петък, ноември 16

СЪД

Връчване на искова молба и съдебни съобщения при спазване на разпоредбите на Закона за пощенските услуги

Връчване на искова молба и съдебни съобщения при спазване на разпоредбите на Закона за пощенските услуги

СЪД
За да е редовно връчването в този случай следва да се извърши съгласно разпоредбите на Закона за пощенските услуги- чл.36, ал.2 и при съобразяване с общите правила, изготвени от Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ и по-конкретно чл. 5 от Общите правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети. Според него в случай, че при посещение на адреса писмото не може да бъде доставено поради отсъствие на получателя или на лице от посочените в чл.5,ал.2 в пощенската кутия се оставя писмено служебно известие с покана получателят да се яви за получаване на пратката в пощенската служба в срок, определен от пощенския оператор, не по-кратък от двадесет дни, но ненадхвърлящ тридесет дни от датата на получаване в пощенската служба за доставяне. Оставянето на такова извест
Решението обявило за противоконституционна на санкцията при негласуване

Решението обявило за противоконституционна на санкцията при негласуване

Конституционен съд
Р Е Ш Е Н И Е  № 3 - София, 23 февруари 2017 г. конституционно дело № 11/2016 г. съдия-докладчик Гроздан Илиев Конституционният съд в състав: Борис Велчев –председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова- Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Мариана Георгиева разгледа в закрито заседание на 23.02.2017 г. конституционно дело № 11/2016 г., докладвано от съдията Гроздан Илиев.               Производството е с основание по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България. Делото е образувано по искане на омбудсмана на Република България на основание чл. 150, ал. 3 от Конституцията за обявяване на противоконституционност на чл. 242а (Нов - Д
Отговорност на съсобственици при незаконен строеж

Отговорност на съсобственици при незаконен строеж

ВКС
Негаторният иск може да се предяви срещу всеки, дори и срещу несобственик, който пречи да се упражнява пълноценно правото на собственост, но когато претенцията се основава на пречки в резултат на разположението на вещ, която е собственост на неколцина, то отговорността за премахването и е върху всички съсобственици, които поддържат противоправното състояние на имота. Р Е Ш Е Н И Е №712 София,06.10.2009 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на тридесети септември две хиляди и девета година в състав: Председател: ЖАНЕТА НАЙДЕНОВА, Членове: СВЕТЛА ЦАЧЕВА и АЛБЕНА БОНЕВА при секретаря Стефка Тодорова, изслуша докладваното от съдията Цачева гр.д. № 2170 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
Отчуждаване на имот за държавна нужда

Отчуждаване на имот за държавна нужда

ВАС
 Съгласно § 1а, т.1 от ДР на ЗДС „равностойно парично обезщетение” е цената на отчуждаваните имоти или на части от имоти, определена по реда на този закон, а чл. 32, ал. 2 от закона разпорежда, че равностойното парично обезщетение по ал. 1 се определя в съответствие с предназначението на имотите преди влизането в сила на подробния устройствен план, съответно преди одобряването на подробен устройствен план, който предвижда изграждане на национален обект и за който е налице влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение, въз основа на пазарните цени на имоти с подобни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания. РЕШЕНИЕ № 6294 София, 27.05.2016 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание
Отмяна на вписване в имотния регистър

Отмяна на вписване в имотния регистър

ВКС
   Чл. 216, ал.2 ГПК, чл.304 ГПК свързва разглежданата отмяна с необходимото другарство в двете му проявни форми – необходимо и факултативно другарство. В случая молителят и конституирания в процеса по установителния иск по чл.124, ал.1 ГПК във връзка с чл.179, ал.1 ЗЗД ответник  нямат общи права, не са участници в едно неделимо спорно правоотношение, така че не биха били необходими другари, ако бяха конституирани като главни страни в процеса.    Всеки един от тях в определен период е собственик на ипотекирания имот и единственият общ за тях факт е тежестта върху имота с учредената договорна ипотека. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е, № 94, гр.София, 11.07.2011г. ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, първо отделение в открито съдебно заседание на двадесет и трети юни през две хиляди и еди
Отмяна на постановление за наложени обезпечителни мерки при влязло в сила Решение

Отмяна на постановление за наложени обезпечителни мерки при влязло в сила Решение

ВАС
Съгласно разпоредбата на чл.239, т.1 АПК влезлият в сила съдебен акт подлежи на отмяна когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които при решаването му не са могли да бъдат известни на страната. Разпоредбата съдържа три предпоставки, които следва да са налице при условията на кумулативност: нови обстоятелства или нови писмени доказателства, които да са от съществено значение за делото и които при решаването му не са могли да бъдат известни на страната. РЕШЕНИЕ № 13681  София, 15.12.2015 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на втори декември в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ФАНИ НАЙДЕНОВА, ЧЛЕНОВЕ:БИСЕР ЦВЕТКОВ, МИЛЕНА СЛАВЕЙКОВА при секретар Жозефина Мишева