петък, ноември 16

ВАС

Отчуждаване на имот за държавна нужда

Отчуждаване на имот за държавна нужда

ВАС
 Съгласно § 1а, т.1 от ДР на ЗДС „равностойно парично обезщетение” е цената на отчуждаваните имоти или на части от имоти, определена по реда на този закон, а чл. 32, ал. 2 от закона разпорежда, че равностойното парично обезщетение по ал. 1 се определя в съответствие с предназначението на имотите преди влизането в сила на подробния устройствен план, съответно преди одобряването на подробен устройствен план, който предвижда изграждане на национален обект и за който е налице влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение, въз основа на пазарните цени на имоти с подобни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания. РЕШЕНИЕ № 6294 София, 27.05.2016 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание
Отмяна на постановление за наложени обезпечителни мерки при влязло в сила Решение

Отмяна на постановление за наложени обезпечителни мерки при влязло в сила Решение

ВАС
Съгласно разпоредбата на чл.239, т.1 АПК влезлият в сила съдебен акт подлежи на отмяна когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които при решаването му не са могли да бъдат известни на страната. Разпоредбата съдържа три предпоставки, които следва да са налице при условията на кумулативност: нови обстоятелства или нови писмени доказателства, които да са от съществено значение за делото и които при решаването му не са могли да бъдат известни на страната. РЕШЕНИЕ № 13681  София, 15.12.2015 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на втори декември в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ФАНИ НАЙДЕНОВА, ЧЛЕНОВЕ:БИСЕР ЦВЕТКОВ, МИЛЕНА СЛАВЕЙКОВА при секретар Жозефина Мишева