петък, ноември 16

Въпроси и отговори

Защита на извършения износ. Доказване на доставката ППЗДДС

Защита на извършения износ. Доказване на доставката ППЗДДС

Въпроси и отговори, Становища на НАП
Изложена е следната фактическа обстановка: На 24.03.2017г. дружеството извършва износ за К…….. Сеута с митническа декларация. Стоката е доставена в складова база в Алгезирас. Превозът е осъществен от фирма „………..“ ООД, наета от „                                 …….“ ЕООД. Цялата документация по износа остава в шофьора и не е предадена на фирмата получател в склада в Алгезирас. Вносителят задейства други документи за износ от Алгезирас към Сеута. Митническите документи за износа, направени в митница Стара Загора остават неприключени и не е закрит износът. Митническо бюро Стара Загора отказва да закрие износа по митническата декларация от 24.03.2017г. и заверка на същата, като се основава на чл.148, ал.4, б.“в“ от Регламент 2015/2446 в случай на деклариране на стоките в повече от една митнич
Продажба продукти през електронна платформа „Амазон“ на пазар в САЩ и Канада

Продажба продукти през електронна платформа „Амазон“ на пазар в САЩ и Канада

Становища на НАП
Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството планира до продава продукти през електронна платформа „Амазон“ на пазар в САЩ и Канада. За целта, дружеството ще се регистрира на тази електронна платформа и ще заплаща ежемесечна такса, както и такса за всеки продаден през електронната платформа продукт на американска фирма с ДДС номер в ЕС с префикс „EU“. Тази компания ще издава ежемесечни фактури на българското дружество за заплатената от него такса към „Амазон“. Поставени са следните въпроси: Услугата с доставчик с европейски ДДС номер и издадената за това фактура следва ли да се разглежда като ВОП на услуга за целите на ДДС или не? Ако това се разглежда като ВОП на услуга, как следва да бъде въведен този ДДС номер в дневника за покупки и дневника за продажби при изготвя
ДДС при Продажба на софтуерен продукт на територията на САЩ

ДДС при Продажба на софтуерен продукт на територията на САЩ

Становища на НАП
Дейността на дружеството е продажба на софтуерен продукт на територията на САЩ. Не се извършват сделки на територията на страната и в други държави членки на ЕС. Поставен е следният въпрос: При достигане на оборот от 50 000 лв. подлежи ли дружеството на регистрация по ДДС? Предвид изложената фактическа обстановка и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище: Съгласно чл. 96, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Облагаемият оборот по смисъла на чл.96, ал.2 от ЗДДС е сумата от данъчните основи на извърш
Доставка на услуга по митническо обслужване и складиране на стока

Доставка на услуга по митническо обслужване и складиране на стока

Становища на НАП
Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е с предмет на дейност митническо складиране, обработка на товари, изготвяне на митнически документи и цялостно митническо обслужване, транспорт и логистика. Поставен е следният въпрос: При изготвянето и оформянето на документи по внос на стоки има ли основание дружеството да издаде фактура с нулева ставка на данъка, тъй като услугата по обмитяването е част от митническите сборове върху които се начислява ДДС при внос на стоки? Предвид изложеното в запитването и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище: Съгласно чл. 36а, ал. 1 от ЗДДС /в сила от 01.01.2014 г./, облагаема с нулева ставка е доставката на свързани с внос услуги, като комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, когато стойността им е включен
Договор за заем между българско юридическо лице и  дружество от Русия.

Договор за заем между българско юридическо лице и дружество от Русия.

Становища на НАП
В запитването е посочено, че българско юридическо лице иска да сключи договор за заем с дружество от Русия. Според чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото /СИДДО/ лихви, възникващи в едната договаряща държава и платени на местно лице на другата договаряща държава, могат да се облагат с данъци в другата държава. Въпреки това тези лихви могат да бъдат облагани с данък и в договарящата държава, в която възникват и съобразно законодателството на тази държава, но когато получателят им е действителният ползвател на лихвите, така наложеният данък няма да надвиши 15 на сто от брутната сума на лихвите. Данъчната ставка, която е определена с чл
Данъчно облагане на транспортни разходи на служители до работата и обратно

