вторник, октомври 16

Становища на НАП

Данъчно третиране по ЗДДС при прехвърляне на лек автомобил

Становища на НАП
Правно основание: ЗДДС, чл. 2, т. 1; ЗДДС, чл. 6, ал. 2, т. 3; ЗДДС, чл. 8; ЗДДС, чл. 9, ал. 2, т. 1; ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 4;  ЗДДС, чл. 70, ал. 2, т. 1; ЗДДС, чл. 70, ал. 2, т. 2; ЗДДС, чл. 79, ал. 1-8;  ЗДДС, чл. 115, ал. 6;  ЗДДС, чл. 126, ал. 3, т. 2;  ППЗДДС, чл. 12, ал. 5;  ППЗДДС, чл. 13, ал. 6;  ППЗДДС, чл. 13, ал. 7;   ТЗ, чл. 344, ал. 1; ЗЗД, чл. 230. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на прехвърляне на право на придобиване на собственост върху лек автомобил През 2009 г. е сключен договор за лизинг на лек автомобил, по който дружеството Ви е лизингополучател. През 2011 г. е сключено тристранно споразумение към лизинговия договор. Със споразумението лизингополучателят се задължава да се освободи предсрочно от лизинговия договор като и

Прилагане на ЗДДС – двойно данъчно облагане

Становища на НАП
Правно основание: ЗДДС, чл. 2, ал. 3; ЗДДС, чл. 13, ал. 2;  ЗДДС, чл. 62, ал. 1;  ЗДДС, чл. 91, ал. 1;  ЗДДС, чл.168;   ДР на ЗДДС, § 1, т. 17;  ППЗДДС, чл. 101, ал. 3. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Физическо лице придобива ново моторно превозно средство – лек автомобил, от дилър от Германия. Според посоченото във фактурата към сумата (покупната цена) е включен и платен ДДС. При внасяне на новозакупения автомобил на територията на страната (извършване на вътреобщностното придобиване на ново превозно средство),  лицето следва да заплати  отново ДДС.             Поставеният в запитването въпрос, по същество е следният:             При условие, че ДДС е платен в Германия, плащането му на територията на България не представлява ли двойно данъчно облага

Прилагане на чл. 163а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 163а; ДР на ЗДДС, § 1, т. 46; ДР на ЗДДС, § 1, т. 47; ДР на ЗДДС, § 1, т. 48. Относно: Прилагане на чл. 163а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Фактическа обстановка: С договор от 30. 12. 2011 г. Община ……… – възлага на „………………….”  – изпълнител да извършва дейностите по депониране на отпадъци и мониторинг на депо за неопасни отпадъци с. …………., община ………….. съгласно проект и условия в разрешение по чл. 12, ал. 1 от ЗУО за извършване на дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци. Съгласно проект на технологията за обезвреждане на отпадъци на депо за отпадъци – община …………. дейностите по депониране на отпадъци в депо с. ………включват: приемане на отпадъците; транспортиране в района на депото и разтоварване; разстилане и уплътняване; запръстяване; де

Данъчно третиране по (ЗДДС) при търсене и проучване на природен газ

Становища на НАП
 ЗДДС, чл. 12, ал. 1;  ЗДДС, чл. 69; ЗДДС, чл. 70; ЗДДС, чл. 71; ЗДДС, чл. 82, ал. 1 Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на предоставяне на  разрешение за търсене и проучване на природен газ от държавен орган срещу заплащане на “бонус” от титуляра на разрешението Дружество, регистрирано по ЗДДС лице, е определено за титуляр на разрешение за търсене и проучване на природен газ съгласно Решение на Министерски съвет от 2012 г. В проекта за договор, който предстои да бъде сключен с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), е включена клауза, според която договорът влиза в сила след неговото подписване и след плащането на еднократна сума в определен размер, наречена “бонус при подписване на договор за търсене и проучване”. Бонусът сле

