, Столична община- Район „Изгрев”, ул.”Васил Калчев”, бл.58, ателие 6, представлявано от Изп.директор А.Д.С., чрез пълномощник- адвокат Николина Йорданова Василева- Петкова от САК с искане за издаване на изпълнителен лист срещу С.С.Р., ЕГН **********, С.И.С., ЕГН ********** и И.С.И., ЕГН **********, с адрес ***,  въз основа на  влязло в сила Арбитражно решение от 08.11.2016 година по арб.дело № 2016-001-0000009г. по описа на Арбитражен съд при Сдружение „Център за помирение, медиация и арбитраж”, гр.София за следните суми:- 4 878,37 евро, представляваща незаплатена главница по Договор за заем от 25.03.2014 г., ведно със законната лихва върху тази сума от 26.08.2016 г. до окончателното изплащане на сумата;- 1 350,44 евро, представляваща договорна лихва по същия договор за периода от 27.12.2015 г. до 27.06.2016 година, ведно със законната лихва върху тази сума от 26.08.2016 г. до окончателното изплащане на сумата;- 3 500,15 евро, представляваща неустойка за периода от 28.06.2015 г. до 28.06.2016 г.; – 2027,85 лева, представляваща заплатени от ищеца разноски за арбитражна такса, депозит и адвокатско възнаграждение в арбитражното производство. Моли в изпълнителния лист да бъдат включени и всички такси и разноски, сторени в настоящето производство, съгласно списък по чл.80 ГПК, включващи адвокатско възнаграждение 1032 лева с ДДС и 50 лева държавна такса.

Към молбата са приложени решение от 08.11.2016 г. по арб.дело № 2016-001-0000009 по описа за 2016 г. на АС при ЦПМА,удостоверение от АС изх.№ 2016-001-0000102/25.10.2016 г., товарителници и удостоверение от СПИДИ АД, уведомления, Правилник на АС при ЦПМА, списък по чл.80 ГПК, договор за правна помощ с фактура.
Съдът, като съобрази молбата и приложените към нея писмени доказателства, намира за установено следното:
Съгласно чл.404,т.1 ГПК на принудително изпълнение подлежат решенията на арбитражните съдилища, а според чл.405,ал.3 ГПК молбата се подава до окръжния съд, в района на който е постоянният адрес или седалището на длъжника. Лицата, срещу които се иска издаване на изпълнителен лист са с посочен адрес в района на Окръжен съд-Ловеч, поради което молбата е допустима.

За да бъде уважена молбата на „София Комерс Кредит Груп” АД за издаване на изпълнителен лист е необходимо наличието на предпоставки, визирани в чл.51, ал.1 ЗМТА- влязло в сила арбитражно решение и доказателство, че е връчено на длъжника по изпълнение. Последното е необходимо изискване, предвид разпоредбата на чл.41, ал.3, изр.трето ЗМТА, според която решението влиза в сила с връчването му на страните, става задължително за тях и подлежи на принудително изпълнение.
Наред с това, нормата на чл.406, ал.1 ГПК изисква от сезирания съд преди да издаде изпълнителен лист, да извърши проверка дали актът е редовен от външна страна и дали удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника, поради което и тези предпоставки следва да бъдат налице.

Според чл.404,ал.5 ГПК съдът отказва издаването на изпълнителен лист въз основа на нищожни по смисъла на чл.47, ал.2 от Закона за международния търговски арбитраж решения. Тази разпоредба прогласява за нищожни арбитражните решения, постановено по спорове, предметът на които не подлежи на решаване от арбитраж.

От приложеното към молбата от 08.11.2016 г. решение по арб.дело № 2016-001-0000009 по описа за 2016 г. на АС при ЦПМА, е видно, че арбитърът е посочил изрично при произнасяне в т.І „Относно компетентността на арбитража”, че с исковата молба дружеството ищец не е представило доказателства за наличие на изрично писмено арбитражно споразумение между „София Комерс Кредит Груп” АД от една страна и от друга страна ответниците. В настоящата инстанция също не е представен договор, съдържащ арбитражната клауза (чл.7 ЗМТА), а това поставя съда в невъзможност да прецени дали такава съществува, действителна ли е и какво е значението и за арбитражното решение, т.е.  дали правораздавателната власт на арбитражния съд е надлежно учредена (чл.4 и чл.11 от ЗМТА) и дали решението е валидно. Представеното извлечение от Правилника на Арбитражния съд при СЦПМА (който не е публикуван) е непълно и съдържа само отдени избрани от молителя текстове.

На следващо място съдът не приема, че длъжниците са надлежно уведомени за арбитражното решение, съгласно чл.32, ал.2 ЗМТА, следователно арбитражното решение не е влязло в сила.

