вторник, октомври 16

Въпроси и отговори

Прилагането на ЗДДС и ЗКПО

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 21, ал. 1; ЗДДС, чл. 21, ал. 2; ЗДДС, чл. 21, ал. 4; ЗДДС, чл. 21, ал. 5; ЗКПО, чл. 3, ал. 2; ЗКПО, чл. 12 ал. 2; ЗКПО, чл. 12, ал. 3; ЗКПО, чл. 12, ал. 5; ЗКПО, чл. 12, ал. 6; ЗКПО, чл. 12, ал. 8; ЗКПО, чл. 195, ал. 1. Относно: Mясто на изпълнение на доставка на услуга по осигуряване достъп до система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическа обстановка: …………………. е дружество, регистрирано за целите на ДДС в България, с основен предмет на дейност финансиране, проектиране, изграждане, притежание и дългосрочна експлоатация на газопреносна връзка, разположена на територията на Р България и на територията на друга държава членка.Според из

Прилагане на ЗДДС – двойно данъчно облагане

Становища на НАП
Правно основание: ЗДДС, чл. 2, ал. 3; ЗДДС, чл. 13, ал. 2;  ЗДДС, чл. 62, ал. 1;  ЗДДС, чл. 91, ал. 1;  ЗДДС, чл.168;   ДР на ЗДДС, § 1, т. 17;  ППЗДДС, чл. 101, ал. 3. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Физическо лице придобива ново моторно превозно средство – лек автомобил, от дилър от Германия. Според посоченото във фактурата към сумата (покупната цена) е включен и платен ДДС. При внасяне на новозакупения автомобил на територията на страната (извършване на вътреобщностното придобиване на ново превозно средство),  лицето следва да заплати  отново ДДС.             Поставеният в запитването въпрос, по същество е следният:             При условие, че ДДС е платен в Германия, плащането му на територията на България не представлява ли двойно данъчно облага

Прилагане на чл. 163а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 163а; ДР на ЗДДС, § 1, т. 46; ДР на ЗДДС, § 1, т. 47; ДР на ЗДДС, § 1, т. 48. Относно: Прилагане на чл. 163а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Фактическа обстановка: С договор от 30. 12. 2011 г. Община ……… – възлага на „………………….”  – изпълнител да извършва дейностите по депониране на отпадъци и мониторинг на депо за неопасни отпадъци с. …………., община ………….. съгласно проект и условия в разрешение по чл. 12, ал. 1 от ЗУО за извършване на дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци. Съгласно проект на технологията за обезвреждане на отпадъци на депо за отпадъци – община …………. дейностите по депониране на отпадъци в депо с. ………включват: приемане на отпадъците; транспортиране в района на депото и разтоварване; разстилане и уплътняване; запръстяване; де

Данъчно третиране по (ЗДДС) при търсене и проучване на природен газ

Становища на НАП
 ЗДДС, чл. 12, ал. 1;  ЗДДС, чл. 69; ЗДДС, чл. 70; ЗДДС, чл. 71; ЗДДС, чл. 82, ал. 1 Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на предоставяне на  разрешение за търсене и проучване на природен газ от държавен орган срещу заплащане на “бонус” от титуляра на разрешението Дружество, регистрирано по ЗДДС лице, е определено за титуляр на разрешение за търсене и проучване на природен газ съгласно Решение на Министерски съвет от 2012 г. В проекта за договор, който предстои да бъде сключен с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), е включена клауза, според която договорът влиза в сила след неговото подписване и след плащането на еднократна сума в определен размер, наречена “бонус при подписване на договор за търсене и проучване”. Бонусът сле

