Category: ВКС

незаконен строеж

Отговорност на съсобственици при незаконен строеж

Негаторният иск може да се предяви срещу всеки, дори и срещу несобственик, който пречи да се упражнява пълноценно правото на собственост, но когато претенцията се основава на пречки в резултат на разположението на вещ,...

Отменя извършеното в имотния регистър вписване

Отмяна на вписване в имотния регистър

   Чл. 216, ал.2 ГПК, чл.304 ГПК свързва разглежданата отмяна с необходимото другарство в двете му проявни форми – необходимо и факултативно другарство. В случая молителят и конституирания в процеса по установителния иск по...