събота, октомври 20

Етикет: Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Осигуряване на лице, което извършва дейност на две различни основания по чл. 4 от КСО

Становища на НАП
КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7 и ал. 3, т. 2, чл. 6, ал. 3 и ал. 10; ДОПК – чл. 10, ал. 4 и чл. 17, ал. 1, т. 2 и 5, б. „б” и „в” ОТНОСНО:  Осигуряване на лице, което извършва дейност на две различни основания по чл. 4 от КСО – като изпълнител по договор за управление и контрол на търговско дружество и като самоосигуряващо се лице в качеството му на негов собственик В отговор на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – …….. от 07.11.2012 г., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте собственик на еднолично търговско дружество /ЕООД/ и негов управител. Имате сключен писмен договор за възлагане управлението на дружеството и определено месечно възнаграждение. Основната дейност на управляваното от Вас дружество е извършване на счетоводни услуги, но тъй като не сте

Задължително осигуряване на руски гражданин, който пребивава продължително в Република България и работи без трудово правоотношение с възложител от ЕС

Становища на НАП
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5; КСО, чл. 4, ал. 3, т. 6; ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6; Регламент № 883/2004, чл. 11; Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност, чл. 6, ал. 1. Относно: Задължително осигуряване на руски гражданин, който пребивава продължително в Република България и работи без трудово правоотношение с възложител от ЕС Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. ………………….г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), изразявам следното становище: Съгласно изложената в запитването Ви фактическа обстановка, гражданин на Руската федерация с разрешение за продължително пребиваване на територията на България е сключил граждански договор за посредническа дейност с фирма от ЕС за популяризиране на продажбата на продукция на тер

Sледва ли дружеството да издаде фактура за извършените подобрения?

Становища на НАП
              чл.10, ал.2от ЗДДС             чл. 27, ал. 3, т. 1, буква „а” от ЗДДС                                                  Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: С решение на Общински съвет гр.С е направена апортна вноска в капитала на дружеството, представляваща недвижим имот стадион. От страна на дружеството са извършени ремонтни дейности и подобрения върху него за около 400 000,00 лева, за които е ползвано право на данъчен кредит. Със следващо решение Общинският съвет – гр. С  взима решение за изваждане на апортната вноска от капитала на дружеството/документи не се прилагат/. Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:  Следва ли дружеството да издаде фактура за извършените подобрения и, ако да върху каква данъчна основа

ой следва да извърши корекция по реда на чл.79, ал.3 от ЗДДС на ползвания данъчен кредит за придобиването на ППС?

Становища на НАП
чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС чл.79, ал.3 от ЗДДС В запитването е описана следната фактическа обстановка: През 2010 г. между X АД, в качеството му на лизингодател, „А” ЕООД – лизингополучател и „Б” ЕООД – съдлъжник, е сключен договор за финансов лизинг на пътни превозни средства (ППС). Лизингополучателят е заплатил пълния размер на дължимия ДДС, съгласно чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС при фактическото предоставяне на стоката. Съгласно общите условия на договора за лизинг, лизингополучателят има право да придобие собствеността върху ППС след изтичане срока на договора, ако е погасил всичките си задължения и при условие, че отправи до лизингодателя изрично писмено искане. През м. юни 2011 г. ППС – предмет на договора за лизинг, е отнето противозаконно от държането на лизингополучателя, за което е

Юадължение по ЗДДС изплащане на възнаграждение и неустойки по сключен договор за проектиране

Становища на НАП
  ЗДДС, чл.26 В запитването е изложена следната фактическа обстановка:              Във връзка със заведено съдебно дело от „К” ООД срещу „А К” ЕООД за изплащане на възнаграждение и неустойки по сключен договор за проектиране, на „К” ООД е издаден изпълнителен лист за събиране на присъдени суми. Изпълнителният лист е издаден въз основа на съдебно решение, с което е присъдено „АК” ЕООД да заплати на „К” ООД възнаграждението за извършена услуга, законна лихва,  неустойка и разноски по делото.             Във връзка с изложената фактическа обстановка са зададени следните въпроси: 1. Какво е задължението на „К” ООД по отношение на ЗДДС във връзка със събраните суми, след като няма начин да се установи каква точно от присъденото се включва при получаване на определена сума? 2. В случай на

Правото на ползване режима на чл. 92 от ЗДДС/отм./ при изпълнение на международен договор

Становища на НАП
  § 16, ал. 2 от ПЗР към ПИДППЗДДС чл.173, ал. 1 от ЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Дружеството е основен изпълнител по международен договор ратифициран от Република България, за което е получило по реда на чл. 83 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) отм.  Уведомление №727/26.09.2006 г. от НАП, за правото на ползване режима на чл. 92 от ЗДДС/отм./ при изпълнение на договора. За дружеството, по същия договор предстои допълнителна работа през 2012 г. Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:  Следва ли да се подаде ново искане за прилагане режима на чл. 173 от ЗДДС? Предвид изложената фактическа обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното стано

Oборотът от дейности участва ли при формиране на облагаем оборот за регистрация по ЗДДС на ЕООД

Становища на НАП
  ДДС, чл.21, ал.2                                                            В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-430/22.05.2012 г. относно приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: ЕООД  има  сключен  договор  с  G3 - дружество, регистрирано в Швейцария за извършване на обучение и консултански услуги на българските мобилни оператори. Разходите за тези  дейности се поемат  изцяло от G3 , като мобилните оператори не заплащат такси. Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси: 1. Оборотът от горепосочените дейности участва ли при формиране на облагаем оборот за регистрация по ЗДДС

Прилагане на ЗДДС – двойно данъчно облагане

Становища на НАП
Правно основание: ЗДДС, чл. 2, ал. 3; ЗДДС, чл. 13, ал. 2;  ЗДДС, чл. 62, ал. 1;  ЗДДС, чл. 91, ал. 1;  ЗДДС, чл.168;   ДР на ЗДДС, § 1, т. 17;  ППЗДДС, чл. 101, ал. 3. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Физическо лице придобива ново моторно превозно средство – лек автомобил, от дилър от Германия. Според посоченото във фактурата към сумата (покупната цена) е включен и платен ДДС. При внасяне на новозакупения автомобил на територията на страната (извършване на вътреобщностното придобиване на ново превозно средство),  лицето следва да заплати  отново ДДС.             Поставеният в запитването въпрос, по същество е следният:             При условие, че ДДС е платен в Германия, плащането му на територията на България не представлява ли двойно данъчно облага