Издаванe на данъчен документ при нищожност на сделки

Становища на НАП
Правно основание: ЗДДС, чл. 9;  ЗДДС, чл. 88, ал. 3; ЗДДС, чл. 92;  ЗДДС, чл. 115. Относно: Издаванe на данъчен документ по повод съдебно прогласяване на нищожност на сделки – облагаеми доставки по смисъла на чл. 9 от Закона за данъка върху добавената стойност/ЗДДС/ и възстановяване на платения от купувача данък по сделката По повод препратено ни от Министерство на финансите Ваше запитване с наш вх. № 06-00-10/19.06.2012 г., относно задължението за издаванe на данъчен документ по повод съдебно прогласяване на нищожност на сделки - продажби на недвижими имоти, документирани като облагаеми доставки по смисъла на чл. 9 от ЗДДС и възстановяването на платения от купувача данък по сделката, изразяваме следното становище: Видно от запитването договорите за покупко-продажби на недвижими имоти са с

Определяне на данъчна основа по ЗДДС при продажба на имот от АПСК

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 26, ал. 2; ЗДДС, чл. 26, ал. 3; ЗДДС, чл. 45, ал. 1; ЗДДС, чл. 45, ал. 3, във връзка с ал. 7. Относно: Определяне на данъчна основа по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при продажба на имот - частна държавна собственост, извършена от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол Фактическа обстановка: Агенция за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) - администрация към Министерския съвет, е юридическо лице на бюджетна издръжка. На основание         чл. 22б, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) АПСК организира и осъществява процеса на приватизация в случаите, предвидени в този закон. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗПСК при приватизацията на имоти - частна държавна собственост, купувачът заплаща на АПСК режийни р

Данъчно обелчение съгласно чл. 22а от ЗДДФЛ

Становища на НАП
          оТНОСНО: Прилагането на чл. 22а от ЗДДФЛ        Според описаната в писмото фактическа обстановка, на физическо лице е отпуснат кредит за покупка на недвижим имот през 2008 г., като закупеният имот служи за обезпечение на кредита. Към датата на сключването на договора за банков кредит лицето не е сключило граждански брак и е навършило 37 години. По договора за кредит не е посочен съдлъжник. През 2009 г. лицето сключва граждански брак, като към датата на сключване на договора за кредит съпругата му не е навършила 35 години. Закупеното през 2008 г. жилище е единствено за семейството през 2011 г. Поставен е въпросът дали е основателна претенцията на лицето за ползване на данъчното облекчение по чл. 22а в конкретния случай.            Съгласно чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ, местните

Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност

Становища на НАП
Регламент (ЕО)№ 883/2004,чл. 12(1) Относно: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност           Във връзка с Ваше писмо приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност, препратено ни за разглеждане по компетентност от НОИ и заведено в ЦУ на НАП с Вх. № ……………../25.07.2012 г., Ви уведомявам следното:  След присъединяването на Република България към ЕС се прилагат европейските правила за координация на системите за социална сигурност на държавите–членки на Съюза. От 01.05.2010 г. се прилагат Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и регламент за неговото прилагане (Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета). Като източник на вторичното право на ЕС регламентите се прилагат пряко и с приоритет в случаи на противоречие

Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо австрийски гражданин.

Становища на НАП
Регламент № 883/2004, чл. 11(3)(а) Относно: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо австрийски гражданин, който полага труда си на територията на Австрия за предприятие, установено на територията на България   Във връзка с Ваше писмо относно приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо австрийски гражданин, който полага труда си на територията на Австрия за предприятие, установено на територията на България, заведено в Централно управление на Национална агенция за приходите с Вх. № ………………/27.07.2012 г., изразявам следното принципно становище: От 01.05.2010 г. се прилагат нови регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите–членки на ЕС - Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и регламент за

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за подаване и съхранение на данни от работодателите

Становища на НАП
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. КСО, чл. 5, ал. 4; КСО, чл. 6, ал. 2, т. 1; КСО, чл. 6, ал. 2, т. 3; КСО, чл. 6, ал. 13; НЕВДВПОВ, чл. 1, ал. 3. ОТНОСНО:  Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбитена Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. В отговор на Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите /НАП/ с вх. № 26-С-187 / 04.07.2012 г., Ви уведомяваме следното: Съгласно чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ осигурителите представят данни /декларации/ за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фон