неделя, септември 23

Етикет: Авторски права

Физическо лице е получило доход от преотстъпване на авторски права.

Становища на НАП
  КСО, на чл.6, ал.2; Фактическа обстановка: Физическо лице е получило доход от преотстъпване на авторски права. Въпрос: Дължат ли се ЗОВ? Определение за авторско и лицензионно възнаграждение е дадено в т.8 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане  /ЗКПО/. Това са плащанията от всякакъв вид, получени за: използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми, записи на радио- или телевизионно предаване или софтуер; на всеки патент, топологии на интегралните схеми, марка, промишлен дизайн или полезен модел, план, секретна формула или процес или за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за информация, отнасяща