Category: Въпроси и отговори

Професионален домуправител

Счетоводно отчитане на дружество с дейност – професионален домоуправител

Дружеството осъществява дейност професионален домоуправител и като такъв има сключени договори с Етажната собственост и получава ежемесечно възнаграждение. В договора е заложена цената на услугата на самостоятелен обект, която се фактурира съгласно договора в...

Язовир

Прилагане на ЗМДТ за водните обекти и язовири при концесия

Зададени са следните въпроси касаещи облагането на язовири на Община Р, публична общинска собственост, които са предоставени на концесия и не са попадащи в границите на организираното сметосъбиране : Когато водните обекти /язовири/ са...

Басейн

Търговия с части за басейни и третирането на сделка по ЗДДС

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има дейност – търговия с части за басейни. Същото закупува стока от Испания, която продава на дружество, регистрирано по ДДС в Естония, но стоката...

Данъчно облагане на доходите на частен съдебен изпълнител

ЗДДФЛ – чл. 29; ДОПК – чл. 17 Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица  (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:...

Oсигурителни вноски при уволнение

КСО – чл. 9, ал. 3, т. 2 и ал. 5;  НЕВДПОВ – чл. 1а, ал. 1 Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи Фактическа обстановка: Със заповед № ЧР-21-55/15.11.2010 г....

Документиране на предоставяне сим-карти от мобилния оператор / Retention bonus

  Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството предоставя сим-карти от мобилния оператор „………….“ ЕАД само и единствено на физически лица. Съгласно сключен договор с „………….“ ЕАД и заявление за смяна на собственост, същият предоставя...