събота, октомври 20

Етикет: данъчен кредит

Корекция на ползвания данъчен кредит

Корекция на ползвания данъчен кредит

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 45, ал. 1; ЗДДС, чл. 45, ал. 3; ЗДДС, чл. 45, ал. 4; ЗДДС, чл. 45, ал. 7; ЗДДС, чл. 79, ал. 1; ЗДДС, чл. 86, ал. 1; ЗДДС, чл. 86, ал. 3; ДР на ЗДДС, § 1, т. 5.       Дружеството е с основна дейност месопреработване. Притежава недвижими имоти – търговски обекти, които отдава под наем. През 2016 г. дружеството придобива чрез възлагане за строеж сграда, която има обособена част за търговска дейност и жилищна част, която ще отдава под наем на физически лица. За строежа на сградата строителят е издал фактура с начислен данък върху добавената стойност (ДДС).             Поставените в запитването въпроси по същество са следните: Налице ли е основание за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит, при условие, че част от сградата се използва за облагаеми доставки, а другата ч
Определяне размера на ползвания данъчен кредит

Определяне размера на ползвания данъчен кредит

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 10, ал. 2; ЗДДС, чл. 45, ал. 1; ЗДДС, чл. 45, ал. 3; ЗДДС, чл. 45, ал. 4; ЗДДС, чл. 45, ал. 7; ЗДДС, чл. 79, ал. 1; ЗДДС, чл. 79, ал. 6.             Дружеството е собственик на апартаменти, придобити под формата на непарична вноска от две други дружества, които придобиват същите апартаменти под формата на непарична вноска от строителя на сградата, в която се намират - въведена в експлоатация с Разрешение за ползване от 22.06.2010 г. Дружеството (дружеството-правоприемник) има намерение да продава апартаментите или да отдава същите под наем на физически лица под режим освободени доставки. В запитването е посочено още, че липсва информация относно размера на ползвания от строителя данъчен кредит за апортираните апартаменти.             Поставените в запитването въпроси са следните
Може ли счетоводната отчетност във фирмата да бъде само синтетична

Може ли счетоводната отчетност във фирмата да бъде само синтетична

Становища на НАП
Може ли счетоводната отчетност във фирмата да бъде само синтетична, т.е. да се изключи аналитичното водена на сметките? Има ли право фирмата, регистрирана по ЗДДС да отложи ползването на данъчен кредит за покупка на стоки за срок от 12 месеца от датата на възникване на данъчното събитие? Първи въпрос:       Законът за счетоводството /ЗСч/ урежда изискванията към текущото счетоводно отчитане и счетоводните системи в предприятията, счетоводните документи и счетоводната информация, инвентаризацията на активите и пасивите и съхраняването на счетоводната информация; задълженията и отговорностите на ръководителя на предприятието и други подробно изброени в чл. 1 от закона.       Изискванията към предприятията във връзка с изграждането и поддържането на счетоводната система са посочени в ч

Право на данъчен кредит за доставките на материали, които сте вложили в ремонта на помещение?

Становища на НАП
Чл.70,ал.3,т.3 от ЗДДС Според изложеното в качеството Ви на  едноличен търговец ползвате за дейността си помещение, собственост на съпругата Ви срещу задължение да го поддържате.Извършили сте текущ ремонт на помещението/ кафе – аперитив/ изразяващ се в боядисване с латекс ,смяна на теракот и ремонт на тоалетната. Поставяте следния въпрос: Налице ли е право на данъчен кредит за доставките на материали ,които сте вложили в ремонта на помещението, който сте извършили сам? Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба,  изразяваме следното становище: Съгласно чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, к

Може ли да се ползва данъчен кредит с платежен документ – митническа декларация?

Становища на НАП
  Чл.71,т.3 във вр. Чл. 16 от ЗДДС                                                В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дейността на фирмата е свързана с внос на бързо разваляща се  стока .В тази връзка ……. Митница е възприела нов начин за разплащане на ДДС и мито по внос на такава стока.За целта авансово захранвате сметка, от която …….. Митница тегли суми за плащане на ДДС и мито, по съответна митническа декларация. Зададен е въпроса: Може ли да се ползва данъчен кредит с платежен документ – митническа декларация ? Предвид относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос, изразяваме следното  становище: Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност, когато стоките се използват за целите на извършваните от регистрираното лице

Има ли право дружеството на пълен данъчен кредит, върху разходите за придобиването, дострояването и последващата поддръжка на активите?

