вторник, октомври 16

Въпроси и отговори

Счетоводно отчитане на дружество с дейност – професионален домоуправител

Счетоводно отчитане на дружество с дейност – професионален домоуправител

Становища на НАП
Дружеството осъществява дейност професионален домоуправител и като такъв има сключени договори с Етажната собственост и получава ежемесечно възнаграждение. В договора е заложена цената на услугата на самостоятелен обект, която се фактурира съгласно договора в края на месеца на името на цялата етажна собственост. Платените суми от собствениците  на самостоятелни обекти в етажната собственост обхващат режийна разходи – ел.енергия, асансьор, асонсьорен сервиз, почистване, такса професионален домоуправител, фонд „Ремонт и обновяване“, който е задължителен съгласно чл. 50 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/. Тези суми се инкасират в офисите на дружеството, „Българси пощи“ ЕАД и „Ипей“ АД. Дружеството осъществява дейността си под търговското име „БГ Домоуправител“. Под
Прилагане на ЗМДТ за водните обекти и язовири при концесия

Прилагане на ЗМДТ за водните обекти и язовири при концесия

Становища на НАП
Зададени са следните въпроси касаещи облагането на язовири на Община Р, публична общинска собственост, които са предоставени на концесия и не са попадащи в границите на организираното сметосъбиране : Когато водните обекти /язовири/ са предоставени за ползване по договори за концесия попадат ли в изключението на чл. 11, ал. 4 от ЗМДТ и следва ли концесионерите да заплащат ДНИ? Ако концесионерите дължат ДНИ, следва ли да подават декларация по чл. 14 от ЗМДТ за ползваните от тях язовири на концесия и следва ли размерът на данъка да се определи като язовир, частна собственост? Ако концесионерите на водни обекти, общинска собственост са задължени лица по чл. 11, ал. 4 от ЗМДТ, то следва ли да се считат за такива и по чл. 64 от ЗМДТ? Следва ли концесионерите да заплащат ТБО за
Търговия с части за басейни и третирането на сделка по ЗДДС

Търговия с части за басейни и третирането на сделка по ЗДДС

Становища на НАП
Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има дейност – търговия с части за басейни. Същото закупува стока от Испания, която продава на дружество, регистрирано по ДДС в Естония, но стоката се транспортира директно от Испания до Полша, в логистичен център на клиента. Във връзка с гореизложените обстоятелства, поставяте въпроса какво следва да бъде данъчното третиране на доставките, по които сте получател, респективно доставчик по смисъла на ЗДДС. По повод на неясно изложената от Вас фактическата обстановка в запитването и съгласно действащата към настоящия момент нормативна уредба по Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото прилагане, изразявам следното принципно становище: Предвид обстоятелството, че в запитван
Данъчно облагане на доходите на частен съдебен изпълнител

Данъчно облагане на доходите на частен съдебен изпълнител

Становища на НАП
ЗДДФЛ – чл. 29; ДОПК – чл. 17 Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица  (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: От скоро упражнявате свободна професия като частен съдебен изпълнител и имате следния проблем: Като ЧСИ с оглед данъчното облагане попадате в обхвата на ЗДДФЛ и за дейността Ви имате право на 25 на сто нормативно признати разходи. Действително направените от Вас разходи обаче са над нормативно признатите 25 на сто. Например: за издръжка на кантора средно месечно разходите Ви са около 3000 лв., а за работни заплати и осигуровки – още 3000 лв. Така средно на месец имате разходи около 6000 лв. Приходите Ви средно за месеца /от събрани такси по делата/ варир
Осигуровки на временно отстранени служители на НАП

Осигуровки на временно отстранени служители на НАП

Становища на НАП
КСО - чл. 9, ал. 3, т. 1 Служители на ТД на НАП Варна са временно отстранени от служба със заповед на изпълнителния директор на НАП на основание чл.100, ал.2 от ЗДСл. Посочени са причините за отстраняването им, а именно, че е образувано досъдебно производство. Възстановени са на работа със заповед на изпълнителния директор на НАП. Поставяте следните въпроси: 1. Дължи ли работодателят осигуровки за периода, през който лицата са били временно отстранени от работа? 2. В какъв срок са дължими осигуровките? 3. В какъв срок следва да бъдат подадени декларации обр.№1? С оглед изложената в запитването фактическа обстановка, предвид сега действащата нормативна база, изразявам следното становище: Съгласно чл.100, ал.1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) държавният служител може
Данъчно облагане на услуга по освидетелстване и технически надзор на кораби

