събота, октомври 20

Етикет: държава членка

Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюз

Становища на НАП
  ОТНОСНО:  Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюз По повод Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – ………../18.09.2012 г., Ви уведомяваме за следното:         Интересувате се дали документът, който прилагате, представляващ писмо-отговор на Ваше запитване до HMRevenue & Customs – Великобритания, е достатъчно доказателство за да бъде коригиран здравноосигурителният Ви статус за периода от 21.01.2007 г., когато сте регистриран като самостоятелно заето лице, до 10.08.2012 г. – датата, на която е изведено писмото.             Във връзка с изложеното, изразяваме следното становище:             Съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗЗО /нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г. / не са задължително осигурени в Н

Произвеждане на брикети от дървени въглища и извършвате продажба на същите за Република Македония

Становища на НАП
чл.28 от ЗДДС чл.45 от ППЗДДС В запитването eпосочено, че дружеството Ви произвежда брикети от дървени въглища. Извършвате продажба на същите за Република Македония по глава трета, чл.28 от ЗДДС – облагаема доставка с нулева ставка, но стоката се доставя в Швеция, поради което няма митническа декларация. Въпросът, който се поставя в запитването е: 1.                   Какво основание за неначисляване на ДДС следва да се посочи във фактурата и с какви документи следва да се докаже доставката? Предвид гореизложеното и съобразявайки относимата към него нормативна уредба, изразяваме следното становище: Съгласно чл.28, ал.1, т.1 и 2 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е: 1. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или терит

Данъчно третиране на доставка на спедиторски услуги

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 21, ал. 1 и ал. 2; ЗДДС, чл. 22; ЗДДС, чл. 86, ал. 3 Относно: Данъчно третиране на доставка на спедиторски услуги, оказвани във връзка с транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън негосъгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването, „А” ЕООД има намерение да извършва спедиторска дейност. Във връзка с това са поставени следните въпроси: 1. Когато товародателят на дружеството е от страни извън Европейския съюз /ЕС/ като например: Русия, Украйна, Молдова, Турция, Естония, Литва, Сърбия, Македония, Беларус, Армения и превозвачът е българска фирма или фирма от държава членка на ЕС каква е процедурата при фактуриране? Каква е данъчната система на гореспоменатите държави? 2. В случай, че товародателят е от Ру

Прилагането на ЗДДС и ЗКПО

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 21, ал. 1; ЗДДС, чл. 21, ал. 2; ЗДДС, чл. 21, ал. 4; ЗДДС, чл. 21, ал. 5; ЗКПО, чл. 3, ал. 2; ЗКПО, чл. 12 ал. 2; ЗКПО, чл. 12, ал. 3; ЗКПО, чл. 12, ал. 5; ЗКПО, чл. 12, ал. 6; ЗКПО, чл. 12, ал. 8; ЗКПО, чл. 195, ал. 1. Относно: Mясто на изпълнение на доставка на услуга по осигуряване достъп до система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическа обстановка: …………………. е дружество, регистрирано за целите на ДДС в България, с основен предмет на дейност финансиране, проектиране, изграждане, притежание и дългосрочна експлоатация на газопреносна връзка, разположена на територията на Р България и на територията на друга държава членка.Според из