Становища на НАП
чл. 45, чл. 46 от ЗДДС чл. 69, ал.1, т.1 от ЗДДС чл.79, ал.6, т.1 от ЗДДС В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” е постъпило  писмено запитване, в което са зададени въпроси относно правото на приспадане на данъчен кредит и начисляването на данък върху добавената стойност по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при последващата продажба на активи. По т.1 от запитването В запитването е посочено, че дружеството е финансова институция и като такава, съгласно чл.46 от ЗДДС  извършва основно финансови услуги. Освен тези услуги, дружеството  извършва и облагаеми доставки като продажба на придобити /от длъжници/ имоти. Въпросът, който се задава е: Има ли право дружеството на пълен данъчен кредит, върху разходите за придобиването, дострояването и последващата поддръжка на

Право на приспадане на данъчен кредит при закупуване на товарен автомобил, категория N1

Становища на НАП
  ДДС, чл.70, ал.1, т. 4 и 5 ДДС, § 1, т.18 от Допълнителните разпоредби ДОПК, чл.17, ал.3 В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …… е постъпило Ваше писмено запитване, относно приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: ЕООД осъществява дейност с основен предмет - внос и търговия с багажници за автомобили. Във връзка с осъществяваната дейност  дружеството ще закупи товарен автомобил, категория N1, 4+1 места, Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос: ЕООД ще има ли право на приспадане на данъчен кредит при закупуване на товарен автомобил, категория N1, 4+1 места, модел ..? Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях н

Данъчни последици по ЗДДС за дружеството във връзка с продажба на имотите

Становища на НАП
чл.45, ал.3 от ЗДДС §1, т.5 от ДР на ЗДДС чл.66, ал.1 отППЗДДС В запитването е посочено, че: Дружеството е придобило на 15.06.2006 г. недвижими имоти – офиси и паркоместа в бизнес сграда, която е с разрешение за ползване от 07.06.2006 г. Дружеството отдава под наем закупените активи при условията на оперативен лизинг и ги отчита като инвестиционни имоти, съгласно МСС 40. За закупените имоти дружеството е ползвало данъчен кредит. Дружеството има намерение да продаде инвестиционните имоти, които вече не са „нови сгради” съгласно §1, т.5 от ДР на ЗДДС.  Въпросът, който се поставя е: 1.      Ще възникнат ли данъчни последици по ЗДДС за дружеството във връзка с продажбата на имотите? Предвид гореизложеното и съобразявайки относимата към него нормативна уредба, изразяваме следното становище: До

Прилагане на ЗДДС по проекти финансирани от Европейската комисия

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 3, ал. 5; ЗДДС, чл. 69; ЗДДС, чл. 70, ал. 1. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във Ваше запитване, препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-34-100/04. 07. 2012 г., е изложено следното: ……………………………………………………….…………………..е юридическо лице, регистрирано по реда на ЗДДС. При изпълнение на дейностите по проекти, финансирани от Европейската комисия или от трети страни, по които ……..е бенефициент, се извършват плащания към фирми, доставчици на стоки или услуги с включен в тях ДДС. В същото време ……… няма възможност да възстановява по пряк или косвен начин включения във фактурите ДДС. Поставеният в запитването въпрос, по същество е следният: Възстановим или невъзстановим (по пряк или косвен

Данъчно третиране по ЗДДС при прехвърляне на лек автомобил

Становища на НАП
Правно основание: ЗДДС, чл. 2, т. 1; ЗДДС, чл. 6, ал. 2, т. 3; ЗДДС, чл. 8; ЗДДС, чл. 9, ал. 2, т. 1; ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 4;  ЗДДС, чл. 70, ал. 2, т. 1; ЗДДС, чл. 70, ал. 2, т. 2; ЗДДС, чл. 79, ал. 1-8;  ЗДДС, чл. 115, ал. 6;  ЗДДС, чл. 126, ал. 3, т. 2;  ППЗДДС, чл. 12, ал. 5;  ППЗДДС, чл. 13, ал. 6;  ППЗДДС, чл. 13, ал. 7;   ТЗ, чл. 344, ал. 1; ЗЗД, чл. 230. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на прехвърляне на право на придобиване на собственост върху лек автомобил През 2009 г. е сключен договор за лизинг на лек автомобил, по който дружеството Ви е лизингополучател. През 2011 г. е сключено тристранно споразумение към лизинговия договор. Със споразумението лизингополучателят се задължава да се освободи предсрочно от лизинговия договор като и