събота, октомври 20

Етикет: данъчно задължено лице

Режима на данъчното облагане по ЗДДС при чуждестранно финансиране на копродукция на филм

Становища на НАП
чл.21,ал.4 от ЗДДС и чл.23, ал.1 от ЗДДС Чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗСч  и  СС 18 "Приходи Според изложеното в писмото Ви, през 2010г. сте получили финасиране от Германия за копродукция на филм, който ще бъде завършен през 2011г. Всички права върху продукцията са на германска фондация,която финасира проекта. Поставяте следните въпроси: 1.Следва ли да се издава фактура ,да се начислява ДДС и кога. 2.Кога се отчитат разходите и съответните приходи и следва ли същите , да бъдат разпределени по отчетни години или ще се отчитат само в 2011г. ,когато ще бъде завършен филма. Въз основа на фактическата обстановка, изложена с писмото, без да е представен съответния договор, по силата на който се извършва плащане на суми, във връзка с извършване на определени услуги, изразяваме следното  принципно ст

Данъчно третиране по реда на ЗДДС на таксите по смисъла на ЗЛР

Становища на НАП
 ЗДДС, чл. 3, ал. 5; ЗЛР - Закон за лечебните растения, чл. 25, ал. 2.       Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на таксите, които се събират при ползването на лечебни растения по смисъла на Закона за лечебните растения (ЗЛР)  Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 04-05-6/29.06.2012 г., се посочва, че на основание чл.163 от Закона за горите (ЗГ) за управление на горските територии – държавна собственост, които не са предоставени на ведомства или юридически лица, са създадени шест държавни предприятия. Те са юридически лица със статут на държавни предприятия по чл.62, ал.3 от Търговския закон, като министърът на земеделието и храните упражнява правата на собственост на държавата в тях. Държавните предприятия по чл.163 от ЗГ имат дв

Следва ли да се приема, че съдружниците в дружеството имат неуредени задължения?

Становища на НАП
чл. 176а от ЗДДС                                                       Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Във връзка с подадено заявление от дружеството за регистрация по чл. 96 от ЗДДС, след проверка приходната администрация издава отказ за регистрация на основание чл. 176а от ЗДДС, тъй като съдружниците в „Л” ООД са притежавали дружествени дялове в „Б” ООД, дружество, което има задължения за ДДС на стойност над  5 000.00 лева, установени с ревизионен акт. Към запитването е приложен договор за продажба на дружествени дялове на „Б” ООД притежавани от съдружниците на „Л” ООД, съгласно които за сумата в размер общо на 1 лев се прехвърлят дружествените дялове на трето лице, което декларира, че е уведомено за това, че придобиваното дружество има данъчни задължения към

ДДС при транспортна услуга превоз на стоки от България за САЩ

Становища на НАП
  ДДС, чл.21, ал.2 ДДС, чл.22, ал.3                                     В дирекция ,,Обжалване и изпълнение на управлението” …. е постъпило Ваше писмено запитване, относно  прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка изложена в запитването е следната: ЕТ е извършил през месец 12.2011 г. транспортна услуга /превоз на стоки от България за САЩ/. Получател на услугата е българско юридическо лице. Транспортът започва от място на територията на страната до място на територията на Гърция. Там завършва транспортната услуга (осъществена от едноличния търговец). От Гърция стоките се транспортират с кораб до САЩ. За транспортната услуга на получателя, който е данъчно задължено лице е издадена фактура. Във фактурата е посочена нулева с