Category: Права и задължения

Обжалване на мълчалив отказ по чл. 173 от ДОПК за погасени по давност публични задължения

Разпоредбата на чл.268 от ДОПК не урежда хипотезите на мълчалив отказ, поради което при липса на уредба в ДОПК, на основание §2 ДР на ДОПК следва да се приложи разпоредбата на чл.149, ал.3 от...