Издаванe на данъчен документ при нищожност на сделки

Становища на НАП
Правно основание: ЗДДС, чл. 9;  ЗДДС, чл. 88, ал. 3; ЗДДС, чл. 92;  ЗДДС, чл. 115. Относно: Издаванe на данъчен документ по повод съдебно прогласяване на нищожност на сделки – облагаеми доставки по смисъла на чл. 9 от Закона за данъка върху добавената стойност/ЗДДС/ и възстановяване на платения от купувача данък по сделката По повод препратено ни от Министерство на финансите Ваше запитване с наш вх. № 06-00-10/19.06.2012 г., относно задължението за издаванe на данъчен документ по повод съдебно прогласяване на нищожност на сделки - продажби на недвижими имоти, документирани като облагаеми доставки по смисъла на чл. 9 от ЗДДС и възстановяването на платения от купувача данък по сделката, изразяваме следното становище: Видно от запитването договорите за покупко-продажби на недвижими имоти са с

Определяне на данъчна основа по ЗДДС при продажба на имот от АПСК

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 26, ал. 2; ЗДДС, чл. 26, ал. 3; ЗДДС, чл. 45, ал. 1; ЗДДС, чл. 45, ал. 3, във връзка с ал. 7. Относно: Определяне на данъчна основа по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при продажба на имот - частна държавна собственост, извършена от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол Фактическа обстановка: Агенция за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) - администрация към Министерския съвет, е юридическо лице на бюджетна издръжка. На основание         чл. 22б, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) АПСК организира и осъществява процеса на приватизация в случаите, предвидени в този закон. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗПСК при приватизацията на имоти - частна държавна собственост, купувачът заплаща на АПСК режийни р

Данъчно обелчение съгласно чл. 22а от ЗДДФЛ

Становища на НАП
          оТНОСНО: Прилагането на чл. 22а от ЗДДФЛ        Според описаната в писмото фактическа обстановка, на физическо лице е отпуснат кредит за покупка на недвижим имот през 2008 г., като закупеният имот служи за обезпечение на кредита. Към датата на сключването на договора за банков кредит лицето не е сключило граждански брак и е навършило 37 години. По договора за кредит не е посочен съдлъжник. През 2009 г. лицето сключва граждански брак, като към датата на сключване на договора за кредит съпругата му не е навършила 35 години. Закупеното през 2008 г. жилище е единствено за семейството през 2011 г. Поставен е въпросът дали е основателна претенцията на лицето за ползване на данъчното облекчение по чл. 22а в конкретния случай.            Съгласно чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ, местните

Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност

Становища на НАП
Регламент (ЕО)№ 883/2004,чл. 12(1) Относно: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност           Във връзка с Ваше писмо приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност, препратено ни за разглеждане по компетентност от НОИ и заведено в ЦУ на НАП с Вх. № ……………../25.07.2012 г., Ви уведомявам следното:  След присъединяването на Република България към ЕС се прилагат европейските правила за координация на системите за социална сигурност на държавите–членки на Съюза. От 01.05.2010 г. се прилагат Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и регламент за неговото прилагане (Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета). Като източник на вторичното право на ЕС регламентите се прилагат пряко и с приоритет в случаи на противоречие

Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо австрийски гражданин.

Становища на НАП
Регламент № 883/2004, чл. 11(3)(а) Относно: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо австрийски гражданин, който полага труда си на територията на Австрия за предприятие, установено на територията на България   Във връзка с Ваше писмо относно приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо австрийски гражданин, който полага труда си на територията на Австрия за предприятие, установено на територията на България, заведено в Централно управление на Национална агенция за приходите с Вх. № ………………/27.07.2012 г., изразявам следното принципно становище: От 01.05.2010 г. се прилагат нови регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите–членки на ЕС - Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и регламент за

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за подаване и съхранение на данни от работодателите

Становища на НАП
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. КСО, чл. 5, ал. 4; КСО, чл. 6, ал. 2, т. 1; КСО, чл. 6, ал. 2, т. 3; КСО, чл. 6, ал. 13; НЕВДВПОВ, чл. 1, ал. 3. ОТНОСНО:  Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбитена Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. В отговор на Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите /НАП/ с вх. № 26-С-187 / 04.07.2012 г., Ви уведомяваме следното: Съгласно чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ осигурителите представят данни /декларации/ за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фон