вторник, октомври 16

Етикет: Държавен вестник

Данъчно третиране при получателя на приходи от дивиденти от АДСИЦ

Становища на НАП
ЗКПО, чл. 1, т. 2; ЗКПО, чл. 5, ал. 1; ЗКПО, чл. 27, ал. 2, т. 1; ЗКПО, чл. 194, ал. 1, т. 2. Относно: Данъчно третиране при получателя на приходи от дивиденти, разпределени от акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), върху които е удържан данък при източника по чл. 194, ал. 1, т. 2 от ЗКПО   В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № 24-34-104/09.07.2012 г., в което посочвате, че Б е юридическо лице с нестопанска цел, учредено под формата на сдружение, по смисъла на Раздел І от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). В качеството си на акционер в дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), през 2012 г. Б получава дивидент като по силата на чл. 194, ал. 1, т. 2 от ЗКПО дружеството, разпредели

Тристранен договор за обучение за придобиване на специалност от Медицински университет – София

Становища на НАП
КСО, чл. 4, ал. 1, т. 9; КСО, чл. 5, ал. 4, т. 1; КСО, чл. 9, ал. 1, т. 2; ЗЗ, чл. 181, ал. 1; Наредба № Н-8/2005 год., чл. 2, ал. В отговор на Ваше писмо изх. №……………до Националния осигурителен институт и препратено по компетентност в Националната агенция за приходите, изразяваме следното становище: Съгласно изложената фактическа обстановка – „Х” е страна по тристранен договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето. Теоретическото обучение на специализанта се провежда от Медицински университет - София. „Х” провежда практическото обучение и изплаща възнаграждение на специализанта в размер по-малък от минималната работна заплата за страната – „за работа по т. нар. „Клинични пътеки” по реда на

Уведомления по чл. 15(1) от Регламент (ЕО) № 987/2009

Становища на НАП
Регламент /ЕО/ № 987/2009, чл. 15(1).  Относно: Уведомления по чл. 15(1) от регламент (ЕО) № 987/2009 Във връзка с Вашe писмо, заведено в ЦУ на НАП с Вх. № ………../25.07.2012 г., Ви уведомявам следното: Дружество, установено в България, което командирова наети лица, за да работят на територията на други държави–членки, е задължено да уведоми за ситуацията компетентната териториална дирекция на НАП (основание чл. 15(1) от Регламент (ЕО)№ 987/2009). Уведомяването се извършва с подаване на формуляр по образец (Окд-236). Продължителността на изпращането (в случая за периоди до 30 дни) не освобождава предприятието от това задължение.  След влизане в сила от 28.06.2012 г. на Регламент (ЕС) № 456/2012, при получено уведомление по чл. 15(1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 и наличие на задължителните у