петък, ноември 16

Администрация

Обжалване на мълчалив отказ по чл. 173 от ДОПК за погасени по давност публични задължения

Обжалване на мълчалив отказ по чл. 173 от ДОПК за погасени по давност публични задължения

Администрация, Права и задължения
Разпоредбата на чл.268 от ДОПК не урежда хипотезите на мълчалив отказ, поради което при липса на уредба в ДОПК, на основание §2 ДР на ДОПК следва да се приложи разпоредбата на чл.149, ал.3 от АПК, според която когато актът, мълчаливия отказ или мълчаливото съгласие са били оспорени по административен ред, срокът по ал.1, съответно по ал.2, започва да тече от съобщението, че по – горестоящия административен орган се е произнесъл с решение, а ако органът не се е произнесъл – от крайната дата, на която е следвало да се произнесе. Съгласно разпоредбата на чл.266, ал.1 от ДОПК, действията на публичния изпълнител могат да се обжалват от длъжника или третото задължено лице пред директора на компетентната териториална дирекция, чрез публичния изпълнител, който ги е извършил. Съгласно чл.267