Данъчно облагане на транспортни разходи на служители до работата и обратно

Становища на НАП
 ЗКПО – чл. 26, т.1; ЗДДФЛ – чл. 24, ал.1 и ал. 2; КСО – чл. 6, ал. 2 и ал. 12; НЕВДПОВ – чл. 2, ал. 2;  Според изложената фактическа обстановка, дружеството Ви желае да поеме разходите за транспорт от местоживеенето до местоработата и обратно на служителите, за които няма друг осигурен транспорт. За тази цел възнамерявате да предоставите карти за зареждане с гориво за личните автомобили /леки коли/ на служителите, за което ще получавате фактура от бензиностанцията директно на името на фирмата. Поставени са следните въпроси: Считат ли се тези суми за облагаем личен доход на служителите и дължим ли е данък? Трябва ли да се внесат осигуровки върху тези суми? Данъчно признат ли е този разход или трябва да преобразувате финансовия резултат в края на годината? Имате ли право н
Попълване на декларация по чл. 14 от Закон за местни данъци и такси

Попълване на декларация по чл. 14 от Закон за местни данъци и такси

Становища на НАП
Попълване на декларация по чл. 14 от ЗМДТ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество притежава недвижим имот – сграда /производствен обект – печатарска работилница с площ 271,44 кв.м./, ведно със складове и гараж за съхранение на продукция с обща площ 201,97 кв.м. Сградата е изградена по стопански начин и съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация е с обслужващо предназначение – печатница и офис. Според скица на поземлен имот издадена на 23.02.2017 г. , в който е изградена сградата, за начин на трайно ползване е посочено – за друг вид производствен, складов обект. Върху земята е построена сграда със смесено предназначение. Зададен е следният въпрос: Следва ли в декларация по чл. 14 от ЗМДТ в раздел II. Сграда и обекти в нея, подточка 1. Предназначение на
Споразумение за консигнация между българско и чуждестранно дружество

Споразумение за консигнация между българско и чуждестранно дружество

Становища на НАП
Прилагане на чл.51 и чл.113 от ЗДДС във връзка с ВОД по чл.7, ал.1 и чл.6, ал.2, т.2 от ЗДДС „“ ЕООД произвежда хидравлични цилиндри и компоненти за тях, от които над 95% са предназначени за извършване на вътреобщностни доставки по чл.7, ал.1 от ЗДДС. По искане на Корпорация …………. – голям и переспективен клиент на дружеството, с поделения в Испания, Полша, Швеция, Финландия и други страни от Европейския съюз предстои подписванe на Споразумение за  консигнационен склад. Съгласно условията на Споразумението, стоките на Доставчика, веднъж след като са били съхранени в консигнационен склад, ще останат в легално владение на Корпорация ……, която поема бъдещите рискове. Собствеността се прехвърля, когато стоките се фактурират въз основа на справка за потребление от консигнационния склад. Ако
Договор за извършване на СМР в сградата във Виена и Закона за ДДС

Договор за извършване на СМР в сградата във Виена и Закона за ДДС

Въпроси и отговори, Становища на НАП
 Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата има сключен договор за извършване на строително-монтажни работи в сградата на Постоянното представителство на Република България към ООН, ОССЕ и други международни  организации във Виена, Република Австрия. Клиентът не е предоставил ЕИК. Част от специализираните услуги ще се превъзложат на друга българска фирма, регистрирана по ЗДДС в страната. Поставени са следните въпроси: Под какъв ЕИК да се издаде фактурата за услугите? Клиентът твърди, че няма ДДС номер. Какъв е вида на доставките и какво е данъчното третиране – място на данъчно събитие, данъчна основа и приложима ставка на данъка между фирмата и възложителя /Постоянното представителство на Република България към ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена, Републ
Регистрация по ЗДДС на дружество с дейност покупко-продажба на недвижими имот

Регистрация по ЗДДС на дружество с дейност покупко-продажба на недвижими имот

Становища на НАП
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество с основен предмет на дейност покупко-продажба на недвижими имот закупува стари имоти. Предстои продажба на имот /стар/ с продажна цена около 130 000 лв. Зададен е следният въпрос: Дружеството следва ли да продаде заявление за регистрация по ЗДДС на основание чл. 96 от закона? В отговор на поставеният от Вас въпрос, изразявам следното становище: В чл. 96, ал. 1 от ЗДДС е посочено, че всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Облагаем оборот по смисъла на ал. 2 е сумата