Данъчно облагане на услуга по освидетелстване и технически надзор на кораби

Становища на НАП
ЗКПО - чл.4, ал.2; ЗКПО - чл.12, ал.5, т.4; ЗКПО - чл.13; ЗКПО - чл.195, ал.1; ЗКПО - §1, т.9 на ДР;  ДОПК - Глава шестнадесета, раздел III, чл. 135 и сл. ; чл.195, ал.1 от ЗКПО ЕАД е класификационна организация, която извършва дейности по освидетелстване и технически надзор на кораби, издаване на съответните документи съгласно международната практика, както и други дейности, свързани с основния предмет на Регистъра. Дружеството е сключило  договори за инспекторски услуги с чуждестранни фирми, които разполагат с компетентни , признати от ЕАД инспектори за осъществяване на присъщите му дейности от негово  име. За извършените услуги и за дължимото възнаграждение  ЕАД получава фактури от чуждестранните контрагенти. Поставяте следните въпроси във връзка с изложените факти и обстоятелства:
Здравно осигуряване на украински  бежанец при сключен трудов договор

Здравно осигуряване на украински бежанец при сключен трудов договор

Становища на НАП
  ЗЗО – чл. 33, ал. 1, т. 4, чл. 34, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 7;  Наредба № Н-8/2005 г. – чл. 3, ал 2, т. 7      Здравно осигуряване на украински гражданин, подал молба за закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, при сключен трудов договор От съдържанието на писмото, приложенията към него и след направена справка в информационната система на НАП се установява, че на 31 май 2016 г. „…….“ ООД e сключил трудов договор с украински гражданин, подал молба за закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, производството по която към този момент не е приключило. Същият има издадена регистрационна карта на чужденец със срок на валидност до 2 юли 2016 г., от която е видно, че той е в производство по определяне на държавата, компетентна за разглежд
Oсигурителни вноски при уволнение

Oсигурителни вноски при уволнение

Становища на НАП
КСО – чл. 9, ал. 3, т. 2 и ал. 5;  НЕВДПОВ – чл. 1а, ал. 1 Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи Фактическа обстановка: Със заповед № ЧР-21-55/15.11.2010 г. на Началника на РИО ……….. трудовото правоотношение на К.Б.И. с ЕГН ………. в качеството й на директор на ……….. е прекратено. Със заповед № ……..14.05.2012 г. на министъра на образованието и науката гимназията е закрита, без да е определен правоприемник, само е посочено, че задължителната документация за учениците трябва да се съхранява в СОУ ………, а имуществото, което е общинска собственост, е предоставено на същото училище с последваща заповед на кмета на общината. С решение на ПРС от 28.05.2015 г., потвърдено с решение на ПОС от 13.08.2015 г., и след издадено определение на ВКС
Корекция на ползвания данъчен кредит

Корекция на ползвания данъчен кредит

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 45, ал. 1; ЗДДС, чл. 45, ал. 3; ЗДДС, чл. 45, ал. 4; ЗДДС, чл. 45, ал. 7; ЗДДС, чл. 79, ал. 1; ЗДДС, чл. 86, ал. 1; ЗДДС, чл. 86, ал. 3; ДР на ЗДДС, § 1, т. 5.       Дружеството е с основна дейност месопреработване. Притежава недвижими имоти – търговски обекти, които отдава под наем. През 2016 г. дружеството придобива чрез възлагане за строеж сграда, която има обособена част за търговска дейност и жилищна част, която ще отдава под наем на физически лица. За строежа на сградата строителят е издал фактура с начислен данък върху добавената стойност (ДДС).             Поставените в запитването въпроси по същество са следните: Налице ли е основание за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит, при условие, че част от сградата се използва за облагаеми доставки, а другата ч
Определяне размера на ползвания данъчен кредит

Определяне размера на ползвания данъчен кредит

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 10, ал. 2; ЗДДС, чл. 45, ал. 1; ЗДДС, чл. 45, ал. 3; ЗДДС, чл. 45, ал. 4; ЗДДС, чл. 45, ал. 7; ЗДДС, чл. 79, ал. 1; ЗДДС, чл. 79, ал. 6.             Дружеството е собственик на апартаменти, придобити под формата на непарична вноска от две други дружества, които придобиват същите апартаменти под формата на непарична вноска от строителя на сградата, в която се намират - въведена в експлоатация с Разрешение за ползване от 22.06.2010 г. Дружеството (дружеството-правоприемник) има намерение да продава апартаментите или да отдава същите под наем на физически лица под режим освободени доставки. В запитването е посочено още, че липсва информация относно размера на ползвания от строителя данъчен кредит за апортираните апартаменти.             Поставените в запитването въпроси са следните