петък, ноември 16

ВКС

Отговорност на съсобственици при незаконен строеж

Отговорност на съсобственици при незаконен строеж

ВКС
Негаторният иск може да се предяви срещу всеки, дори и срещу несобственик, който пречи да се упражнява пълноценно правото на собственост, но когато претенцията се основава на пречки в резултат на разположението на вещ, която е собственост на неколцина, то отговорността за премахването и е върху всички съсобственици, които поддържат противоправното състояние на имота. Р Е Ш Е Н И Е №712 София,06.10.2009 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на тридесети септември две хиляди и девета година в състав: Председател: ЖАНЕТА НАЙДЕНОВА, Членове: СВЕТЛА ЦАЧЕВА и АЛБЕНА БОНЕВА при секретаря Стефка Тодорова, изслуша докладваното от съдията Цачева гр.д. № 2170 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
Отмяна на вписване в имотния регистър

Отмяна на вписване в имотния регистър

ВКС
   Чл. 216, ал.2 ГПК, чл.304 ГПК свързва разглежданата отмяна с необходимото другарство в двете му проявни форми – необходимо и факултативно другарство. В случая молителят и конституирания в процеса по установителния иск по чл.124, ал.1 ГПК във връзка с чл.179, ал.1 ЗЗД ответник  нямат общи права, не са участници в едно неделимо спорно правоотношение, така че не биха били необходими другари, ако бяха конституирани като главни страни в процеса.    Всеки един от тях в определен период е собственик на ипотекирания имот и единственият общ за тях факт е тежестта върху имота с учредената договорна ипотека. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е, № 94, гр.София, 11.07.2011г. ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, първо отделение в открито съдебно заседание на двадесет и трети юни през две хиляди и еди