събота, октомври 20

Етикет: Анализ

Мърчандайзинг

Счетоводство
1.Увод Пространственото оформление като израз на специфична форма на визуалната информация и комуникация дава богати възможности за силно и дълбоко запаметяващо въздействие, тъй като борави с предмета, веществения материал. Ролята на дизайнера- оформител е голяма по отношение въздействието на експозицията, обемно- пространственото, пластичното, графичното и кинетичното въздействие. Освен това той е отговорен за умелото подбиране на детайлите, фотосите, текста, схемите, диаграмите и за прецизното техническо изпълнение. Безусловно всички форми на художествено пространственото оформление трябва да притежават качеството привлекателност, да задържат за дълго вниманието, да информират зрителите за съществени стойности на темата и да създават целенасочени познания с цел спечелване на потенциални

Сравнение между баланса на Централна Банка без Паричен Съвет и Централна Банка с Паричен Съвет

Счетоводство
1. Същност на ПС В елементарна форма ПС емитира местна валута само в замяна на резервна валута по фиксирания курс, като неговия баланс включва: в актива – притежаваната резервна валута, инвестирана в различни активи; в пасива – почти еквивалентна стойност на наличните пари в публиката, агентите и ТБ. Изключва се възможността ПС да емитира вътрешен дълг. 2. Прилика и разлики между балансите на ЦБ с ПС и ЦБ без ПС Основните прилики и разлики между балансите на ЦБ и на ПС се открояват при изследане на обобщените баланси на двете институции. Структурните прилики между балансите на типичната ЦБ и на класическия ПС са следните: а) Поддържане на официален валутен резерв в актива. ПС поддържа резервна валута за обезпечение на парите  в обращение в равностойност по фиксирания курс. Резервната валу

Жизнен цикъл на продуктова категория – колбаси

Счетоводство
1.Данни за обема на продажбите на колбаси Обем продажби на колбаси Години    Обем продажби ( т.) 1948    108 1952    11512 1956    18544 1957    21512 1960    34378 1962    46365 1963    48787 1964    44455 1965    47729 1967    54412 1968    47953 1969    54218 1970    52647 1972    62090 1973    67699 1974    74834 1975    85081 1976    88177 1977    90315 1978    93475 1979    93993 1980    91234 1981    93466 1982    99073 1983    102621 1984    112895 1985    118579 1986    127485 1987    130238 1988    133830 1989    142906 1990    133973 1991    90987 1992    93337 1993    68113 1994    50158 1995    52271 1996    41645 1997    21717 1998    35628 1999    41456 2000    43395 2001    38378 2002    45146 2003    53304 [image title="12" size="large" id="254" align="center" ] 2. Анал

Анализ на взаимовръзката между конкурентноспособността на предприятието и конкурентноспособността на подсектора Производство на хранителни продукти и напитки.

Счетоводство
1.Увод Предприятията от подсектора „Производство на хранителни продукти и напитки” са изправени пред изключително големи предизвикателства да отговорят на новите изисквания. Тези, които не успеят да се преструктурират и да въведат евопейските изисквания, няма да могат да продължат да функционират. Тези, които отговорят на изискванията, трябва да имат предвид, че законодателството на ЕС непрекъсато се изменя. Производителите и търговците на храни трябва да следят този процес и да се подготвят за прилагане на новите изисквания ако искат да бъдат конкурентноспособни на общия евопейски пазар. Поетите от България ангажименти в процеса на преговори за членство включват хармонизиране на българското законодателство с правото на ЕС в областта на безопасността на храните. Европейските изисквания и

Сравнителен анализ на големите предприятия и МСП в сектора Производство на хранителни продукти и напитки

Счетоводство
Развитието на сектора до началото на прехода към пазарна икономика е възходящо. През 1989 г. на него се пада 21% от промишленото производство, 11% от заетите в промишлеността и 12% в износа на страната. През годините на прехода до 2000 г. производството намаля с около 60%, а заетите лица - с 35%. След 2001 г. започна тенденция на увеличение на производството и неговия обем през 2003 г. в сравнение с 2000 г. е с 20% повече. Тази тенденция се запазва. И през 2005 г. сектора е един от секторите с най-много регистрирани малки,средни и големи предприятия 834. Предприятие е стопанство, където протича стопанска дейност, в което всъщност се съединяват капиталът (собствен и чужд под формата на средства и предмети на труда и други средства, обслужващи дейността на предприемача) и трудът, което е фун