Представено е удостоверение изх.№ 2016-001-0000102/25.10.2016 г. от Арбитражен съд при Сдружение „Център за помирение, медиация и арбитраж” за редовно връчване на арбитражното решение. То удостоверява, че решението на АС при СЦПМА е изпратено на постоянния адрес на длъжниците в гр.Ловеч на 09.11.2016 г. и съгласно данните за разнос на товарителниците адресът е посещаван на 11.11.2016 г., 12.11.2016 г. и на 14.11.2016 г., но същите не са открити. Видно е, че датата на издаване на удостоверението предхожда удостоверените в него обстоятелства. Освен това удостоверението не представлява официален документ по смисъла на чл.179 от ГПК, тъй като не е издадено от длъжностно лице в кръга на службата му по установените форма и ред  за изявления или за извършени от него и пред него действия, поради което не може да бъде съобразено.

Кредиторът е представил на съда и доказателства за връчване на арбитражното решение, които съдът следва да провери, съгласно чл.51, ал.1,изр.второ от ЗМТА. В специалната норма на чл.32 ЗМТА е регламентирано връчването на арбитражното решение- по местожителството, адреса или обичайното местопребиваване на длъжника, а когато получателят е отказал или не се е явил в пощенската станция да го получи уведомлението се смята предадено, ако тя го удостовери. Към молбата не е представен договора за кредит между страните, за да се установи дали длъжниците не са заявили адрес за кореспонденция, който не е задължително да съвпада с постоянния или настоящия им адрес. Липсата на договора не дава възможност на съда да установи и дали страните са предвидили специални способи за връчване на кореспонденция  между тях и редовността на връчване на книжата според клаузите на договора.

Според удостоверението, издадено на 27.01.2017 г. от Специалист комуникации с клиенти „СПИДИ”АД, пратките до ответниците с посочените товарителници не са успешно доставени, като конкретно е упоменато, че адресът на тримата длъжници е посещаван, но не е имало никой и са поставени стикери с номера. За да е редовно връчването в този случай следва да се извърши съгласно разпоредбите на Закона за пощенските услуги- чл.36, ал.2 и при съобразяване с общите правила, изготвени от Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ и по-конкретно чл. 5 от Общите правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети. Според него в случай, че при посещение на адреса писмото не може да бъде доставено поради отсъствие на получателя или на лице от посочените в чл.5,ал.2 в пощенската кутия се оставя писмено служебно известие с покана получателят да се яви за получаване на пратката в пощенската служба в срок, определен от пощенския оператор, не по-кратък от двадесет дни, но ненадхвърлящ тридесет дни от датата на получаване в пощенската служба за доставяне. Оставянето на такова известие предполага, че получателят пребивава на посочения адрес и поради това ще бъде уведомен за писмото, като връчването не е могло да се извърши поради временното му отсъствие от адреса. В случая не може да се направи извод, че при връчването на пратката са спазени изискванията на чл.5 от Общите правила. От приложените справки на „СПИДИ”, съдържащи данни на товарителниците с №№ 60361754055, 60361758116, 60361755783 е видно, че адресът на получателите е посещаван на 12.11.2016 г. в 08.59 часа и на 14.11.2016 г. в 10.21 часа, при което е вписано, че доставката е неуспешна– входната врата е заключена, клиентът не отговаря на телефона и е залепен стикер. Пратките са върнати обратно на подателя на 16.11.2016 г.

С оглед горното, съдът приема, че не са налице всички предвидени в закона положителни предпоставки за уважаване на молбата на „София Комерс Кредит Груп” АД за издаване на изпълнителен лист въз основа на решение, постановено от местен арбитражен съд срещу С.С.Р.С.И.С. и И.С.И., поради което следва да се отхвърли.

Воден от изложените съображения, съдът

                                                      Р А З П О Р Е Д И :

            ОТХВЪРЛЯ, като неоснователна, молбата с вх.№ 1379/23.02.2017 г., подадена от „София Комерс Кредит Груп” АД, *****, седалище и адрес на управление гр.София, Столична община- Район „Изгрев”, ул.”Васил Калчев”, бл.58, ателие 6, представлявано от Изп.директор А.Д.С. за ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ въз основа на  влязло в сила Арбитражно решение от 08.11.2016 година на едноличен арбитър Иван Бойчев по арб.дело № 2016-001-0000009г. по описа на Арбитражен съд при Сдружение „Център за помирение, медиация и арбитраж”, гр.София срещу длъжниците С.С.Р., ЕГН **********, С.И.С., ЕГН ********** и И.С.И., ЕГН **********, с адрес *** за следните суми, дължими по Договор за заем от 25.03.2014 г.: 4 878,37 евро незаплатена главница, ведно със законната лихва от 26.08.2016 г. до окончателното изплащане; 1 350,44 евро договорна лихва за периода от 27.12.2015 г. до 27.06.2016 година, ведно със законната лихва от 26.08.2016 г. до окончателното изплащане; 3 500,15 евро неустойка за периода от 28.06.2015 г. до 28.06.2016 г. и 2027,85 лева разноски за арбитражното производство.

Разпореждането може да се обжалва с частна жалба в двуседмичен срок от връчването му на молителя пред АПЕЛАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: