събота, октомври 20

Етикет: данъчната основа

Приложение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2, изр. второ от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

Становища на НАП
  ЗДДС, чл. 26, ал. 2; ППЗДДС, чл. 84 Относно: Приложение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2, изр. второ от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ Според изложеното в запитването, едноличен собственик на капитала на „П” ЕООД е държавата, като функцията на принципал се изпълнява от ресорния министър – министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Дружеството упражнява търговска дейност и е частноправен субект, участващ в гражданския оборот. Към настоящия момент „П” ЕООД има действащи 7 /седем/ договори за наем и три клиентски номера /партиди/ с Е.ОН България. Заплащането на консумираната ел.енергия става след осигурено финансиране от страна на наемателите към „П” ЕООД. Тъй като някой от наемателите закъсняват с плащането на консумираната от тях ел.енергия, Е.ОН България

Кредитно известие към издадена вече фактура

Становища на НАП
ЗДДС, чл.115 ЗДДС, чл.116 В запитването е посочено, че от страна на Т – ….. е издадена фактура, на името на физическо лице, която фактура е следвало да бъде издадена на името на ....... тази връзка е заден въпрос относно действията, която следва да предприемете с оглед разрешаване на проблема.             Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното: Съгласно чл.115, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност ( ЗДДС) известие към фактура се издава при изменение на данъчната основа на доставка или при разваляне на доставка, като според ал.3 от посочената разпоредба  кредитно известие се издава в случаите на намаление на данъчната основа или при разваляне на доставката. От посочените по-горе норми са видни случа

Sледва ли дружеството да издаде фактура за извършените подобрения?

Становища на НАП
              чл.10, ал.2от ЗДДС             чл. 27, ал. 3, т. 1, буква „а” от ЗДДС                                                  Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: С решение на Общински съвет гр.С е направена апортна вноска в капитала на дружеството, представляваща недвижим имот стадион. От страна на дружеството са извършени ремонтни дейности и подобрения върху него за около 400 000,00 лева, за които е ползвано право на данъчен кредит. Със следващо решение Общинският съвет – гр. С  взима решение за изваждане на апортната вноска от капитала на дружеството/документи не се прилагат/. Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:  Следва ли дружеството да издаде фактура за извършените подобрения и, ако да върху каква данъчна основа

С какъв документ следва да се отрази доставка на стока, обект на обезщетение и начислява ли се ДДС?

Становища на НАП
  чл. 26, ал. 2 от ЗДДС чл. 80, ал. 6 от ППЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Дружеството в качеството на  продавач е сключило договор със "СК" АД за доставка на 741 броя  релси от виза 49 Е1, като е получило авансово цялата стойност по доставката. С отделен договор „Тр" ООД възлагана на „А” АД Испания да произведе и достави в България ж.п. релси от вида 49 Е 1. Поради неизпълнение на доставката от страна на испанското дружество е подписано споразумение, че договора се прекратява и  същото се задължава да обезщети „Тр" ООД   с 139 т  релси от друг вид. За обезщетението е издадена фактура, която „Тр" ООД   е отчело като ВОП в дневниците за покупки и продажби в периода на доставката. Продавачът "Тр" ООД  от своя страна  възстановява на "СК" АД авансово получен