вторник, октомври 16

Етикет: акционерно дружество със специална инвестиционна цел

Данъчно третиране при получателя на приходи от дивиденти от АДСИЦ

Становища на НАП
ЗКПО, чл. 1, т. 2; ЗКПО, чл. 5, ал. 1; ЗКПО, чл. 27, ал. 2, т. 1; ЗКПО, чл. 194, ал. 1, т. 2. Относно: Данъчно третиране при получателя на приходи от дивиденти, разпределени от акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), върху които е удържан данък при източника по чл. 194, ал. 1, т. 2 от ЗКПО   В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № 24-34-104/09.07.2012 г., в което посочвате, че Б е юридическо лице с нестопанска цел, учредено под формата на сдружение, по смисъла на Раздел І от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). В качеството си на акционер в дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), през 2012 г. Б получава дивидент като по силата на чл. 194, ал. 1, т. 2 от ЗКПО дружеството, разпредели