Category: СЪД

Връчване на искова молба и съдебни съобщения при спазване на разпоредбите на Закона за пощенските услуги

За да е редовно връчването в този случай следва да се извърши съгласно разпоредбите на Закона за пощенските услуги- чл.36, ал.2 и при съобразяване с общите правила, изготвени от Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/...

Решението обявило за противоконституционна на санкцията при негласуване

Р Е Ш Е Н И Е  № 3 – София, 23 февруари 2017 г. конституционно дело № 11/2016 г. съдия–докладчик Гроздан Илиев Конституционният съд в състав: Борис Велчев –председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков,...

незаконен строеж

Отговорност на съсобственици при незаконен строеж

Негаторният иск може да се предяви срещу всеки, дори и срещу несобственик, който пречи да се упражнява пълноценно правото на собственост, но когато претенцията се основава на пречки в резултат на разположението на вещ,...

Отчуждаване на имот за държавна нужда

 Съгласно § 1а, т.1 от ДР на ЗДС „равностойно парично обезщетение” е цената на отчуждаваните имоти или на части от имоти, определена по реда на този закон, а чл. 32, ал. 2 от закона...

Отменя извършеното в имотния регистър вписване

Отмяна на вписване в имотния регистър

   Чл. 216, ал.2 ГПК, чл.304 ГПК свързва разглежданата отмяна с необходимото другарство в двете му проявни форми – необходимо и факултативно другарство. В случая молителят и конституирания в процеса по установителния иск по...

Отмяна на постановление за наложени обезпечителни мерки при влязло в сила Решение

Съгласно разпоредбата на чл.239, т.1 АПК влезлият в сила съдебен акт подлежи на отмяна когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които при решаването му не са...